Kritiky.cz > Speciály > Rychle a zběsile 7 - Nemám přátele. Mám rodinu.

Rychle a zběsile 7 - Nemám přátele. Mám rodinu.

RR7Spec
RR7Spec
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tato čty­ři slo­va ilu­stru­jí samot­nou pod­sta­tu ságy Rychle a zbě­si­le, a to díky věr­né­mu týmu fil­mo­vých postav a par­tě her­ců, fil­ma­řů a fil­mo­vé­ho štá­bu, ze kte­rých se během sed­mi dílů tako­vá rodi­na v pod­sta­tě sta­la. Na počát­ku před 15 lety nikdo netu­šil, že se osud pří­bě­hu o par­tě pou­lič­ních závod­ní­ků ve východ­ním Los Angeles sta­ne jed­nou z nej­po­pu­lár­něj­ších a nej­stá­lej­ších fil­mo­vých sérií všech dob.

Nyní při­chá­zí Rychle a zbě­si­le 7 nej­lep­ší, nej­vět­ší a nej­vý­ji­meč­něj­ší film z celé série Rychle a zbě­si­le pro kaž­dé­ho z této fil­mo­vé rodi­ny – pro ty na plát­ně, za kame­rou, i pro ty, kte­ří se počí­ta­jí mezi počet­né a růz­no­ro­dé fanouš­ky po celém svě­tě.

Natáčení prv­ní­ho fil­mu, do kte­ré­ho byli obsa­zo­vá­ni začí­na­jí­cí her­ci, zača­lo se skrom­ným roz­poč­tem v roce 2000. Akční thriller se inspi­ro­val čás­tí člán­ku o pou­lič­ních závod­ních klu­bech v časo­pi­se Vibe, kte­rý doku­men­to­val čin­nost lidí spo­je­ných s ile­gál­ní­mi auto­mo­bi­lo­vý­mi závo­dy ve východ­ním L.A., kte­ří svůj koní­ček finan­co­va­li drob­ný­mi krá­de­že­mi. Troufalá sága o mla­dých puš­kách, kte­ré žijí a svá auta řídí pod­le nele­gál­ních pra­vi­del, byla před­lo­hou pro Rychle a zbě­si­le, let­ní hit z roku 2001, kte­rý celo­svě­to­vě vydě­lal více než 207 mil. USD.

Během šes­ti fil­mů, kte­ré si pod­ma­ni­ly pub­li­kum a vydě­la­ly cel­ko­vě neu­vě­ři­tel­né 2,4 mld. US dola­rů, se tato sága sta­la nej­vý­dě­leč­něj­ším a nevy­tr­va­lej­ším pro­jek­tem stu­dia Universal Pictures. Je půso­bi­vé, že v pro­stře­dí soci­ál­ních sítí tato sága rezo­nu­je nej­ví­ce ze všech sou­čas­ných fil­mo­vých sérií.

Série Rychle a zbě­si­le s rodi­nou pev­ně zasa­ze­nou v jejím stře­du si brzy našla svou stá­lou a věr­nou fanouš­kov­skou základ­nu. Stal se z ní feno­mén, kte­rý pou­lič­ní závod­ní­ky sto­jí­cí mimo zákon při­ve­dl k neu­vě­ři­tel­ným akcím v loka­li­tách od Japonska, Mexika a Dominikánskou repub­li­ku po Brazílii, Kanárské ost­ro­vy a Velkou Británii.

V Rychle a zbě­si­le 7 se posád­ka vydá­vá přes celou země­kou­li na posled­ní spo­leč­nou jízdu v emo­ce­mi nabi­tém dob­ro­druž­ství popí­ra­jí­cím gra­vi­ta­ci.

VIN DIESEL, PAUL WALKER, DWAYNE JOHNSON, MICHELLE RODRIGUEZ, TYRESE GIBSON, CHRIS „LUDACRIS” BRIDGES a JORDANA BREWSTER se vra­ce­jí, aby vytvo­ři­li zbě­si­lý tým sed­mi čle­nů vel­ké rodi­ny, kte­ří se spo­jí za jedi­ným úče­lem. Vedle nich se obje­ví favo­ri­té fanouš­ků Rychlých a zbě­si­lých ELSA PATAKY a LUCAS BLACK, a nové tvá­ře, kte­rý­mi jsou napří­klad JASON STATHAM, KURT RUSSELL, NATHALIE EMMANUEL, DJIMON HOUNSOU, RONDA ROUSEY a TONY JAA.

Rychle a zbě­si­le 7 se ode­hrá­vá více než rok poté, co se Domova (Diesel) a Brianova (Walker) omi­lost­ně­ná par­ta vrá­ti­la do USA. Nacházíme je na vstu­pu do živo­ta na správ­né stra­ně záko­na, ale jejich živo­ty se přes­to nená­vrat­ně změ­ni­ly. Dom se zou­fa­le sna­ží dát se zno­vu dohro­ma­dy s Letty (Rodriguez), zatím­co Brian zápa­sí se svou akli­ma­ti­za­cí na poklid­ný před­měst­ský život s Miou (Brewster) a jejich synem, a Tej (Bridges) s Romanem (Gibson) osla­vu­jí svou svo­bo­du živo­tem snů všech pla­y­boyů.

Nikdo z nich zatím netu­ší, že při­chá­zí nebez­pe­čí v podo­bě chlad­no­krev­né­ho brit­ské­ho zabi­já­ka s nevy­ří­ze­ný­mi účty. Deckard Shaw (Statham) svou hrů­zo­vlá­du začne bru­tál­ní vraž­dou Hana (Sung Kang) v Tokiu a poku­sem o vraž­du Hobbse (Johnson) v L.A., a sys­te­ma­tic­ky pro­ná­sle­du­je ty, kte­ří oddě­la­li jeho mlad­ší­ho bra­t­ra Owena (Luke Evans) během posled­ní mise.

Když Shaw vyho­dí do povět­ří dům Torettovy rodi­ny, zásad­ní rodin­ný sym­bol a úto­čiš­tě, kte­ré ztě­les­ňu­je jejich zno­vuna­by­tou svo­bo­du, Dom se musí obrá­tit na vyso­ce posta­ve­né­ho vlád­ní­ho úřed­ní­ka (Russell) s žádos­tí o pomoc. Jedinou nadě­jí našich hrdi­nů je sed­nout zno­vu za volant a obsta­rat pro­to­typ důmy­sl­né­ho sle­do­va­cí­ho zaří­ze­ní pro vlá­du USA, kte­ré na oplát­ku pou­ži­jí k loka­li­za­ci Shawa před­tím, než zno­vu ude­ří. Rychlá a zbě­si­lá sedma - Dom, Brian, Hobbs, Letty, Roman, Tej a Mia – teď čelí zatím nej­vět­ší hroz­bě na mís­tech tak vzdá­le­ných jako Abu Dhabí a Ázerbajdžán… a stej­ně zná­mých jako uli­ce, kte­rým říka­jí domov.

Rychle a zbě­si­le 7 nato­čil reži­sér JAMES WAN (V zaje­tí démo­nů, Insidious), pod­po­ro­va­ný týmem vede­ným pro­du­cen­ty NEALEM H. MORITZEM (sága Rychle a zbě­si­le, série 21 Jump Street), Vinem Dieselem (série Rychle a zbě­si­le, Riddick) a MICHAELEM FOTTRELLEM (Rychle a zbě­si­le 5, Smrtonosná past 4.0). Výkonný pro­du­cent CHRIS MORGAN (série Rychle a zbě­si­le, Wanted) napsal scé­nář na moti­vy postav, kte­ré stvo­řil GARY SCOTT THOMPSON (Rychle a zbě­si­le). Dalšími výkon­ný­mi pro­du­cen­ty jsou AMANDA LEWIS (Rychle a zbě­si­le 6, Rychle a zbě­si­le 5) a SAMANTHA VINCENT (Rychle a zbě­si­le 5, Rychle a zbě­si­le 6).

Starými zná­mý­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky jsou kame­ra­man STEPHEN F. WINDON (Rychle a zbě­si­le 6, Rychle a zbě­si­le 5), stři­hač CHRISTIAN WAGNER (Rychle a zbě­si­le 6, Rychle a zbě­si­le 5), kos­tým­ní výtvar­ni­ce SANJA MILKOVIC HAYS (série Rychle a zbě­si­le, Mumie: Hrob Dračího císa­ře), koor­di­ná­tor jízd DENNIS MCCARTHY (Rychle a zbě­si­le 5, Rychle a zbě­si­le 6), pomoc­ný reži­sér SPIRO RAZATOS (Rychle a zbě­si­le 6, Captain America: Návrat prv­ní­ho Avengera) a skla­da­tel hud­by BRIAN TYLER (Rychle a zbě­si­le 5, Rychle a zbě­si­le). Nově je dopl­ni­la sku­pi­na talen­tů, mezi kte­ré pat­ří výtvar­ník BILL BRZESKI (Iron Man 3, Pařba v Bangkoku).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,13923 s | počet dotazů: 236 | paměť: 72288 KB. | 23.04.2024 - 13:28:04