Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Rozhovor s producentem Ludvíkem Marečkem

Rozhovor s producentem Ludvíkem Marečkem

SpuntiNaVode
SpuntiNaVode
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kolik kos­tý­mů se namo­či­lo?
Skoro všech­ny. Největším kos­tým­ním oříš­kem bylo scho­vat neo­pre­ny pod trič­ka s krát­kým ruká­vem a kraťa­sy. Během natá­če­ní totiž byla doce­la zima - obzvláš­tě v červ­nu. A neo­pren se stal věr­ným dru­hem našich herec­kých pro­ta­go­nis­tů. Mnoho zábě­rů pro­to kon­či­lo zou­fa­lým výkři­kem pana reži­sé­ra:  „Stop, zase je vidět neo­pren!“

Kolik loka­cí se vystří­da­lo?
Natáčeli jsme na 23 loka­cích. Projeli jsme vel­kou část toku řeky Sázavy - od Stvořidel, přes Vlastějovice, Soutice, Kácov, Český Šternberk k Ratajím nad Sázavou. Sázavě jsme zůsta­li věr­ní, nekom­bi­no­va­li jsme ji s žád­nou jinou řekou. 

Která loka­ce byla nej­vět­ší, kte­rá nejmen­ší?
Nejmenší loka­ce byla čis­tír­na, kde si Hynek měl vyzved­nout šaty pro babič­ku. Byla tak malá, že jsme nako­nec radě­ji toči­li ven­ku. Největší, co do his­to­rie či maleb­nos­ti, byl jed­no­znač­ně Šlakhamr. Jeho his­to­rie sahá do 14. sto­le­tí a v sou­čas­né době slou­ží jako stá­lá expo­zi­ce Technického muzea v Brně. 

Kolik lodí bylo pou­ži­to?
Měli jsme tři sady lodí pro kaž­dou posád­ku, tzn. stá­le bylo při­pra­ve­no devět lodí.  Největším peklem bylo natá­če­ní na Stvořidlech, kde kaž­dý pře­sun na původ­ní pozi­ci trval déle než 30 minut. Všechny lodě se muse­ly vyn­dat z vody a pře­nést po sou­ši v kame­ni­tém teré­nu na původ­ní mís­to. Samozřejmě, pokaž­dé když bylo vše při­pra­ve­no, došla bate­rie v kame­ře nebo se někte­ré z dětí potře­bo­va­lo vyčů­rat. Zároveň jsme měli něko­lik pod­půr­ných lodí pro kame­ru a štáb. Jednu s moto­rem, kte­rý však vět­ši­nou pro malou hloub­ku nešel pou­žít.

Kolikrát se sjíž­děl jez a koli­krát se na něm her­ci „udě­la­li“?
Jez se sjíž­děl mini­mál­ně 20x. Posádka Jirky Langmajera se vykou­pa­la mini­mál­ně 5x. Z posád­ky Hynka se při­po­jil jen Filip Antonio, kte­rý po pro­je­tí šlaj­s­ny bez varo­vá­ní sko­čil do vody. Největší dob­ro­druž­stvím bylo ská­ká­ní jezu v podá­ní Pavla Lišky. Vsadil jsem se s reži­sé­rem o 100,-Kč, že to Lišák neu­dě­lá a samo­zřej­mě pro­hrál. Pavel jez sko­čil 3x! A to i přes jas­ný zákaz koor­di­ná­to­ra kaska­dé­rů.   

Kolik zví­řat a jaká si ve fil­mu zahrá­la?
Ve fil­mu hra­je něko­lik kachen, čty­ři koně, jeden kře­ček, jeden pes a nespo­čet hmy­zích dru­hů. Největším oříš­kem bylo, jak vycvi­čit komá­ry k úto­ku na naše posád­ky. Nepodařilo se a tak jsme nako­nec muse­li vzít zavděk herec­kou akcí, bez komá­řích pro­ta­go­nis­tů. Dodávám, že během natá­če­ní nepři­šlo žád­né zví­ře k újmě. Ani beruš­ka….

Více na Kritiky.cz
Král Artuš: Legenda o meči - 85 % Tím, že jde dnes do kin další film z historické Anglie, tak bychom měli čekat velké histori...
Pohádky z mechu a kapradí: Český poklad v podobě animovaného televizního sériálu Pohádky z mechu a kapradí jsou klenotem českého animovaného televizního umění. Tento seriál...
Guerrilla Games vydává další patch pro Horizon Zero Dawn na... Guerrilla Games vydává další patch pro Horizon Zero Dawn na PC, který opravuje největší chyb...
Letos už pošesté získají dokumentaristé Cenu Pavla Kouteckého, poprvé se budou filmy promítat i mimo Prahu S šestým ročníkem Ceny Pavla Kouteckého přichází organizátoři se změnou v dramaturgii p...
Gayle Formanová - Znovu já Maribeth Kleinová je úspěšná matka, manželka a redaktorka oblíbeného časopisu. Kromě toho ...

Jaké scé­ny byly nej­ná­roč­něj­ší?
Scény na divo­ké vodě - ztros­ko­tá­ní.  Každou loď drže­li 3 kaska­dé­ři, byla zima, zkrát­ka kla­sic­ká poho­da. Podobně pří­jem­né bylo noč­ní natá­če­ní s dět­mi. V jed­nu hodi­nu ráno nejmlad­ší Karolínka usnu­la a už se neda­la pro­bu­dit.

Jakou nej­ví­ce neob­vyklou rekvi­zi­tu bylo tře­ba pro film zajis­tit?
Mrtvého křeč­ka. Místo toho rekvi­zi­tá­ři při­nes­li hrač­ku pro koč­ky - plas­to­vou myš pota­že­nou kůží. Bohužel i s ocás­kem, kte­ré­ho jsme si pak všimli až ve střiž­ně. A jak kaž­dý ví, kře­ček ocas nemá... Proto nám nezby­lo než pře­by­teč­ný ocá­sek vyma­zat v post­pro­duk­ci.  

Kolik postav se nako­nec ve fil­mu obje­ví?
Celkem je ve fil­mu ke tři­ce­ti posta­vám, včet­ně men­ších rolí. 

V koli­ka scé­nách bylo tře­ba vyu­žít dublé­ry nebo kaska­dé­ry?
Kaskadéři nám pomoh­li pře­de­vším při natá­če­ní na vodě. Pomáhali s mani­pu­la­cí lodí a s jiš­tě­ním našich dět­ských čle­nů posádek. Dubly jsme potře­bo­va­li pře­de­vším pro naši dám­skou jízdu. Poprvé při noč­ním pádu na kolech do ryb­ní­ka, podru­hé při jízdách na koních. Jana Kvantiková sice absol­vo­va­la kurz jízdy na koni, ale cval byl vyso­ko nad její­mi jez­dec­ký­mi schop­nost­mi.  Na dru­hou stra­nu Táňa Vilhelmová zvlád­la zahrát pád z koně bez dub­la.

Která kaska­dér­ská scé­na byla nej­ná­roč­něj­ší?
Pád děv­čat na kolech do ryb­ní­ka. Byly tři v noci, tep­lo­ta kles­la k pěti stup­ňům a tři ženy-kaskadérky se bok po boku neo­hro­že­ně vrh­ly na kolech do rybníka….velký zaži­tek!   

Kdo byl nej­víc poští­pán komá­ry?
Jednoznačně Hynek Čermák, kte­rý během pau­zy usnul u vody. Maskérkám tak při­dě­lal dost prá­ce. Stalo se tak prv­ní natá­če­cí den, tak­že jsme si pomoh­li tri­kem s dlou­hým ruká­vem. Triko potom Hynek musel nosit až do kon­ce natá­če­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77895 s | počet dotazů: 266 | paměť: 69946 KB. | 05.12.2023 - 06:58:28