Kritiky.cz > Horory > Severed (2005)

Severed (2005)

rp Severed 28200529.jpg
rp Severed 28200529.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Dřevorubci, eko­lo­gič­tí akti­vis­té a zom­bie. Docela zají­ma­vá kom­bi­na­ce k vytvo­ře­ní nevšed­ní podí­va­né. Ale bylo tomu sku­teč­ně tak?
Poté co vede­ní těžař­ské spo­leč­nos­ti ztra­tí kon­takt se sku­pi­nou dře­vo­rub­ců, vyšle do oblas­ti Tylerův otec své­ho syna, aby zjis­til důvo­dy, proč se tak sta­lo. Ten však po svém pří­jez­du nalez­ne tábor opuš­tě­ný. Tedy sko­ro. Nemá ani tuše­ní, že spo­leč­nost taj­ně expe­ri­men­to­va­la s gene­tic­kou sklad­bou stro­mů a při kon­tak­tu s jejich mízou (prys­ky­ři­cí) se člo­věk během chví­le pro­mě­ní v krve­lač­nou bes­tii. Z vět­ši­ny dře­vo­rub­ců i eko­lo­gic­kých akti­vis­tů, kte­ří jim zde stě­žo­va­li prá­ci se tak sta­ly zom­bie. Tyler se hned vzá­pě­tí dostá­vá do kon­fron­ta­ce s něko­li­ka z nich a jen s vypě­tím všech sil se mu poda­ří najít pro­vi­zor­ní úkryt hrst­ky pře­ži­vších. Zbytky dře­vo­rub­ců i akti­vis­tů se spo­ji­li, aby spo­leč­ně čeli­li počet­né pře­si­le…

Český název: Stíny z lesa
Režie: Carl Bessai
Rok výro­by: 2005
Délka: 93 min
Země: Kanada
Hrají:
Paul Campbell...(Tyler)
Sarah Lind...(Rita)
Julian Christopher...(Mac)
JR Bourne...(Carter)
Michael Teigen...(Luke)
...a dal­ší
Tentokrát jsem musel čelit pra­vé­mu opa­ku, než na jaký jsem u vět­ši­ny zom­bie fil­mů zvyk­lý. Podle neli­cho­ti­vých divác­kých ohla­sů na inter­ne­tu, jsem oče­ká­val dal­ší obrov­ský prů­ser, ale ten se díky­bo­hu neko­nal. Nejde sice o žád­ný zázrak, ale pár­krát jsem se u někte­rých scén při­sti­hl, že jsem si je i uží­val, což se mi moc čas­to nestá­vá. Především mě však zau­jal samot­ný text dis­tri­bu­to­ra, kte­rý sli­bo­val koneč­ně děj, kte­rý se neo­de­hrá­vá v uli­cích měs­ta, ale pěk­ně v pří­ro­dě. Ta tu sice zrov­na moc nád­her­ná není, ale její ponu­rost dopo­moh­la k navo­ze­ní ale­spoň tro­chu sluš­né atmo­sfé­ry.
I když poprav­dě stát se zom­bie díky kon­tak­tu s prys­ky­ři­cí, je doce­la pakár­na. Tahle tvůr­čí myš­len­ka navíc postrá­da­la vět­ší pro­pra­co­va­nost a divák je tak ve finá­le ochu­zen o hlub­ší vysvět­le­ní. Což mě dost zamr­ze­lo. Tvůrci si vše­o­bec­ně moc šikov­ně neved­li a jejich dílo je jako jíz­da na hor­ské drá­ze. Chvílemi se jim poda­ři­lo nato­čit doce­la půso­bi­vé scé­ny, aby to násled­ně zase pohřbi­li kupou nesmy­sl­ných momen­tů, nebo ješ­tě lépe řeče­no hnus­ným způ­so­bem natá­če­ní. Kamera cel­ko­vě moc kva­li­ty nepo­bra­la a mnoh­dy divá­ka doslo­va zne­chu­tí. To samé se dá říci i u někte­rých akč­ních scén. Bitek se zom­bí­ky je tu celá řada, ale šíle­ný stři­hač z vět­ši­ny z nich doká­zal udě­lat nepře­hled­ný guláš, kdy ani neví­te kdo na koho úto­čí. Navíc vět­ši­na postav mi byla kraj­ně nesym­pa­tic­ká. Naštěstí se tu mno­ho z nich moc dlou­ho neo­hřá­lo.
Asi nej­ví­ce mě potě­šil nový „sport“, na kte­rém se dá vytřís­kat spous­ta pra­chů. Zastřel si svou zombie…Ještě že tam hrá­la ta pěk­ná hereč­ka, pro­to­že čumět na ban­du hnus­ných, zarost­lých típ­ků by bylo k posrá­ní. Bohužel jak slib­ně to vypa­da­lo, tak závěr vše dob­ré téměř pohřbil. Přišlo mi, že to tvůr­ci až moc uspě­cha­li a zby­teč­ně nás tak ochu­di­li o pořád­né finá­le. Pocítil jsem nával zma­ru a v prv­ní chví­li jsem měl sto chu­tí tomu vle­pit ODPAD. Tohle se totiž nedě­lá. Ale jinak se na Severed podí­vat urči­tě dá. 
Hodnocení:
50% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,19302 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71830 KB. | 21.07.2024 - 00:35:30