Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Rychle a zběsile 6 | Furious 6 [55%]

Rychle a zběsile 6 | Furious 6 [55%]

rp fast and furious 6 04.jpg
rp fast and furious 6 04.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Filmové léto je za námi a jak postup­ně let­ní pec­ky přo­chá­ze­jí na trh s pře­nos­ný­mi nosi­či, není na ško­du dohnat něja­ké ty res­ty, kte­ré se během léta vyro­ji­ly. Jedním z nej­vět­ších je už šes­té pokra­čo­vá­ní závod­ní série Rychle a zbě­si­le. Ta s pátým dílem dokon­či­la trans­for­ma­ci z pou­lič­ní akč­ní oddychov­ky v akč­ní náře­zov­ku léta. Jak je na tom ale její šes­tý díl, se kte­rým se roz­lou­čí i reži­sér Justin Lin, kte­rý stál za onou trans­for­ma­cí série začí­na­jí­cí tře­tím dílem? 

Dom, Brian i zby­tek par­ty uží­va­jí zaslou­že­né­ho odpo­čin­ku po prá­ci co odved­li v Riu. Každý z nich si ale uží­vá svůj podíl z tuč­né kořisti jen do doby, než agent Hobbs kon­tak­tu­je Dominica s dal­ší pra­cí, ten­to­krát na dru­hé stra­ně záko­na. Nebezpečný tero­ris­ta Owen Shaw totiž se svo­jí sku­pi­nou dává dohro­ma­dy nebez­peč­nou zbraň, kte­rá může vyřa­dit obra­nu jed­né země na celých 24 hodin. V nespráv­ných rukou má tato zbraň cenu v mili­ar­dách dola­rů, nemluvě o nebez­pe­čí, jaké tako­vá­to zbraň před­sta­vu­je. Na oplát­ku Hobbs Domovi a jeho par­tě pomů­že zís­kat Letty. Ta totiž není mrt­vá, jak si všich­ni mys­le­li, ovšem se ztrá­tou pamě­ti ope­ru­je pří­mo v Shawově týmu v srd­ci Anglie, kde se sku­pi­na při­pra­vu­je na lou­pež posled­ní­ho sou­část­ky chy­bě­jí­cí k dokon­če­ní zbra­ně.     
Karty na stůl. Ten kdo by od téhle série čekal jakou­ko­liv seri­oz­ní zába­vu, asi by si říkal rov­nou o tele­fo­nát panu Chocholouškovi. Série rych­le a zbě­si­le vždy byla více či méně napsa­nou závod­ní výpla­chov­kou, kte­rá sty­lo­vě kom­bi­no­va­la akč­ní prv­ky, tes­toste­ron, rych­lá auta a dám­ské před­nos­ti v jízdě na plný plyn s pachu­tí po dusí­ku. Pátý díl série navíc před­ve­dl, že i rámec tako­vé­to zába­vy se dá posu­nout a že i v rám­ci tako­vé­to série lze před­vést doslo­va napě­cho­va­nou dvou­ho­din­ku, u kte­ré vět­ši­na akč­ňá­ků posled­ní doby doslo­va zbě­lá závis­tí. Očekávání pro šes­tý díl, kte­rý měl uzavřít dru­hou tri­lo­gii a vytvo­řit oslí můs­tek pro při­pra­vo­va­né dal­ší tři díly pro­to neby­la malá. A nemá smy­sl to kdo­ví jak pro­ta­ho­vat, odchá­ze­jí­cí Justin Lin teno­krát jed­no­du­še zkla­mal.  

Více než on si však před­ně zaslou­ží jed­nu na cifer­ník klí­šem na kola auto­ři scé­ná­ře. Jasně chtít něco co dává smy­sl a nepo­pí­rá vět­ši­nu fyzi­kál­ních záko­nů nemá smy­sl, o tom už pře­svěd­či­ly pře­de­šlé díly. To je prá­vě to co fanouš­ky baví. Jenže chtít scé­nář kte­rý dává ale­spoň tro­chu smy­sl, to už je jíná pís­nič­ka. Jasně, prázd­né dia­lo­gy, ze kte­rých se i fanouškům série občas zved­ne obo­čí teď pomi­nu. Daleko víc mě totiž vytá­čí momen­ty, kdy jed­na scé­na popí­rá dru­hou a všich­ni se tvá­ří jako by se nechu­me­li­lo. A to teď nemlu­vím o nava­zo­vá­ní na pře­de­šlé díly, mlu­vím o samot­ných scé­nách fil­mu, kte­ré násle­du­jí hned něko­lik minut po sobě. Nevím jest­li se na to tvůr­ci neza­mě­ři­li, nebo jen pros­tě když to někdo nad­ho­dil během pre­pro­duk­ce se jen ozva­lo „Nah, fuck it. More explo­si­ons!“ Tohle mož­ná fun­gu­je jin­de ale tady to je pře­ci­jen zába­va i pro tro­chu odrost­lej­ší pub­li­kum kte­ré se chce bavit u šíle­ných akč­ních kous­ků ale oče­ká­vá i něco víc než jen odflák­nu­tý pří­běh, kte­rý vyšumí asi tak rych­le, jako ten u čtvr­té­ho dílu. Pár hodin po pro­jek­ci si pama­tu­je­te tak jed­nu dvě scé­ny a hoto­vo. A to není úpl­ně dob­rá vizit­ka. 
Problém je, že to ten­to­krát neza­chra­ňu­je ani Lin coby koor­di­ná­tor akce. Akční scé­ny nejen že posou­va­jí (teď mlu­vím pře­de­vším finál­ní sou­boj) abusr­di­tu v pohád­ko­vé zemi kde se tato série ode­hrá­vá na úpl­ně novou úro­veň, postrá­da­jí také jakési kouz­lo. Osobní sou­bo­je jsou sice fajn ale až na pár momen­tů cel­kem o ničem a dvě zásad­ní honič­ky, tedy ta na mos­tě a ta finál­ní na letiš­ti, sice mají poten­ci­ál na to být efek­tiv­ní, nicmé­ně půso­bí prázd­ně. Nevím proč, tuhle sérii mám hod­ně rád, nicmé­ně ten­to­krát mi obě sek­ven­ce při­šly jako nuce­né odda­lo­vá­ní něče­ho epic­ké­ho, co ale nako­nec nepři­šlo. Nebýt před­sta­vo­vač­ky Iana Shawa jako zápo­rá­ka pro příští díly kde­si v půl­ce titul­ků, sní­mek by pocho­dil mož­ná s ješ­tě men­ším hod­no­ce­ním. A to je po skvě­lé pět­ce poměr­ně nepří­jem­né zaškobrt­nu­tí. 
V koneč­ném pohle­du je závěr dru­hé tri­lo­gie doce­la zkla­má­ním. Všechno co by tu mělo být tu je ale i přes­to půso­bí nový díl této závod­ní série tak tro­chu div­ně. Over the top je to stá­le, akce je tu dosta­tek, jen tu zátěž jmé­nem logi­ka už někdo mís­to vlá­če­ní s sebou ten­to­krát odří­zl úpl­ně. Lin se sérií kon­čí a při pohle­du na jeho posled­ní dílo je to mož­ná i dob­ře. Tento reži­sér se pro tuto závod­ní znač­ku vyčer­pal s pátým dílem a jeho sna­ha udr­žet kor­mi­dlo pev­ně v rukách i ten­to­krát dopadla nanej­výš prů­měr­ně. A to je od sním­ku kte­rý v kinech nastrá­dal více jak 750 mili­o­nů cel­kem ško­da. Zbývá tedy jen dou­fat, že James Wan kte­rý sérii po něm pře­bí­rá, ji posu­ne zase o něco dále. Má k tomu ide­ál­ní pozi­ci. Většího zabi­já­ka jako Jasona Stathama si do role hlav­ní­ho zápo­rá­ka ani přít nemohl. Takže příští rok v čer­ven­ci se v kinech uvi­dí­me. 

Justin Lin se lou­čí ne zrov­na rych­le a už vůbec ne zbě­si­le. Pro sérii se vyčer­pal výbor­ným pátým dílem a v šestve mu bohu­žel došla šťá­va. Tenhle prů­ser ovšem na tri­ku nemá sám, Chris Morgan mu ten­to­krát hod­ně dopo­mohl. Šestá zbě­si­lá jíz­da na plný plyn je i na pomě­ry série absurd­ní a hloupouč­kou akč­ní výpla­chov­kou, kte­rá po vět­ši­nu času nedá­vá tak tro­chu vůbec smy­sl. Nostalgie tam je, akce tam je taky, jen to postrá­dá ten náboj. Zvláště v pří­pa­dě, že sní­mek má být zakon­če­ním dru­hé tri­lo­gie a oslím můst­kem pro tri­lo­gii tře­tí. Vážně dou­fám, že Wan si s Morganem u sed­mič­ky sed­nou lépe. Druhý kva­li­ta­tiv­ní sešup by tahle znač­ka nemu­se­la ustát.  

 Koktejl:
20% Nelogičnost i na pomě­ry Rychle a zbě­si­le
20% Rychlá auta
20% Akce
20% Absurdita
20% Asfalt

Rychle a zbě­si­le 6
( Fast & Furious 6, Furious 6, Rýchlo a Zbesilo 6)

Akční / Krimi / Thriller
USA, 2013, 130 min

Režie: Justin Lin
Scénář: Chris Morgan
Kamera: Stephen F. Windon
Hudba: Lucas Vidal
Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Luke Evans, Sung Kang, Gal Gadot, Gina Carano, Ludacris, Elsa Pataky, Benjamin Davies, Joe Taslim, Clara Paget, Lee Asquith-Coe, Kim Kold, Rowena Diamond, Jason Statham, Shea Whigham, John Ortiz, Rita Ora

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
V kinech ČR od: 23.05.2013 CinemArt
V kinech SR od: 23.05.2013 Barracuda Movie
Na DVD od:          25.09.2013 Bonton
Na Blu-ray od: 25.09.2013 Bonton

http://www.csfd.cz/film/297625-rychle-a-zbesile-6/
http://www.imdb.com/title/tt1905041/


Podívejte se na hodnocení Rychle a zběsile 6 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Bon, la brute et les zombies, Le (2004)24. prosince 2011 Bon, la brute et les zombies, Le (2004) Úsměvná westernová zombie komedie s Lloydem Kaufmanem v hlavní roli a bandou smolařských zombíků za zadkem. Doté doby než natočil režisér Abel Ferry film Vertige (2009) ho znal asi jen […] Posted in Horory
  • Isola dei morti viventi, L (2006)29. října 2012 Isola dei morti viventi, L (2006) Mluvící zombie, poklad na ostrově a dávné prokletí. Skupinka amatérských lovců pokladů najde na dně moře poklad. Bohužel díky své nemotornosti o něj přijdou. Při zpáteční cestě je […] Posted in Horory
  • Warcraft: První střet - O PRODUKCI10. června 2016 Warcraft: První střet - O PRODUKCI Od herních obrazovek ke stříbrnému plátnu: Warcraft se začíná točit V roce 2006 společnost Legendary Pictures oznámila, že získala práva k filmu z prostředí Warcraftu a začala o něm […] Posted in Speciály
  • Nadčasová hrdinka Xena: Princezna bojovnice11. ledna 2024 Nadčasová hrdinka Xena: Princezna bojovnice V devadesátých letech se na televizních obrazovkách objevila postava, která se stala ikonou nejen pro feministky, ale také pro lesbickou komunitu. Xena: Princezna bojovnice, ztvárněná […] Posted in Zajímavosti
  • #139: Ghost Rider: Return of Vengeance27. února 2021 #139: Ghost Rider: Return of Vengeance  Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Howard Mackie  Kresba: Javier Saltares Abychom si od pravidelné nálože recenzí na minisérie z DCčkovské iniciativy Future State […] Posted in Recenze komiksů
  • Bylinková víla-průvodce světem léčivých rostlin pro děti4. března 2024 Bylinková víla-průvodce světem léčivých rostlin pro děti Víte, co je čarovník, babí ucho nebo mateřinka? Chcete se dozvědět, jak bylinky sbírat, sušit a jak je dále zpracovávat? Máte rádi laskavé a milé pohádky o bylinkách? Ano, právě vám je […] Posted in Recenze knih
  • Rysy ženského alkoholismu a doporučení pro samoléčbu12. srpna 2015 Rysy ženského alkoholismu a doporučení pro samoléčbu Závislost na alkoholu je častější u mužů, ale ženy jsou také náchylné k této nemoci. Nemoc se vyvíjí stejně u obou pohlaví a léčebné metody se shodují. Liší se pouze důvody k pití […] Posted in Domácí rady
  • Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici9. prosince 2019 Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici Nový rok s Českou televizí začne dalším pokračováním minisérie Marie Terezie, jejíž dva díly zhlédlo před dvěma lety více než dva miliony diváků. Česká televize zařadí  1. a 5. ledna 2020 […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Don´t Be Afraid of the Dark (2010)9. září 2012 Don´t Be Afraid of the Dark (2010) Zlí šotci mají nejraději dětské zoubky, aneb další del Torův výstřel do ztracena… Malá Sally se musí nedobrovolně přestěhovat ke svému otci, který momentálně renovuje […] Posted in Horory
  • Vosí hnízda zdravěji10. prosince 2016 Vosí hnízda zdravěji Chuť datlí, banánu a rumu. Jsou plná oříšků, sušeného ovoce a místo piškotu je sušený banán. Rychlé a moc dobré. Ingredience (cca 26 kousků) 300g sušených datlí (bez pecky) […] Posted in Domácí rady

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27836 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71740 KB. | 14.07.2024 - 13:11:12