Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Sousedská hlídka | The Watch [40%]

Sousedská hlídka | The Watch [40%]

rp neighborhood watch.jpg
rp neighborhood watch.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sousedská hlídka

http://www.csfd.cz/film/299621-sousedska-hlidka/
http://www.imdb.com/title/tt1298649/
Alternativní názvy: The Watch, Neighborhood Watch, Súsedská hlíad­ka. 

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
V kinech ČR od: 27.09.2012 Bontonfilm CZ
V kinech SR od: 16.08.2012 Bontonfilm SK


Komedie / Sci-Fi

USA, 2012, 102 min

Režie: Akiva Schaffer
Scénář:Jared Stern, 
Seth Rogen a Evan Goldberg
Hudba: Christophe Beck
Hrají: Jonah Hill, Ben Stiller, Vince Vaughn, Rosemarie DeWitt, Richard Ayoade, Billy Crudup, Doug Jones, Will Forte, Nicholas Braun, Jorma Taccone, Justin Wheelon, R. Lee Ermey

Ben Stiller už v posled­ních letech nepla­tí za záru­ku vtip­né kome­die. Když ozná­mil svůj příští pro­jekt, ve kte­rém se spo­jí s Vince Vaughnem, fanouš­ci zača­li být zvě­da­ví. Když však při­šly prv­ní trai­le­ry Sousedské hlíd­ky, jedi­né co se jim poved­lo, bylo vyvo­lat roz­pa­ky. Jak je to ale s výsled­ným fil­mem, kde se po jejich boku obje­ví Jonah Hill a Richard Ayoade z IT Crowd dopadlo?    

Evan je typic­ký malo­měš­ťák, kte­rý si svůj život uží­vá. Angažuje se hned v něko­li­ka sou­sed­ských klu­bech kte­ré zalo­žil je mana­že­rem vel­ké­ho obchod­ní­ho stře­dis­ka za měs­tem. Právě v tomhle stře­dis­ku však začí­na­jí udá­los­ti, kte­ré naru­ší poklid­ný rodin­ný život rodin v Glenview. Když jed­no­ho večer pře­dá­vá služ­bu noč­ní hlíd­ce, ješ­tě netu­ší, že bude posled­ním, koho stráž­ný uvi­dí. Druhý den ráno po pří­jez­du do prá­ce totiž Evan zjiš­ťu­je, že stráž­né­ho přes noc někdo zabil a stá­hl z kůže. Jak ini­ci­a­tiv­ní občan se tak roz­hod­ne zalo­žit dal­ší sou­sed­skou organizaci- sou­sed­skou hlíd­ku. Přibírá k sobě dal­ší nad­šen­ce z oko­lí a roz­hod­nou se na vlast­ní pěst vypá­t­rat pacha­te­le toho­to ohav­né­ho činu, když poli­cie odmí­tá pře­jít k razant­něj­ším řeše­ním. To co ovšem zjis­tí, není zrov­na tím, co oče­ká­va­li. Za vraž­dou noč­ní­ho hlí­da­če v Costco sto­jí mimo­zem­ské exis­ten­ce, kte­ré při­pra­vu­jí inva­zi v glo­bál­ním měřít­ku, začí­na­jí­cí prá­vě v Glenview.

S kri­ti­kou ale ten­to­krát začnu hned ze začát­ku. Při pohle­du na obsa­ze­ní sním­ku, je pro mě nej­vět­ším pře­kva­pe­ním, že nej­vtip­něj­ší a v pod­sta­tě jedi­nou vtip­nou posta­vu v celém fil­mu před­ve­dl Jonah Hill. Tahle otrav­ná posta­vič­ka kome­dií posled­ních let mě iri­to­va­la tak dlou­ho až se jeho pro­jev pře­su­nul někam k sne­si­tel­něj­ším úrov­ním skr­ze pře­dě­láv­ku seri­á­lu 21 Jump Street. Ne, že by byl něčím vyjí­meč­ný, nicmé­ně pokud v tom­to obsa­ze­ní je jedi­nou světlou strán­kou celé kome­die, slou­ží to jako napros­to dosta­ču­jí­cí důkaz toho, že tu je něco špat­ně.       

Sousedská hlíd­ka totiž tak nějak neví, čím vlast­ně chce být. V jed­nu chví­li se totiž sna­ží tvá­řit jako záblesk kome­di­ál­ních poku­sů ze Stillerových mlad­ších let, not­ně se opí­ra­jí­cí o celé Saturday night Live. V dal­ším momen­tě se sna­ží od toho­to infan­til­ní­ho humo­ru opros­tit a při­nést seri­oz­ní kome­dii o mimo­zem­ské inva­zi s nad­hle­dem. Bohužel všech­no tak nějak kon­čí na hro­ma­dě, ze kte­ré divák jen pře­bí­rá co se mu líbí a co ne. Celý ty poku­sy stří­dat nála­dy a téma­ta fil­mu, ovliv­ňu­jí­cí cho­vá­ní postav, totiž půso­bí i v rám­ci těž­ce nad­ne­se­né kome­die řek­ně­me stu­pid­ně, což jen gra­du­je jeden ze zásad­ních zvra­tů půso­bí­cí dojmem, jako­by někdo sko­čil ve scé­ná­ři ze scé­ny 4 na scé­nu 52 a pak po něko­li­ka minu­tách zase zpět na začá­tek. Jen tak, jako­by nic. 
Co je ovšem ješ­tě dale­ko hor­ší je fakt, že Stiller a jeho gang jed­no­du­še neba­ví. Je zde pár vtíp­ků kte­ré fun­gu­jí (vět­ši­na z nich v inter­ak­ci s Hillem), ovšem na hodi­nu a tři­čtvr­tě je to straš­ně málo. Zvláště pak když si jako divák uvě­do­mí­te, že se tuto deví­zu sna­ží tvůr­ci zachrá­nit infan­til­ní­mi vtíp­ky a sexu­ál­ní­mi naráž­ka­mi, kte­ré v tomhle balas­tu půso­bí jako více jako laci­né koře­ní přes­ně z kuchař­ky s titu­lem Vaříme z vody. 
Ve výsled­ku tak Sousedská hlíd­ka nabí­zí přes­ně to co už v pod­sta­tě odha­lo­va­ly trailery.Tahle rádo­by kome­die je jen hor­ším prů­mě­rem, kte­rý se sna­ží nalá­kat divá­ky pře­de­vším obsa­ze­ním a vděč­nou téma­ti­kou mimo­zem­ské inva­ze. Bohužel zblou­di­lé duše, kte­ré těm­to láka­dlům pod­leh­nou pak nabíd­ne una­vu­jí­cí 102 dlou­hou zou­fa­lou jízdu skr­ze otře­pa­ná klišé a mimo­zem­ský eja­ku­lát. Pokud vám tohle při­jde jako ide­ál­ní for­ma zába­vy, smě­le do toho. Pro ostat­ní kte­ří mají rozum, sáh­ně­te radě­ji po něčem jiném.  


 Stiller, Vaughn, Ayoade a Hill. Kdyby mi někdo řekl, že ve fil­mu kde půso­bí tahle čtve­ři­ce bude nej­vtip­něj­ší posled­ní jme­no­va­ný, asi bych mu ješ­tě před rokem řekl, ať si zajde za Chocholouškem pře­mě­řit tlak v mozkov­ně, že s ním nebu­de něco v pořád­ku.  Tohle se ovšem sta­lo rea­li­tou prá­vě v sou­sed­ské hlíd­ce. Hodinu a tři­čtvr­tě dlou­há pře­hlíd­ka zby­teč­nos­tí, trap­nos­tí, klišé a vůbec vše­ho, co jste moh­li vidět už kde­ko­liv jin­de (tedy kro­mě explo­du­jí­cích krav, ty se neo­hra­jí), posklá­da­né­ho dohro­ma­dy do nud­né­ho mixu, kte­rý bodu­je  jen oprav­du vyjí­meč­ně. Není tak vel­ký pro­blém odha­lit jeho prvo­plá­no­vé sna­hy o to v posmrt­né kře­či poba­vit ale­spoň tro­chu. Marně.  


Podívejte se na hodnocení Sousedská hlídka na Kinoboxu.

Hodnocení: 40%
Koktejl: 
40% Nuda
10% Pár dob­ře míře­ných vtíp­ků, mož­ných spo­čí­tat na prs­tech lehce zmr­za­če­né ruky
50% Zbytečnost a klišé

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Bezinkový sirup4. května 2010 Bezinkový sirup   Nebude to dlouho trvat a květy černého bezu se promění v černé zlato v podobě načernalých kuliček, které obsahují obrovské množství vitamínů. A co budeme potřebovat přibližně na […] Posted in Domácí rady
  • Westworld: Creating Westworld's Reality "Genre" - Behind the Scenes of Season 3 Episode 5 | HBO13. dubna 2020 Westworld: Creating Westworld's Reality "Genre" - Behind the Scenes of Season 3 Episode 5 | HBO Posted in Videa
  • Last Sharknado: It's About Time, The (2018)10. března 2019 Last Sharknado: It's About Time, The (2018) Že by konečně konec? Fin Shepard a jeho spolubojovníci však musí vybojovat ještě (ne)jednu bitvu a změnit minulost i budoucnost… Planeta Země byla totálně zničena […] Posted in Horory
  • Erika Hníková - kreativní producentka TV Nova a Voyo16. července 2024 Erika Hníková - kreativní producentka TV Nova a Voyo Před jedenácti lety jsem jela na sklonku letního prázdninového dne autem na chalupu a v rádiu jsem poprvé slyšela o podivném úmrtí dvou Češek, matky a dcery, v hotelovém komplexu v Egyptě. […] Posted in Speciály
  • Meandr (2020)29. června 2021 Meandr (2020) Francouzi při chuťi servírují stylový, zlý, intenzivní, nepříjemný a klaustrofobický Survival evokující Kostku a je z toho rázem adept na Horor roku!Mně ten film rozemlel na kaši a […] Posted in Krátké recenze
  • ADAM SANDLER28. července 2015 ADAM SANDLER ADAM SANDLER  slaví fenomenální úspěchy jako herec, scenárista, producent a hudebník. Sandlerovy filmy utržily po světě dohromady přes 3 miliardy dolarů a patří mezi ně kasovní trháky […] Posted in Profily osob
  • Company of Wolves, The (1984)11. února 2013 Company of Wolves, The (1984) A proč máš tak velké zuby? Rosaleen žije se svými rodiči a sestrou v nádherném domě blízko lesa. Jednoho večera se jí zdá sen, který je neskutečně živý. Díky ní máme možnost sledovat […] Posted in Horory
  • Vanishing on 7th Street (2010) [20%]31. března 2011 Vanishing on 7th Street (2010) [20%] http://www.csfd.cz/film/265070-vanishing-on-7th-street/ Režisér Brad Anderson, který dokázal diváky uchvátit skvělým thrillerem Mechanik s Christianem Balem v hlavní roli, nebo alespoň […] Posted in Filmové recenze
  • Blur - The Ballad of Daren (2023)20. prosince 2023 Blur - The Ballad of Daren (2023)     Blur přišli po desce The Magic Whip s dalším albem ve chvíli, kdy se to tedy moc nečekalo. Plná sestava, hraje to jako za mlada. Opradu? Inu, trochu ano. Album je o […] Posted in Hudba
  • A co když je to jinak2. března 2018 A co když je to jinak Kniha, která asi splní čtenářova očekávání jen zčásti. Nějak tak bych začala, jelikož je to ten hlavní dojem, který si z četby odnáším. Na jednu stranu je text plný zajímavých pohledů na […] Posted in Recenze knih

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75734 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71892 KB. | 18.07.2024 - 17:14:05