Kritiky.cz > Zajímavosti > Recenzie a odporúčania používateľov: Ako nájsť najlepšie Paysafecard kasína?

Recenzie a odporúčania používateľov: Ako nájsť najlepšie Paysafecard kasína?

word image 360243 2
word image 360243 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Rozhodli ste sa pri hre v onli­ne kasí­na­ch vyu­ží­vať Paysafecard? Skvelá voľ­ba. Táto ino­va­tív­na pla­to­b­ná metó­da je bez­peč­ná, poho­dl­ná aj ano­nym­ná, tak­že sa stá­va prvou voľ­bou mili­ó­nov fan­ú­ši­kov onli­ne hier po celom sve­te. Ako sa však ori­en­to­vať v pes­t­rom výbe­re kasín, kto­ré túto služ­bu pod­po­rujú, a vybrať si spo­med­zi nich to naj?

Pokiaľ ide o inter­ne­to­vé her­ne a kasí­na, niet nad osob­nú skú­se­nosť. Recenzie tisí­cov ďal­ších pou­ží­va­teľov nám aj v prí­pa­de, že hľa­dá­me naj­lep­šie pay­sa­fe­card kasí­na, môžu poskyt­n­úť spoľahli­vú pomoc. Metóda poku­su a omy­lu nás, napo­kon, v tom­to pro­stre­dí môže vyjsť dra­ho, tak pre­čo sa nepo­u­čiť z chýb dru­hých?

V tom­to člán­ku si povi­e­me, ako k hod­no­te­ni­am a recen­zi­ám na inter­ne­te pristu­po­vať, nakoľ­ko sa im dá veriť a, ako roz­po­znať varov­né sig­ná­ly, kto­ré nerad­no igno­ro­vať.

Akú úlohu vo svete online kasín zohrávajú recenzie?

Trh s hazar­dom je vyso­ko kon­ku­renč­né pro­stre­die, kde sa točia obrov­ské peni­a­ze. Podľa naj­no­vších šta­tis­tík má glo­bál­nu hod­no­tu 702,45 mili­árd ame­ric­kých dolá­rov a neu­stá­le ras­tie. Svoje mies­teč­ko si v ňom však okrem dôve­ry­hod­ných inšti­t­úcií našli aj nekva­lit­né či pri­am pod­vod­né kasí­na. Ako ich však vy, ako laik bez skú­se­nos­tí, môže­te od seba odlí­šiť?

Väčšina z nás iste začne kla­sic­kým vyhľa­dá­va­ním na inter­ne­te. To však vedie k stov­kám PR člán­kov, kto­ré to či ono kasí­no nekri­tic­ky ospe­vujú na objed­náv­ku jeho pre­vá­dz­ko­va­teľov. Najlepšie je pre­to oprieť sa o skú­se­nos­ti reál­nych pou­ží­va­teľov. Ich recen­zie, postre­hy a spät­ná väz­ba vám pomô­žu odha­liť mies­ta, kto­ré si vás a vaše vkla­dy neza­sl­úžia.

Fóra a komunity hráčov v online kasínach: Ktoré sú tie naj?

Kde hľa­dať auten­tic­ké skú­se­nos­ti hrá­čov onli­ne kasín? Najistejšou voľ­bou sú špe­ci­a­li­zo­va­né fóra a komu­ni­ty. Tu je nie­koľ­ko z nich:

 1. AskGamblers: Jedna z veľ­kých sve­to­vých komu­nít onli­ne hrá­čov, kto­rá exis­tu­je už od roku 2006. Ponúka detail­né recen­zie kasín, hod­no­te­nia hier aj pora­den­stvo. Žiaľ, dostať sa na túto plat­for­mu zo Slovenska môže­te iba pomo­cou VPN.
 2. Casino Guru: Komplexná data­bá­za recen­zií a hod­no­te­ní onli­ne kasín z celé­ho sve­ta. Slovenskí hrá­či si tu vedia nájsť aj množ­stvo recen­zií domá­cich kasín v slo­ven­či­ne.
 3. CasinoMeister: Toto fórum je k dis­po­zí­cii už od roku 1998! Okrem recen­zií a porad­ne pon­úka aj pri­a­mu pomoc pri vyjed­ná­va­ní s kasí­na­mi v prí­pa­de, že hráč poci­ťu­je nejakú kriv­du či zaží­va pro­blémy s vyplá­ca­ním.

K ďal­ším obľ­úbe­ným komu­ni­tám patria The Pogg, 2+2, GPWA, no čer­pať môže­te aj z recen­zií na spo­tre­bi­teľských por­tá­loch ako TrustPilot či soci­ál­nych sie­ťach.

Agregátom recenzií vám to ešte viac uľahčí

Preklikávať sa množ­stvom roz­ma­ni­tých strá­nok zabe­rie veľa času aj ener­gie. Preto sú naj­lep­šou pomôc­kou agre­gá­to­vý recen­zií, kto­ré zdru­žujú hod­no­te­nia kasín či pla­to­b­ných metód naprieč celým inter­ne­tom.

Okrem už vyššie uve­de­ných môže­te skú­siť aj tie­to strán­ky:

 • Best Casinos
 • Casino.org
 • Casino Rewiews

Ako správne vyhodnotiť užívateľské recenzie na online kasína?

Samozrejme, ani recen­zie nie sú vždy sto­per­cent­ne spoľahli­vé, uži­toč­né či prav­di­vé. Ako k nim teda pristu­po­vať?

 • Negatívnych recen­zií je takmer spra­vi­dla viac. Spokojní ľudia málo­ke­dy chvá­lia. Nespokojní sa však radi posťa­žujú.
 • Pozor na neu­r­či­té recen­zie. Ak niek­to nadá­va, no nepo­me­nu­je kon­krét­ny pro­blém, mož­no len nevie, ako služ­bu či strán­ku pou­ží­vať.
 • Pozor aj na vychva­ľo­va­nie až do nebies! Platené recen­zie spo­zná­te podľa nepri­rod­ze­né­ho tónu a prí­liš­né­ho nad­še­nia.
 • Napovedať môžu aj mená uží­va­teľov či ich pra­vo­pis. Ak slo­ven­ský hráč v troch vetách uro­bí šty­ri hrúb­ky, môže to byť len zapla­te­ný spa­mer.
 • Pozor aj na dátumy zve­rej­ne­nia! Online kasí­na sa dyna­mic­ky menia, tak­že recen­zia spred roka už nie je aktu­ál­na.

Neignorujte kontrolné signály a varovania

Niekedy sa aj napriek nega­tív­nym ohla­som roz­hod­ne­me dať kasí­nu či neja­kej pla­to­b­nej metó­de šan­cu – a vypla­tí sa to! Niektoré varov­né sig­ná­ly by sme však igno­ro­vať nao­zaj nema­li – obzvlášť, ak sa opa­kujú. Pri tých­to ohla­soch urči­te zbystri­te:

 • Hráči uvá­d­za­jú, že kasí­no nevy­plá­ca výhry, ale­bo ich výpla­tu naťa­hu­je
 • Kasíno hrá­čom ruší účty bez legi­tím­ne­ho dôvo­du krát­ko po vkla­de či väč­šej výhre
 • Online kasí­no je na ofi­ci­ál­nom blac­klis­te zakázaných/nelegálnych kasín
 • Kasíno si účtu­je za služ­by či trans­ak­cie viac, než uvá­d­za
 • Kasíno nedo­dr­žu­je pod­mi­en­ky bonu­sov

Od takých­to inšti­t­úcií rad­šej ute­kaj­te a buď­te vďač­ní kole­gom, ktorí vás recen­zi­ou varo­va­li.

Recenzie sú vašou zbraňou proti podvodníkom

Ak prá­ve hľa­dá­te Paysafecard kasí­no, kto­ré bude naj­lep­šie vyho­vo­vať vašim pred­sta­vám a poži­a­dav­kám, pou­ží­va­teľské recen­zie sú nástroj, kto­rý vám to môže nesmier­ne uľa­h­čiť.

Umožní vám pou­čiť sa z omy­lov iných, ochrá­ni vás pred pod­vod­níkmi a nasme­ru­je vás za kva­li­tou.

Myslite však pri číta­ní recen­zií aj na obozret­nosť, inštink­ty a zdra­vý rozum, aby ste sa nene­cha­li okla­mať či zma­ni­pu­lo­vať. No a neza­bud­ni­te komu­ni­te hrá­čov neja­kou recen­zi­ou tiež občas prispieť. Vzájomná pod­po­ra a pomoc je v tej­to sfé­re vyso­ko cene­ná.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24099 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72089 KB. | 23.02.2024 - 17:30:38