Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Cockneys vs. Zombies [50%]

Cockneys vs. Zombies [50%]

rp CvsZ poster.jpg
rp CvsZ poster.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Cockneys vs Zombies
http://www.csfd.cz/film/294006-cockneys-vs-zombies/
http://www.imdb.com/title/tt1362058/

Horor / Komedie
Velká Británie, 2012, 85 min

Režie: Matthew Hoene
Scénář: James Moran, Lucas Roche
Kamera: Daniel Bronks
Hudba: Jody Jenkins
Hrají: Michelle Ryan, Georgia King, Honor Blackman, Rasmus Hardiker, Lee Asquith-Coe, Alan Ford

Všichni nemrt­ví pozor, při­chá­zí dal­ší par­tič­ka, na kte­rou bys­te si měli dát pozor. Zombie jsou jed­no­du­še v kur­zu a tak kro­mě tele­viz­ní­ho seri­á­lu The Walking Dead a něko­li­ka fil­mo­vých poči­nů v posled­ní době, při­chá­zí jed­no krví napl­ně­né béč­ko z brit­ských ost­ro­vů. Řeč je o sním­ku Cockneys vs. Zombies, kde se hor­dám nemrtvých posta­ví sku­pin­ka oby­va­tel z Londýna, kte­ré nejde pře­hléd­nout, lépe řeče­no přeslech­nout. To co mají spo­leč­né­ho, je totiž náře­čí cockney, kte­rým hovo­ří oby­va­te­lé East Endu. 
Dva děl­ní­ci na stav­bě v čás­ti Londýna nara­zí v suti­nách na hrob­ku. Chamtivost pře­vlád­ne a tak ji ote­vřou, jest­li neskrý­vá něja­ké bohat­ství. Jediné co však najdou uvnitř je smrt, neboť je zabií zom­bie skrý­va­jí­cí se unitř. Zatímco tedy uli­ce Londýna zapla­vu­jí nemrt­ví., dva brat­ři plá­nu­jí ban­kov­ní lou­pež. Chtějí s peně­zi zachrá­nit domov důchod­cůk terý chce sta­vi­tel­ská fir­ma zbou­rat a posta­vit na jeho mís­tě luxus­ní byty. V tom domě ovšem byd­lí i jejich děda kte­rý se oci­tá s dal­ší­mi oby­va­te­li domu v pří­mém ohro­že­ní hor­da­mi nemrtvých a dva brat­ři se spo­lu s dal­ší­mi kum­pá­ny vydá­va­jí na záchra­nou misi pro důchod­ce. Ve měs­tě kde vlád­nou zom­bie to ale nebu­de jed­no­du­ché. Naštěstí jeden z par­ty lupi­čů má sklad zbra­ní a muni­ce z dob, kdy býval ješ­tě vojá­kem. Cesta napříč hlav­ním měs­tem Velké Británie ale nebu­de ani tak pro­cház­kou růžo­vým sadem.  

Cockneys vs. Zombies je video­béč­ko jak pole­no. Nikdo se nesna­ží vás pře­svěd­čit o opa­ku. A to je dob­ře, pro­to­že v opač­ném pří­pa­dě by si tvůr­ci zadě­lá­va­li na pro­blém. Ona pře­ci­jen záplet­ka o par­tě důchod­ců, kte­ří spo­lu s pomo­cí něko­li­ka zástup­ců mlad­ší gene­ra­ce odvra­ce­jí glo­bál­ní apo­ka­ly­p­su zní tro­chu zvlášt­ně. 
Pravdou ovšem je, že je film v někte­rých ohle­dech až pře­kva­pi­vě zábav­ný. Jsou tu totiž někte­ré až „smr­tí­cí hláš­ky“ kte­ré onu zatuch­lost celé­ho zbyt­ku poměr­ně dob­ře dopl­ňu­jí. Samotný scé­nář je však dle mého spíš šitý tzv. na kole­ně, nicmé­ně jak jsem říkal, to se tu neře­ší. Hlavně že cáká krev, lítá olo­vo a sypou se hláš­ky. Problém je v tom, že ne tak čas­to jak by bylo tře­ba. To s sebou při­ná­ší pro­blém. Snímek má totiž něco málo přes hodi­nu dva­cet, tedy ute­če pře­kva­pi­vě rych­le, bohu­žel ty úder­né momen­ty kte­ré vykouz­lí úsměv na tvá­ři nejed­no­ho fil­mo­vé­ho fanouš­ka a při­po­mí­na­jí sním­ky jako Soumrak mrtvých nebo Zombieland, tu jsou jen mini­mál­ně. Jejich efek­ti­vi­ta je tak doslo­va roz­měl­ně­na sla­bou atmo­sfé­rou a nud­nou výpl­ní. 
Další hře­bí­ček do rakve sním­ku ovšem dodá­vá zpra­co­vá­ní a pak pře­de­vším herec­ké obsa­ze­ní. Někteří si své role vylo­že­ně uží­va­jí, jiní to berou jako roz­cvič­ku před večer­ním diva­dlem a dokon­ce se zde zasta­vil na kus řeči i Colin Firth ze second han­du. I přes to všech­no ale sní­mek pořád nabí­zí ale­spoň něco, čím se sna­ží svo­ji hloupost a zby­teč­nost vykom­pen­zo­vat. A to se počí­tá. Proto, pokud vás baví téme­ti­ka zom­bie a máte nála­du na něco méně kom­pli­ko­va­né­ho, kde se občas i tro­chu zasmě­je­te, Cockneys vs. Zombies je něco po čem může­te sáh­nout.  

Londýnská pra­cu­jí­cí tří­da jako obsa­ze­ní hlav­ní role v kome­di­ál­ním před­sta­ve­ní Jak v lon­dýně nako­pa­li prdel zom­bí­kům. Jinak prů­měr­ný sní­mek těží svá hlav­ní pozi­ti­va z nad­hle­du a mís­ty úder­né­ho humo­ru. Pokud tak hle­dá­te laci­nou vari­a­ci na Zombieland po brit­sku, proč nesáh­nout tře­ba po tom­to video­béč­ku. Herecky, atmo­sfé­rou ani zpra­co­vá­ním to není žád­ná slá­va, nicmé­ně hláš­ky se dosta­vi­ly a něja­ké to olo­vo s pří­chu­tí šedé kůry mozko­vé je taky přítomno.Vaši šedou kůru mozko­vou ale tahle nená­roč­ná jed­no­hub­ka stát nebu­de.  

Hodnocení: 50%


Koktejl: 
34% Zombie
33% Londýn
33% Důchodci

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82178 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71699 KB. | 16.06.2024 - 03:41:41