Kritiky.cz > Recenze knih > Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu

Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu

IMG 20190109 105359
IMG 20190109 105359
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Autorka sli­bu­je nálož jídel, po kte­rých se bude­te cítit krás­ně, svě­že, zdra­vě a budou vám nebe­tyč­ně chut­nat. Tedy tak nějak jsem si naml­sa­la a ve své hla­vě pře­krou­ti­la ano­ta­ci. Kačka Tichá byla samo­zřej­mě stříz­li­věj­ší ve svém vyjá­d­ře­ní. Ale… já můžu klid­ně říct, že Voňavý Inspiromat před­čil i moje načechra­né a natě­še­né oče­ká­vá­ní.

Dobré jíd­lo je o duši a hez­kém poci­tu

Já vím, že není umě­ní uva­řit něco váž­ně hříš­né­ho, po čem ale nikdo neza­ru­čí, že se nesva­lí­te jako líné hruš­ky a tělo i duše sice byly potě­še­ni, ale nyní je potře­ba to troš­ku strá­vit. Proč ne, i tako­vé dny jsou…

Ovšem tady se nic tako­vé­ho nesta­ne. S rozko­ší a obrov­ským zalí­be­ním jsem hlta­la jeden recept za dru­hým a sbí­ha­li se mi sli­ny, i z toho důvo­du, že jsem si neu­mě­la před­sta­vit, že by mi z těch recep­tů bylo těž­ko, přes­to byly tak láka­vé, vymaz­le­né k doko­na­los­ti.

Co tu najde­te?

Vedou nám tu sva­čin­ky, poma­zán­ky a jíd­la tak prak­tic­ká, že si je dáte k veče­ři a moc rádi si nechá­te ješ­tě troš­ku na sní­da­ni nebo k zaba­le­ní do prá­ce. Autorka neza­po­mí­ná ani na mlsá­ní do kabel­ky, ovšem vel­ké mlsá­ní, doslo­va cuk­rár­na na dla­ni, sla­bost pro bábov­ky, to mi bez­kon­ku­renč­ně vedou.

A co mě uchvá­ti­lo napo­pr­vé….

FAMÓZNÍ: Banánové těs­to

Jo, je sku­teč­ně famóz­ní, jak píše autor­ka. Z dvou baná­nů, 2 vajec, 1 moz­za­relly a sla­di­dla vytvo­ří­te roz­mi­xo­vá­ním lité těs­to, kte­ré upe­če­te na ple­chu v tenouč­ké vrst­vě jen krát­ce do tuhos­ti. No a potom se na těs­tíč­ko navr­ší něja­ká ta štrůd­lí­ko­vá náplň a smo­tá, dope­če dorů­žo­va nebo může­te zku­sit upéct baná­no­vou bábov­ku.

Ostatně jsem v této kuchař­ce čas­to vidě­la, byla těs­ta z lité­ho těs­ta upe­če­ná na plac­ku, poté sro­lo­va­ná nebo nakrá­je­ná na tyčin­ky. To je napros­to revo­luč­ní nápad, pro­to­že čas­to vůbec nejde tře­ba z čoč­ky nebo již zmi­ňo­va­né­ho baná­no­vé­ho těs­ta zasy­ro­va udě­lat hmo­tu pat­řič­né kon­zis­ten­ce. Takové raj­ča­to­vé těs­to­vi­ny, což je nakrá­je­né upe­če­né těs­to z rost­lin­ných muk a raj­čat a koře­ní – pará­da! Autorka čas­to pou­ží­vá man­dlo­vé, ara­ší­do­vé, oříš­ko­vé mou­ky, sem tam také žit­nou kva­lit­ní mou­ku, čímž roz­ši­řu­je pohled na peče­ní jako tako­vé.

Co si bude­me poví­dat, s těmi­to mou­ka­mi se pros­tě peče hůř. Nedrží, lámou se – pše­ni­ce je pše­ni­ce. A o to víc oce­ňu­ji nápa­dy na peče­ní, při kte­rém tře­ba prá­vě z man­dlo­vé mou­ky může­te upéct něco, co vypa­dá jako nud­lič­ky. Kdy může­te z baná­nu a mozarelly udě­lat štrů­dl.

I PRO CHLAPY

I páno­vé si při­jdou na své. Pár receptík věno­va­la Kačka i jim. Svačiny do prá­ce může­te klid­ně naser­ví­ro­vat i mužům. Zobání na pár­ty oce­ní kaž­dý s veče­rem, nebo ve chví­li, kdy si chce­me jen tak udě­lat lehoun­kou veče­ři. Různé kre­k­ry, spe­če­né sýry s koře­ním – žasne­te nad jed­no­du­chos­tí. Nad tím, jak lze kouz­lit napří­klad s man­dlo­vou mou­kou, když zvo­lí­te správ­nou for­mu. Placky, zele­ni­na, nudle – a byla bych tady ješ­tě zít­ra, kdy­bych se měla nad vším roz­plý­vat.
Tak roz­plý­vá­ní nechám na vás…

O autor­ce: Kačka Tichá, vyzna­vač­ka zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu, tre­nér­ka, zná­má ze Snídaně s Novou nebo Master Chefa. Prožila spous­tu radost­ných, i méně vyda­ře­ných obdo­bí. Je to člo­věk, kte­rý věří, že se má zku­sit všech­no, aby věděl, co ho vlast­ně baví a co mu vyho­vu­je. Navíc věří, že kaž­dá prá­ce ji něja­kým způ­so­bem obo­ha­tí a posu­ne dál. A tak se posled­ní roky děje.

Mrkněte jí na Instagram nebo Facebook, kde všec­ky dob­ro­ty ochut­ná­te z prv­ní ruky.

Vydalo nakla­da­tel­ství IFP Publishing, www.ifp-publishing.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86947 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71943 KB. | 22.07.2024 - 06:09:56