Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Recenze: X-Men: Budoucí minulost - poslední kvalitní X-men film

Recenze: X-Men: Budoucí minulost - poslední kvalitní X-men film

xmen
xmen
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je tomu oprav­du už 14 let, když se obje­vil prv­ní film o mutan­tech X-men. Bryan Singer už v roce 2000 nato­čil prv­ní díl. Na roz­díl od ostat­ních fil­mů dle komik­sů měl ten­to film vel­ký úspěch. Film Blade s Wesley Snipesem počí­tat nebu­de­me, ten se zako­pal pod zem/do věze­ní. Nebudeme počí­tat ani původ­ní­ho Batmana, Supermana, natož Spawna. Tyto fil­my sice v 70. - 80. – 90. letech byly rela­tiv­ně úspěš­né, ale bohu­žel kva­li­ta fil­mů expo­nen­ci­ál­ně kle­sa­la.

Tedy v roce 2000 byl uve­den prv­ní úspěš­ný film od nakla­da­tel­ství Marvel. Stan Lee si prv­ně začal hřát svo­je ruce na peně­zích z fil­mů. Bryanu Singerovi se popr­vé poda­ři­lo sklou­bit pří­běh, akci, moti­va­ce postav a slav­né her­ce, aby vytvo­ři­li kom­plet­ní film pře­lo­mo­vý film. Ke kla­sic­kým Shakesperovským her­cům dodal něko­lik oska­ro­vých, mla­dých a Australanů. Ian McKellen a Patrick Stewart byli za kla­sic­ké ang­lic­ké herec­tví, Halle Berry je za Oskary (dosta­la jej o dva roky poz­dě­ji). Mladá/Oscarová  hereč­ka Anna Paquin byla za mlá­dí. A co Australani, kte­ří zapl­ňu­jí ame­ric­kou pro­duk­ci? Hugh Jackman byl tím správ­ným.

Druhým dílem z roku 2003 vše pokra­čo­va­lo. Třetím dílem z roku 2006 pod Brettem Ratnerem se kva­li­ta poza­sta­vi­la. Hugh Jackman si odsko­čil na své sólov­ky X-Men Origins: Wolverine (2009) a Wolverine (2013). Až tři roky před pre­mi­é­rou toho­to fil­mu, se zno­vu vrá­ti­la, s úspě­chem, par­ta fil­mů X-Men. Matthew Vaughn se vrá­til s pří­bě­hem o 50 let dří­ve do 60. let, kdy vrcho­li­la Kubánská kri­ze. Pro fil­mo­vé fanouš­ky zane­chal pří­běh vzni­ku celé­ho spo­le­čen­ství mutan­tů. Xavierem začí­na­je, Magnetem kon­če.

Sedmý film v této X-men myto­lo­gii jde do svě­to­vých i čes­kých kin příští týden. Znovu se vrá­til prvot­ní reži­sér Bryan Singer, ke scé­ná­ři při­zval Matthewa Vaughna. Spolu dokon­či­li scé­nář, ve kte­rém se roz­hod­li, že spo­jí obě úspěš­né herec­ké sesta­vy, jak z prv­ních fil­mů, kte­ré se ode­hrá­va­jí v pří­tom­nos­ti, tak novou sesta­vu, kte­rá ode­hrá­la film X-Men: První tří­da.

Tímto spo­je­ním a dob­ře napsa­ným scé­ná­řem dovr­ši­li Heptalogii a vrá­ti­li se na úspěš­ný začá­tek. Brian Singer jako jeden z mála reži­sé­rů sku­teč­ně umí vést své her­ce, aby doká­za­li dát svým poci­tům hloub­ku. Od někte­rých se to samo­zřej­mě oče­ká­vá, pra­xe v ang­lic­kých diva­dlech se zapo­mí­ná, ale i ostat­ní her­ci zvlá­da­jí své poci­ty doko­na­le. I když tře­ba scé­nář má malin­ka­tý chyb­ky, tak reži­sér doká­že celý film sklou­bit, kome­dii, dra­ma, ale i samo­zřej­mě pře­hled­nou akci.

Nové i sta­ré já nej­dů­le­ži­těj­ších postav hra­jí přes­ně to, co se od nich oče­ká­vá. James McAvoy hra­je přes­ně toho mla­dé­ho Patricka Stewarta a Michael Fassbender se vžil do Gandalfa, omlou­vám se do Iana McKellena.  Nesmíme zapo­me­nout i na Jennifer Lawrence, kte­rá hra­je mla­dou Mistique/Raven. Je to mla­dá už vyšlá hvězda, kte­rá už má Oscara z roku 2013.

Všichni tito her­ci hra­jí jak o život v pří­bě­hu, kte­rý by mohl být v našem uni­ver­su. Naštěstí je to komiks, ale až do teď jsem nevě­děl, kdo zabil J. F. K., co sto­jí za jeho smr­tí a dal­ších věci, kte­ré můžou stát jenom v komik­sech.

Velice dob­ře, téměř i doko­na­le se tvůr­cům poda­ři­lo sklou­bit návaz­nost všech fil­mů, pokud to neby­lo správ­ně fanouš­ky pocho­pe­no, tak je to vysvět­le­no i slo­vy, kte­ré vysvět­lí věci, kte­ré tíží fanouš­ky od začát­ku roku 2000. Proč mla­dý Xavier cho­dí, co se sta­lo s Jane Gray a dal­ší.

Určitě půjdu na ten­to film i podru­hé s pří­tel­ky­ní. Viděl jsem 2D film s titul­ky. 3D vyne­chám, ale chtěl bych si film vychut­nat i s dabin­gem, aby se nemu­sel roz­pty­lo­vat čte­ním titul­ků. Je dob­ře, že už vím, kdo koho bude dabo­vat, že se zacho­vá nej­star­ší obsa­ze­ní. Patrick Stewart - Pavel Soukup, Hugh Jackman - Zdeněk Mahdal. Samozřejmostí je i Lumír Olšovský a Martin Stránský. Cením si i Petra Pelzera, kte­ré­ho popr­vé usly­ší­me na Magneta. Už si totiž lidé zvyk­li, že Ian McKellen je pros­tě Gandalf s tím­to hla­sem.

Čím zavr­šit recen­zi? 14 let trva­lo, až se zno­vu vrá­til Bryan Singer s komik­so­vým fil­mem. Hodně dob­ře se to poda­ři­lo a je jenom veli­ká ško­da, že nena­to­čí i něco pro Marvel. Rád bych X-meny viděl po boku Avengers, jak se brá­ní pro­ti nej­hor­ším pro­tiv­ní­kům svě­ta. Ale je dob­ře, že Xavierova ban­da boju­je jenom za zemi pro­ti sobě a pro­ti lidem. Parta kolem Nicka Furyho se musí brá­nit mimo­zem­ským inva­zím. Spider-mana v této vyvo­le­né sku­pi­ně nechci vidět, pro­to­že je pro mě tato posta­va pou­ze hrdi­nou pro děti, kte­ří oče­ká­va­jí pou­ze hlás­ku­jí­cí auto­mat.

Hodnocení: 95 %


Recenze sepsá­na: 16. 5. 2014


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89186 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72385 KB. | 18.05.2024 - 08:27:03