Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > V síti

V síti

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Málokterý čes­ký doku­ment vyvo­lal tako­vou vlnu zájmu, jako je prá­vě dal­ší zále­ži­tost Víta Klusáka, kte­rý se spo­leč­ně s Barborou Chalupovou ten­to­krát pus­til do téma­tu sexu­ál­ních pre­dá­to­rů na inter­ne­tu. Okolo celo­ve­čer­ní­ho doku­men­tár­ní­ho poči­nu V síti se toho už hod­ně namlu­vi­lo, až ten­to týden se ovšem dostal do širo­ké dis­tri­buce. A mlu­ví se o něm napros­to opráv­ně­ně. Tohle totiž není ani zda­le­ka pří­jem­né podí­vá­ní a ona sna­ha šoko­vat fun­gu­je hned od prv­ních momen­tů... 


Vít Klusák svý­mi doku­men­tár­ní­mi fil­my chce vždy šoko­vat, ote­ví­rat kon­tro­verz­ní téma­ta a i přes ten­denč­nost čas­to zvlá­dá podat zají­ma­vé svě­dec­tví na vybra­né téma. Ani ten­to­krát tomu není jinak a pozi­tiv­ní to nebu­de ani v tom­to pří­pa­dě. Společně s Barborou Chalupovou, jejich pro­dukč­ním týmem a sku­pin­kou odbor­ní­ků a spe­ci­a­lis­tů se totiž vydá­vá do onli­ne cha­to­va­cích míst­nos­tí a na soci­ál­ní sítě a sna­ží se při­blí­žit to, čemu vel­ká část mla­distvých čelí. Mezi sexu­ál­ní pre­dá­to­ry, kte­ří na mla­dist­vé dív­ky a chlap­ce číha­jí za kaž­dým rohem...   
V síti je už od prv­ních momen­tů vlast­ně doce­la nároč­ná podí­va­ná. Vidět jak rapid­ní nástup má prá­vě pro­bí­ra­ná téma­ti­ka toho­to fil­mu. Jistě, kaž­dý kdo se někdy obje­vil na inter­ne­tu v náhod­ných cha­to­va­cích míst­nos­tech nebo na por­tá­lech jako je Chatroulette ví, že podob­né cho­vá­ní na inter­ne­tu není nic oje­di­ně­lé­ho, ovšem cíle­né vyhle­dá­vá­ní někte­rých jedin­ců s tak­to vehe­ment­ním nástu­pem, mini­mál­ně u jed­né z here­ček kte­rá zvlád­la ilu­zi 12ti leté bez­bran­né díven­ky pro­dat doko­na­le je až alar­mu­jí­cí. Jistě, je jas­né, že tvůr­čí tým po tako­vém­to cíli bažil, to mu ovšem neu­bí­rá na pře­kva­pi­vos­ti a absur­di­tě. 

V rám­ci té stov­ky minut, kte­ré vám ten­to doku­ment zabe­re v kině vám mís­ty až bude mra­zit v zádech s jakou ver­vou někte­ří páno­vé mají tu drzost vytvá­řet tlak na mla­dé dív­ky a dosa­ho­vat tak své­ho na úkor dospí­va­jí­cích a bez­bran­ných dívek. Je až s podi­vem, jak vel­ké­mu množ­ství jedin­ců tako­vé­to cho­vá­ní při­jde napros­to v pořád­ku a bez pro­blé­mu a nema­jí pro­blém vyko­řis­ťo­vat a psy­chic­ky vydí­rat mla­dé dív­ky jen pro­to, aby dosáh­li své­ho. 
Jistě, film by se asi dal pojmout tro­chu více doku­men­ta­ris­tic­ky a do hloub­ky, spí­še než takhle všech­no dělat hlav­ně aby to dob­ře vypa­da­lo a mělo to vše co by to mělo mít, to sdě­le­ní tam ovšem je. A je až zdr­cu­jí­cí vidět,  jak i dospě­lé hereč­ky, vydá­va­jí­cí se na inter­net pod rouš­kou dva­nác­ti­le­té díven­ky, jen těž­ko zvlá­da­jí ten tlak a nápor ano­nym­ních pre­dá­to­rů.   

Ať už je doku­ment V síti pojat sebe­po­pu­lár­ně­ji a někte­ré jeho čás­ti půso­bí mož­ná až pří­liš umě­le a insce­no­va­ně, fak­tem zůstá­vá, že je jeho svě­dec­tví je hod­ně sil­ná káva, po kte­ré se vám nebu­de úpl­ně nej­lé­pe opouš­tět kino. Je zdr­cu­jí­cí vidět, co se děje dnes a den­ně. Je šoku­jí­cí s jakou sebe­jis­to­tou se vydá­va­jí tito jedin­ci na inter­net bez sta­ros­tí o to, co po nich zbu­de. A mini­mál­ně někte­ří akté­ři toho­to pro­jek­tu by si zaslou­ži­li tro­chu něco jiné­ho než jen vyšet­řo­vá­ní pro své činy. To čeho se dopus­ti­li (byť ve zin­sce­no­va­ném pro­stře­dí pro potře­by fil­mu) pořád není v pořád­ku. 
V síti je tak hlav­ně pomy­sl­nou jis­krou (ale­spoň dou­fám) k tomu, začít tuhle situ­a­ci něja­kým způ­so­bem řešit, aby se tyhle zho­va­di­los­ti sta­ly jen výji­meč­nou zále­ži­tos­tí nebo vymi­ze­ly úpl­ně. To že si pro podob­né věci někdo najde odů­vod­ně­ní je sice hez­ké, ale v pořád­ku to tedy roz­hod­ně není. Tento celo­ve­čer­ní doku­ment roz­hod­ně pří­jem­né podí­vá­ní není, je to ovšem dáno téma­ti­kou spí­še než čím­ko­liv jiným. Vít KlusákBarbora Chaloupková nato­či­li skvě­lý doku­ment, kte­rý sice má své nedu­hy a nejde pří­liš do hloub­ky jako tře­ba jiné jeho kusy, přes­to se jed­ná o fil­mo­vou udá­lost začát­ku roku. O to víc, že si nepa­ma­tu­ji, kdy napo­sled jsem viděl na čes­ký doku­men­tár­ní film plný kinosál v mul­tiple­xu něko­lik dní po pre­mi­é­ře...        
Chaloupková a Klusák nato­či­li sice mož­ná tro­chu ten­denč­ní doku­ment, jeho sdě­le­ní je ovšem jas­né a ani za mák pří­jem­né. Není to pozi­tiv­ní podí­va­ná a pro cit­li­věj­ší jedin­ce může být i tahle for­ma (kte­rá nejde vylo­že­ně do hloub­ky) doce­la dost. Jako začá­tek dis­ku­ze na téma, kte­ré je tře­ba řešit je doku­ment V síti ovšem výbor­ný. A i přes nedo­stat­ky a občas­nou, mož­ná až zby­teč­nou umě­lost, je jed­ním z nej­za­jí­ma­věj­ších čes­kých doku­men­tár­ních poči­nů posled­ních let.    

V síti
(Caught in the Net, V sie­ti)
Dokumentární

Česko, 2020, 100 min

Režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák
Scénář: Barbora Chalupová, Vít Klusák
Kamera: Adam Kruliš
Hudba: Jonatán Pastirčák
Hrají: Tereza Těžká, Anežka Pithartová, Sabina Dlouhá, Karolína Zachová, Vít Klusák, Barbora Chalupová, Barbora Potužníková, Jan Vlček
Producenti: Vít Klusák, Filip Remunda
Střih: Vít Klusák
Zvuk: Adam Bláha
Scénografie: Jan Vlček
Masky: Barbora Potužníková
Kostýmy: Veronika Traburová

Nepřístupné pro děti do 15 let

Česko V kinech od: 27.02.2020 Aerofilms
Slovensko V kinech od: 05.03.2020 Filmtopia


https://www.csfd.cz/film/720753-v-siti/
https://www.vsitifilm.cz/


Podívejte se na hodnocení V síti na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jurassic Park 3 (2001)7. září 2012 Jurassic Park 3 (2001) Doktor Grant se nedobrovolně vydává na záchranou akci malého chlapce, který se ztratil na ostrově plném dinosaurů. Doktor Grant stále pracuje jako paleontolog a sem tam si přivydělává […] Posted in Horory
  • Osamělý svobodný muž – 7026. srpna 2021 Osamělý svobodný muž – 70 Posted in Komiks
  • Two Thousand Maniacs! (1964)12. prosince 2017 Two Thousand Maniacs! (1964) Oslavy v buranském městečku Pleasant Valley bývají jednou za 100 let opravdu bujaré a hlavně pěkně krvavé… Tři mladé páry musejí kvůli „objížďce“ odbočit […] Posted in Horory
  • Westworld - Well Enough Alone (S04E02) - 95 %4. července 2022 Westworld - Well Enough Alone (S04E02) - 95 % Od konce světa "Westworld" uplynulo sedm let. Vracíme se opět vracíme do vystavěného světa. Ten se nachází kdesi v Americe, kam vede tajemná cesta - spíše labyrint. Tentokrát se zaměříme […] Posted in TV Recenze
  • Osamělý svobodný muž – 153. ledna 2019 Osamělý svobodný muž – 15 Posted in Komiks
  • Nezvratný osud 51. srpna 2021 Nezvratný osud 5 „Nezvratný osud“ je celkem zajímavá série, která vycházela z jednoduchého nápadu. Ale tak už to bývá. Dobré věci mnohdy vznikají právě z jednoduchých nápadů. Ten jednoduchý nápad spočíval […] Posted in Retro filmové recenze
  • Propast smrti15. března 2022 Propast smrti Bývalá policistka s pochybnou pověstí se vrací na scénu jako soukromé očko. Co na tom, že navíc provozuje kemp na pobřeží s půjčovnou sportovního vybavení. Případy k řešení se zrovna […] Posted in Recenze knih
  • Ed Gein16. listopadu 2011 Ed Gein Byly mu prokázány pouze dvě vraždy, ale svým hrůzným příběhem a zvěrstvem jenž prováděl na své farmě se nesmazatelně vryl do paměti všech američanů. Stal se nekonečnou inspirací […] Posted in Horory
  • Jak přesvědčivě vyjednávat8. prosince 2015 Jak přesvědčivě vyjednávat České „Sedávej  panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě,“ platilo možná před sto lety v dnešní době si můžeme být jisti, že taková panenka by se v koutě, dřív než by ji našli, unudila […] Posted in Recenze knih
  • Vinnetou a míšenka Apanači - Přípravy na natáčení filmu23. srpna 2018 Vinnetou a míšenka Apanači - Přípravy na natáčení filmu V roce 1966 zamýšlel producent Wendlandt natočit Míšenku Apanači a potom druhý díl Old Surehanda. Třetí snímek měl být věnován hrdinovi Old Firehandovi, který se měl dokonce objevit již […] Posted in Speciály

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73684 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72101 KB. | 19.04.2024 - 18:45:35