Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bohemian Rhapsody (2018)

Bohemian Rhapsody (2018)

bohemian rhapsody 2018 I aTT6xxVL4
bohemian rhapsody 2018 I aTT6xxVL4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Bohemian Rhapsody (BR) je jed­ním z fil­mů, o nichž se hod­ně mlu­ví, jsou maso­vě navště­vo­va­né v kinech a nevi­dět je se v někte­rých kru­zích pova­žu­je za drob­né spo­le­čen­ské faux pas. Okolo sním­ku se tak tvo­ří vel­ká bub­li­na, kte­rá způ­so­bu­je, že najed­nou narůs­ta i počet poslu­cha­čů hud­by sku­pi­ny Queen a dis­ku­se o hud­bě i fil­mu samot­ném plní kla­sic­kou deba­tu i vir­tu­ál­ní soci­ál­ní sítě. Aspoň tak to tedy na mě tro­chu půso­bí.

Za sebe musím napsat, že Queen nejsou (respek­ti­ve neby­li) úpl­ně moje srd­cov­ka, leč - i když mi nero­tu­jí v pře­hra­va­či - tak je uzná­vám jako kva­lit­ní kape­lu, kte­rá měla zají­ma­vý náboj. Nejsem tedy v pozi­ci divá­ka - fanouš­ka, kte­rý může osci­lo­vat na šká­le od ado­ra­ce sebe­men­ší­ho fil­mo­vé­ho poku­su otí­ra­jí­cí­ho se o sku­pi­nu až po vel­mi kri­tic­ký pohled zpo­chyb­ňu­jí­cí správ­nost veli­kos­ti knír­ku pana Mercuryho.
Abych byl ale zce­la upřím­ný, tak ke sku­pi­ně Queen se mi váže jed­ná milá vzpo­mín­ka. Když jsem byl malý hoch, tak na tele­viz­ní sta­ni­ci OK3 (tuším, že to bylo oko­lo kon­ce roku 1991) dáva­li film Flash Gordon (jo, to je ten sní­mek, kte­rý své­ho času zou­fa­le tou­žil reží­ro­vat G. Lucas). Hudební pod­kres fil­mu tvo­ři­la prá­vě muzi­ka od sku­pi­ny Queen a mě to teh­dy skvě­le bavi­lo.
Uznejte sami (ukáz­ka níže), i přes zjev­nou (a trou­fám si říci, že i vědo­mou) béč­ko­vost fil­mu to bylo vel­mi pří­jem­né pokou­ká­ní.
Nicméně ten­to pří­spě­vek má být hlav­ně o fil­mu BR a ne o mali­cher­ném vzpo­mí­ná­ní na své dět­ství...
Film BR má na svě­do­mí reži­sér Bryan Singer, z jehož fil­mo­gra­fie se slu­ší vypích­nout sní­mek Obvyklí pode­zře­lí (nevi­děl jsem), o němž se dost lidí vyja­dřu­je vel­mi pochval­ně. Pokud vím, tak už samot­ný vznik scé­ná­ře a zva­žo­va­né obsa­ze­ní bylo něco, co se nero­di­lo moc lehce. Do hlav­ní úlo­hy (víme koho...) byl zva­žo­ván Sacha Baron Cohen (jo, Borat) a pří­běh měl být o pozná­ní kri­tič­těj­ší a plný naho­ty (patr­ně i něja­ké „fullfron­ta­ly“), k čemuž tedy nako­nec nedo­šlo (a na fil­mu je to tro­chu znát).
Já tedy nejsem něja­ký odbor­ník na kape­lu Queen, ale i ze svých kusých infor­ma­cí vím, že s tou pau­zou před mega­kon­cer­tem Live Aid to roz­hod­ně neby­lo tak, jak se pre­zen­tu­je ve fil­mu BR. Podobných věcí tam urči­tě bude víc. Chápu, že něja­ká autor­ská licen­ce je důle­ži­tá a film nemu­sí vždy odpo­ví­dat do detai­lu rea­li­tě, nicmé­ně jde o to, aby se zásad­ně nemě­ni­la pod­sta­ta. Zde jsou ale čle­no­vé sku­pi­ny líče­ni bez­má­la jako něja­ké Rychlé šípy, jen namís­to Mirka Dušína tu je tro­chu zlo­bi­vý kluk, kte­rý se ale samo­zřej­mě doká­že napra­vit (v pra­vý čas). Občasné názna­ky (Taylor objí­ma­jí­cí více žen najed­nou) tu pro­blesk­nou až veli­ce rych­le a zůstá­va­jí osa­mo­ce­ny. Ve výsled­ku se tak dívá­me na ide­a­li­zo­va­ný obraz sku­pi­ny, kte­rý nám toho moc nad rámec obec­ně zná­mých sku­teč­nos­tí neřek­ne a kte­rý fun­gu­je zejmé­na jako pocta této talen­to­va­né par­tě.
To je za mě asi nej­zá­važ­něj­ší výt­ka fil­mu.
Jinak se na to samo­zřej­mě dívá dost dob­ře, hud­ba je fajn, Rami Malek hra­je hlav­ní­ho pro­ta­go­nis­tu vel­mi pře­svěd­či­vě, a to i včet­ně gest a postu­ro­lo­gie (pokud mohu posou­dit), super je také před­sta­vi­tel toho kyta­ris­ty s trva­lou na hla­vě (Brian May), u nějž k pře­svěd­či­vé­mu dojmu sta­čí prv­ní pohled, podo­ba je tam fakt úžas­ná.
I když sní­mek trvá více než 2 hodi­ny, tak nemá­te pocit, že by měl něja­ká nud­ná mís­ta. Kouká se na to jed­no­du­še vel­mi dob­ře, podob­ně jako v roce 1991 na Flashe Gordona ... :).

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Bohemian Rhapsody20. prosince 2018 Bohemian Rhapsody Nezaměnitelný úvod skladby „We Will Rock You”, ohromující sbor z „We Are the Champions”, uchvacující operní tóny „Bohemian Rhapsody”… Kdo by odolal nezpívat, když zaslechne tyto melodie? […] Posted in Speciály
  • Bohemian Rhapsody – Recenze – 80%1. listopadu 2018 Bohemian Rhapsody – Recenze – 80% Americko-britské hudební drama Bohemian Rhapsody popisuje kariéru zpěváka Freddieho Mercuryho během patnáctiletého období od založení skupiny Queen v roce 1970 až po jejich účast na […] Posted in Filmové recenze
  • X-Men: Apokalypsa nám přináší toho „nejsilnějšího“ mutanta ze všech. Prapůvodního z Egypta, ve kterém byl považován za boha.26. ledna 2019 X-Men: Apokalypsa nám přináší toho „nejsilnějšího“ mutanta ze všech. Prapůvodního z Egypta, ve kterém byl považován za boha. Vrací se nám znova mladá parta X-men. Už staří známí v hlavních rolích James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult a další. Doplnění byli o nové postavy, se kterými […] Posted in Filmové recenze
  • X-Men: Apokalypsa - … MNOHEM VĚTŠÍ FILM19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - … MNOHEM VĚTŠÍ FILM Singer přiznává, že zatímco jeho poslední režijní počin X-Men: Budoucí minulost byl uspokojující, nový film X-Men: Apokalypsa pro něj představuje ještě větší zadostiučinění a to v několika […] Posted in Speciály
  • X-Men: Apokalypsa - KOUZELNÍK S VIZUÁLNÍMI EFEKTY19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - KOUZELNÍK S VIZUÁLNÍMI EFEKTY Dvojnásobný držitel Oscara, supervizor vizuálních efektů, John Dykstra má životopis tak dlouhý, že by z něj mohl postavit pyramidu. Jeho neuvěřitelná profesní zkušenost zajistila hladký […] Posted in Speciály
  • X-Men: Apokalypsa - DESIGN POSTAV19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - DESIGN POSTAV Výzvou při navrhování speciálního make-upu pro Apokalypsu bylo – přiznat, že se jedná o tvář Oscara Isaaca. Jeho proměna zpočátku trvala tři a půl hodiny, ale s trochou praxe byl nakonec […] Posted in Speciály
  • X-Men: Apokalypsa - SVĚT APOKALYPSY19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - SVĚT APOKALYPSY Natáčení X-Men: Apokalypsy začalo 20. dubna 2015 v Montrealu v Kanadě, konkrétně v Mel’s Cité du Cinema (běžně označovaném jako Mel’s), což jsou ateliéry o rozloze 27 akrů na Ile de […] Posted in Speciály
  • X-Men: Apokalypsa - OBRANA19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - OBRANA Zatímco Apokalypsa sestavuje skupinu jezdců, Charles učí a školí své mladé studenty. Když dojde na Apokalypsovo běsnění, mladí muži a ženy musí rychle dospět. Jak říká Raven: “Již nejste […] Posted in Speciály
  • X-Men: Apokalypsa - ÚTOK19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - ÚTOK Opět poháněn vztekem a pomstou, Magneto podlehne Apokalypsově nabídce, aby se stal jedním z jeho čtyř, nově reformovaných, apokalyptických jezdců. Inspiravoných biblickou vizí čtyř jezdců […] Posted in Speciály
  • X-Men: Apokalypsa - RAVEN, CHARLES A ERIK: NADĚJE, ZOUFALSTVÍ A ARMAGEDON19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - RAVEN, CHARLES A ERIK: NADĚJE, ZOUFALSTVÍ A ARMAGEDON Svět roku 1983 prošel dramatickými změnami v zacházení s mutanty. Tato nová fáze lidské evoluce je nyní přijímána většinou (ale ne všemi) a to díky hrdinství Raven/Mystique, která (jak […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66566 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72322 KB. | 20.05.2024 - 21:25:15