Kritiky.cz > Domácí rady > Roubování starých stromů

Roubování starých stromů

img a304284 w1995 t1515359080
img a304284 w1995 t1515359080
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

U rou­bo­vá­ní staré­ho stro­mu by však nemě­ly být napří­klad jab­lo­ně star­ší než čty­ři­cet let. Mnohdy jsou to stro­my, kte­ré rodí neval­né ovo­ce. Byla by však ško­da tako­vý­to strom ihned poká­cet a vyko­pat. V někte­rých pří­pa­dech může jít o nebez­peč­nou prá­ci. Kácení rizi­ko­vých stro­mů nech­te radě­ji na někom z obo­ru.  Kromě toho, kdy­by se na jeho mís­to vysa­dil stro­mek nový, nemu­sel by na stej­ném mís­tě, jako je sta­rý strom, dob­ře pro­spí­vat. Na tako­vém­to mís­tě je totiž půda do jis­té míry vyčer­pán a una­ve­na. Mnohem lep­ším řeše­ním se jeví tako­vý­to strom omla­dit a pře­rou­bo­vat.
kmen stromu

Brzy zjara

Nejlepším obdo­bím pro tako­vý­to zákrok u staré­ho stro­mu, nej­lé­pe jab­lo­ně, je hned zja­ra, když začí­ná strom kvést. Je tře­ba oře­zat něko­lik z jeho kos­ter­ních vět­ví, nej­lé­pe moto­ro­vou pilou.
·         Větve, kte­ré bude­me rou­bo­vat, by potom nemě­ly mít prů­měr vět­ší než deset cen­ti­me­t­rů.
·         Roubované vět­ve rov­něž vybí­rá­me od kva­lit­ní odrů­dy jab­lo­ně, a to nej­lé­pe od polo­vi­ny led­na do polo­vi­ny až kon­ce úno­ra.
·         Roubované vět­ve by měly mít sedm, až osm pupe­nů.
·         Při tom­to rou­bo­vá­ní staré­ho stro­mu je dopo­ru­čo­vá­no pone­chat i něja­ký obrost na seříz­nu­tých vět­vích.
·         Pokud jste z Jižní Moravy a bude­te hle­dat káce­ní Brno, dopo­ru­ču­je­me fir­mu RIKAST.cz

Za kůru

Jako nej­snad­něj­ší meto­da rou­bo­vá­ní stro­mů se potom jeví rou­bo­vá­ní za kůru. Roubované vět­ve ze stro­mů potom postup­ně vklá­dá­me za kůru, kte­rou je tře­ba vždy nej­pr­ve naříz­nout ost­rým nožem až na dře­vo staré­ho stro­mu.  Každá rou­bo­va­ná větev, kte­rá nahra­zu­je odstra­ně­nou větev, by měla být umís­těn v její hor­ní čás­ti. Roubované vět­ve pak ke stro­mu při­pev­ňu­je­me umě­lo­hmot­nou rou­bo­va­cí pás­kou. Pásku oko­lo rou­bo­va­né vět­ve něko­li­krát obto­čí­me a zavá­že­me. Rány na starém stro­mu potom ješ­tě ošet­ří­me ště­pař­ským vos­kem po celé jejich řez­né plo­še.
pupeny na větvi

Následná péče

Na kon­ci násle­du­jí­cí zimy je potom tře­ba zakrá­tit rou­bo­va­né vět­ve dole a po stra­nách původ­ních vět­ví staré­ho stro­mu. Je to pro­to, aby se strom v prů­bě­hu vege­ta­ce pří­liš neza­hus­til a jabl­ka moh­la dozrát. V před­ja­ří se ješ­tě seře­zá­va­jí vět­ve, kte­ré ros­tou na stro­mě kol­mo vzhů­ru. Tyto vět­ve pří­liš zahuš­ťu­jí koru­nu stro­mu.


Foto: Pixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11235 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71961 KB. | 25.02.2024 - 00:00:12