Kritiky.cz > Filmové pojmy > DIVOKÝ OHEŇ / WILDFIRE – HRA O TRŮNY

DIVOKÝ OHEŇ / WILDFIRE – HRA O TRŮNY

DivOhen
DivOhen
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
„Substance hoří tak žha­vě, že spá­lí dře­vo, kámen…dokonce ocel…a samo­zřej­mě maso! Substance hoří tak žha­vě, že roz­pouš­tí maso…jako lůj.“
Hallyne

Divoký oheň (Wildfire) je vel­mi nebez­peč­ná slou­če­ni­na, kte­rou vyrá­bí a kon­t­ro­lu­je Cech Alchymistů v Králově pří­sta­viš­ti, dáv­ná spo­leč­nost ucho­vá­va­jí­cí dáv­né zna­los­ti. Je to vyso­ce těka­vý mate­ri­ál, schop­ný explo­do­vat s obrov­skou silou a hoří zele­ným ohněm, kte­rý nemů­že uha­sit ani voda, maxi­mál­ně vel­ké množ­ství pís­ku.

Divoký oheň je vel­mi snad­no roze­zna­tel­ný, pro­to­že hoří jas­ně zele­ným

pla­me­nem. Dokonce i když je skla­do­ván, je jas­ně zele­ný. Pyromanceři mu říka­jí „Substance“, zatím­co vmno­ha jiných kru­zích je pohr­da­vě ozna­čo­ván jakopyro­man­ce­ro­va moč.

Sehrál klí­čo­vou roli během Války pěti Králů při Bitvě na Černovodě.

Jakmil je jed­nou zapá­len, nelze ho prak­tic­ky uha­sit. Zapaluje jaké­ko­li dal­ší mate­ri­á­ly, se kte­rý­mi se setká. Hoří dokon­ce i teh­dy, pokud pla­ve na vodě, což ho před­ur­ču­je jako vyni­ka­jí­cí zbraň vod­ních bitev. Rudý kněz Thoros z Myru boju­je mečem pokry­tým sla­bou vrst­vou divo­ké­ho ohně, díky kte­ré­mu zbraň hoří celou hodi­nu.

Výroba je dlou­hý a nebez­peč­ný pro­ces, jehož postup Cech peč­li­vě stře­ží spo­lu s tvr­ze­ním, že ope­ra­ce zahr­nu­je magii. Skladuje se v malých lah­vič­kách a nádob­kách, sklo i kera­mi­ka jsou zdrs­ně­né, aby se lépe drže­ly. Ty jsou skla­do­vá­ny na kamen­ných poli­cích, při­čemž ve skla­dech je dost pís­ku na to, aby jaká­ko­li neho­da byla oka­mži­tě zažeh­ná­na.

Starý divo­ký oheň je nestá­lý a může ho zapá­lit i sebe­men­ší jis­křič­ka. I krát­ký pobyt na pří­mém slun­ci může sub­stan­ci zapá­lit. Díky sil­né­mu žáru může jeho zapá­le­ní vést k řetě­zo­vé reak­ci s mno­ha jiný­mi mate­ri­á­ly v oko­lí.

Pokud je pře­vá­žen, je trans­por­to­ván pou­ze v noci, v bed­nič­kách boha­tě napl­ně­ných pís­kem a všech­ny nádo­by jsou zape­če­tě­ny vos­kem a násled­ně ulo­že­ny v míst­nost s dostat­kem vody.

Řekli o něm:

„Substance pro­té­ka v mých žilách a žije v srd­ci kaž­dé­ho pyro­ma­na. Respektujeme jeho sílu.“

Hallyne k Tyrionu Lannisterovi

„Pochčij divo­ký oheň a uho­ří ti pták.“

Davos Seaworth při vzpo­mín­ce na rybář­sé pří­slo­ví.


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  HRA O TRŮNY


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04706 s | počet dotazů: 267 | paměť: 75085 KB. | 20.05.2024 - 03:07:10