Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vetřelec - Je to dokonalý organismus, nezatížený pocity, falešnou morálkou a podvědomím.

Vetřelec - Je to dokonalý organismus, nezatížený pocity, falešnou morálkou a podvědomím.

Vetrelec
Vetrelec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Jeho doko­na­los­ti se může vyrov­nat jen jeho zrůd­nost.“

Budoucnost.nákladní remor­kér 180 924 609 plu­je tichým vesmí­rem k pla­ne­tě Zemi.Sedmičlenná posád­ka (plus kocour Jones) je v hyper­spán­ku a loď je říze­na palub­ním počí­ta­čem Matka.Matka zachy­tí zvlášt­ní sig­nál, kte­rý může být sig­ná­lem SOS, jakoi výstrahou.Matka auto­ma­tic­ky změ­ní kurz a když se kapi­tán Dallas, jeho zástup­ce Kane, pilot­ka Ripleyová, navi­gá­tor­ka Lambertová, vědec­ký pra­cov­ník Ash a dvo­ji­ce věč­ně nespo­ko­je­ných mecha­ni­ků Brett a Parker pro­bu­dí, čeká je nemi­lé překvapení.Zem je v nedo­hled­nu, ale nepro­zkou­ma­ná pla­ne­ta LV-426 je pří­mo pod jejich nosem.Nezbývá jim tedy nic jiné­ho, než přistát.A pro­zkou­mat zdroj signálu.Když Nostromo koneč­ně vzlét­ne z pla­ne­ty a vyra­zí zpět k Zemi, veze si posád­ka malý, zuba­tý dáre­ček…

  1. HISTORIE FILMU.

Povídá se, že nezná­mí scé­náris­ti Ronald Shusett (v roce 1990 se scé­náris­tic­ky podí­le­li na Verhovenově před­sta­ve­ní Total Recall) scé­nář k Vetřelci sesmo­li­li z nepo­u­ži­tých mate­ri­á­lu na nikdy nena­to­če­ný film Momory.Jejich prá­ce byla ale tak mizer­ná, že ji postup­ně odmít­li všech­ny studia.Zoufalí scé­náris­ti tedy udě­la­li posled­ní krok: posla­li svůj scé­nář do kan­ce­lá­ře reži­sé­ra a pro­du­cen­ta Waltera Hilla v are­á­lech Twentieth Century Fox.Následně se do hry vmon­to­val ang­lic­ký reži­sér Ridley Scott (teh­dy měl na kon­tě kopec reklam a dubut Soupeři), kte­rý pocho­pil, že v mizer­ném scé­ná­ři pře­ce jen NĚCO je.A to NĚCO ho zau­ja­lo /na roz­díl od jiných reži­sé­rů, kte­ří odmít­li film režírovat/.Začalo se točit.

  1. EFEKTY

Jak zvu­ko­vé tak i visu­ál­ní dodnes nema­jí chy­bu, při­čemž ty visu­ál­ní si odnes­li Oscara.Jen závě­reč­ná scé­na s pří­še­rou ve vesmí­ru je znač­ně směš­ná.

  1. KULISY

 jsou napro­ti doko­na­lým efek­tům pře­ce jen zají­ma­věj­ší, či spíš působivěšjí.A´t už dus­ný inte­ri­ér Nostroma, ane­bo loď na LV-426 mimo­o­zem­ské­ho půvo­du, všech­no je výbor­né, hrů­zostraš­né, chlad­né a běhá z toho mráz po zádech…A někde tam číhá při­še­ra.

  1. HUDBA

To všech­no by samo­zřej­mě bylo na nic, nebýt HUDBY Jerryho Golsmitha, kte­rá je pros­tě famózní;využívá všech­ny mož­nos­ti, včet­ně agre­siv­ních pazvu­ků (scé­ny, kdy tři ast­ro­nau­ti obje­ví mimo­zemš­ťa­na s dírou v hru­di), kte­ré vás strh­nou.

  1. HRŮZA

Sálá sko­ro z kaž­dé scé­ny, tak­že napl­no vyšlo to, co si reži­sér Scott naplá­no­val (tj.-nechtěl vám tím­to fil­mem nic pově­dět, „jen“ vás vystra­šit k smrti).Ten živo­čiš­ný a smr­tel­ný strach, kdy na vás za nej­bliž­ším rohem může vysko­čit odpor­ný netvor, je nezapomenutelný.Pocit stra­chu, bez­moc­nos­ti a smr­ti se Scottovi poda­ři­lo nacpat do kaž­dé scé­ny, ve kte­ré to bylo třeba.S kaž­dým novým zabi­tým čle­nem posád­ky se šan­ce na pře­ži­tí zten­ču­je, a se stou­pa­jí­cí minu­tá­ží už vůbec nejde o to, co je ta pří­še­ra vůbec zač, ale pros­tě o holé pře­ži­tí.

  1. KREV, NÁSILÍ

Ano, nád­her­né téma.Scott se ani krvi ani nási­lí (ty dvě věci zas až tak úzce nesou­vi­sí, jak by se moh­lo zdát) ani nási­lí nevy­hý­bá, ale urči­tě se nejed­ná o laci­nou samoúčelnost.Legenda říká, že her­ci ve scé­ně „poro­du“ nemě­li ani tuše­ní o tom, co se má Johnovi Hurtovi ali­as Kaneovi stát, a tak by měli být jejich reak­ce nefalšované.nervově si to nej­víc odnes­la Veronica Cartwrightová.Zajímavé je, že půso­bi­vé jsou jak krva­vé scé­ny (Brettova prask­lá leb­ka), tak i ty bez krve (Dallas).

  1. HERCI

 V roce 1979 byl hvězdou fil­mu sym­pa­tic­ký Tom Skerrit, kte­rý se časem pro­sla­vil snad hlav­ně titul­ní posta­vou ve vel­mi milém (ale ne pře­hna­ně úspěš­ném) seri­á­lu Picket Fenseas.Vidět jste ho moh­li i v Jiné lás­ce (s Juliette Lewisovou).Obrovské kari­é­ry se ale nikdy nedočkal.Ian Holm si poz­dě­ji zahrál napří­klad v Pátém ele­men­tu, ane­bo Brannaghově Frankensteinovi, ale legen­dár­ní slá­vu mu při­nes­la až posta­va Bilba z Jacksonova a Tolkienova Pána prstenů.Nejlépe dopadla prá­vě Sigourney Weaverová, teh­dy úpl­ně nezná­má herečka.Weaverová zůsta­la věr­ná i dal­ším třem seque­lům, ale v posled­ní době se mlu­ví o tom, že chys­ta­né pět­ce si už nezahraje.Všichni ostat­ní her­ci podá­va­jí vel­mi dob­ré výko­ny a to vět­ši­nou pro­to, že hra­jí stej­ně dob­ře napsa­né posta­vy zasa­ze­né v hlí­ně rea­li­ty (tak­že zapo­meň­te na hrdin­ské astronauty;těmhle časem prask­nou ner­vy).

  1. RESUMÉ

Vetřelec není film, kte­rý by vypo­ví­dal něja­ké neko­neč­né prav­dy o lid­ském živo­tě, o nena­pl­ně­né lás­ce a tak podobně.Tento film je o bez­d­ném stra­chu, kte­rý se vám zatla­čí do mozko­vé­ho lalo­ku a jen tak ho neo­pus­tí.


Foto:  20th Century Fox


Podívejte se na hodnocení Vetřelec na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90127 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72769 KB. | 19.05.2024 - 06:07:19