Kritiky.cz > Zajímavosti > Pizza Modena: Křižovatka Prahy a Itálie

Pizza Modena: Křižovatka Prahy a Itálie

The chef prepares pizza. Catering kitchen work.
The chef prepares pizza. Catering kitchen work.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se v uli­cích Prahy roz­lé­há vůně auten­tic­ké ital­ské piz­zy, je jas­né, že Pizza Modena opět roz­jíž­dí své pece. Tato piz­ze­rie, kte­rá již více než deset let při­ná­ší radost z tra­dič­ní ital­ské kuchy­ně, má za sebou zají­ma­vý pří­běh.

Legenda pizzy předávaná z generace na generaci

Milan, zakla­da­tel Pizza Modena, je člo­věk s váš­ní, kte­rá pře­sa­hu­je rámec běž­né piz­ze­rie. Jeho ces­to­vá­ní po slu­neč­né Itálii, mezi maleb­ný­mi měs­teč­ky a trhy plný­mi čer­s­tvých suro­vin, v něm pro­bu­di­lo vášeň pro ital­skou gastro­no­mii. Díky přá­tel­ství s míst­ním piz­za­i­o­lou se Milan nau­čil tajem­ství doko­na­lé­ho těs­ta, kte­ré se sta­lo srd­cem jeho pod­ni­ká­ní.

Tajný recept těs­ta, sklá­da­jí­cí se z kva­lit­ní mou­ky, vody, drož­dí a špet­ky soli, je v Pizza Modena chrá­něn jako rodin­ný poklad. Milan ho vždy při­pra­vo­val s obrov­ským nasa­ze­ním, pro­to­že věřil, že prá­vě těs­to je klí­čem k doko­na­lé piz­ze. Díky jeho umě­ní se základ­ní ingre­di­en­ce stá­va­jí kuli­nář­ským umě­ním.

Když při­šel čas pře­dat vášeň pro ital­skou kuchy­ni dál, Milan se obrá­til na své­ho syna Martina. Ten při­jal rodin­né tajem­ství s úctou a záro­veň při­ne­sl nové postu­py a tech­no­lo­gie. V jeho rukou se piz­za stá­vá spoj­ni­cí mezi minu­los­tí a sou­čas­nos­tí, sym­bo­lem kuli­nář­ské tra­di­ce spo­je­né s moder­nos­tí.

Kam směřuje Pizza Modena s jejími lahůdkami?

Jejich kom­pakt­ní piz­za vozy nabí­zí roz­voz piz­zy zdar­ma do růz­ných čás­tí Prahy. Mezi oblas­ti doru­če­ní pat­ří Bohnice, Březiněves, Čakovice, Čimice, Chabry, Ďáblice, Klíčov, Kobylisy, Ládví, Letňany, Libeň, Prosek, Střížkov, Trója, ale i Zdiby a Přemýšlení.

Co mohou návštěvníci očekávat?

Návštěvníci nejsou jen svěd­ky gastro­no­mic­ké­ho zážit­ku, ale také mají pocit, že jsou sou­čás­tí vět­ší­ho pří­bě­hu. Pizza Modena je mís­tem, kde se setká­va­jí tra­dič­ní recep­ty s moder­ním pří­stu­pem k vaře­ní, tak­že kaž­dý kou­sek je plný chu­ti a his­to­rie. Ať už při­jdou jako gur­má­ni nebo hle­da­jí klid­né mís­to v ruchu měs­ta, Pizza Modena je při­pra­ve­na je vře­le při­ví­tat.

Vstupte do světa, kde pizza je královnou

Pizza Modena zve všech­ny, kdo se nachá­zí v Praze a mají chuť na auten­tic­kou ital­skou kuchy­ni, aby při­šli a necha­li se unést do svě­ta plné­ho tra­di­ce, kva­li­ty a rodin­né­ho ducha. V dneš­ní době rych­lé­ho občer­stve­ní je Modena mís­tem, kde může­te obje­vit sku­teč­né kuli­nář­ské pokla­dy a pocit uspo­ko­je­ní.

Online objednání s výhodami, které stojí za to

V digi­tál­ním věku Pizza Modena nabí­zí mož­nost onli­ne objed­ná­vá­ní. Stačí pár klik­nu­tí na jejich webu a může­te si vybrat z boha­té nabíd­ky pizz a dal­ších ital­ských spe­ci­a­lit. A co je ješ­tě lep­ší, nabí­ze­jí bez­plat­ný roz­voz. Ať už jste doma nebo v prá­ci, vaše oblí­be­ná piz­za dora­zí rych­le a tep­lá. A jako bonus, Pizza Modena nabí­zí věr­nost­ní pro­gram - kaž­dá desá­tá piz­za zdar­ma. Stačí se zare­gis­tro­vat na jejich webu. Je to jejich způ­sob, jak podě­ko­vat svým zákaz­ní­kům a při­ví­tat nové v jejich ros­tou­cí komu­ni­tě milov­ní­ků piz­zy. S tako­vým mixem pohod­lí a odměn je Pizza Modena mno­hem více než jen oby­čej­ná piz­ze­rie - je to mís­to setká­ní pro všech­ny milov­ní­ky dob­ré­ho jíd­la a moder­ních tech­no­lo­gií.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42526 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71929 KB. | 20.07.2024 - 14:23:46