Kritiky.cz > Horory > Hole, The (2001)

Hole, The (2001)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Měla to být zába­va a hlav­ně způ­sob, jak se ulít ze škol­ní­ho výle­tu.

V ang­lic­kém měs­teč­ku se z pres­tiž­ní ško­ly pro boha­té stu­den­ty ztra­tí během škol­ní­ho výle­tu čty­ři žáci. Policie po nich pát­rá, všu­de jsou vyle­pe­né pla­ká­ty z jejich fot­ka­mi, ale bez úspě­chu. Až po 18 dnech dojde zce­la vyčer­pa­ná a špi­na­vá jed­na z dívek Liz do ško­ly. Je pře­ve­ze­na do nemoc­ni­ce, pro­to­že utr­pě­la psy­chic­ký šok a nedo­ká­že vypo­ví­dat. Proto je povo­lá­na psy­cho­lož­ka Horwoodová, aby dala Liz dopo­řád­ku. Po odstra­ně­ní bari­é­ry se schop­ná Liz vypo­vě­dět její pří­běh.

Český název: Díra
Režie: Nick Hamm
Rok výro­by: 2001
Délka: 102 min
Země: Velká Británie

Hrají:
Thora Birch ... (Liz Dunn)
Keira Knightley ... ( Frances „Frankie“ Almond Smith)
Desmond Harrington ... ( Mike Steel)
Laurence Fox ... ( Geoff Bingham)
Daniel Brocklebank ... ( Martyn Taylor)
Embeth Davidtz ... ( Dr. Philippa Horwood)
a dal­ší

Liz byla zami­lo­va­ná do spor­tov­ce Mikea. Jenže ten si jí nevší­mal a tak když od své­ho pří­te­le Martyna zjis­ti­la, že někte­ří stu­den­ti včet­ně Mikea nechtě­jí jít na škol­ní výlet a chtě­jí se někde zašít, vymys­le­la spo­leč­ně s Martynem plán. Vzali si vyba­ve­ní pro tábo­ře­ní a ode­šli do lesa, kde je vojen­ský bun­kr (pozůsta­tek z vál­ky). Zde se Liz, Mike, jeho kama­rád Geoff a krás­ná Frankie roz­hod­li scho­vat a pře­čkat čty­ři dny. Martyn je tedy zamkl a ode­šel. Naši přá­te­lé si zača­li uží­vat vol­nos­ti a ze začát­ku se jim v pod­ze­mí líbi­lo. Jenže když se po uply­nu­tí dohod­nu­té doby Martyn neob­je­vil a bun­kr zůstal zavře­ný – zača­li pani­ka­řit a hádat se. Tohle byla původ­ní ver­ze Liziného vyprá­vě­ní. Jenže poté, co poli­cie zatkne Martyna se zjis­tí, že to tak doo­prav­dy neby­lo a Liza začne koneč­ně objas­ňo­vat, co se ve sku­teč­nos­ti sta­lo a proč jsou tři její kama­rá­di mrt­ví. Jenže říká oprav­du všech­no tak to bylo nebo něco skrý­vá?

Nick Hamm se poku­sil nato­čil psy­cho­lo­gic­ké horo­ro­vé dra­ma, kte­ré mělo být něčím podob­ným jako Záhada Blair Witch. Neříkám, že by se mu nepo­ved­lo nato­čit prů­měr­ný sní­mek, ale žád­ný vel­ký trhák to není. Ze začát­ku to vypa­da­lo vel­mi schop­ně a leda co mě napadlo, jak by to moh­lo pokra­čo­vat dál. V půl­ce jsem se ale na chví­li ztra­til, pro­to­že neby­lo zce­la jas­né, co se sku­teč­ně sta­lo a co se Liz jen zdá.

Nápad nato­čit to v pod­zem­ním bun­k­ru byl dob­rý, pro­to­že to nava­zo­va­lo klaus­tro­fo­bic­kou a tajem­nou atmo­sfé­ru, jen­že postu­pem času se to sta­lo tro­chu cha­o­tic­kým pod­ně­tem pro vní­má­ní. Co se týká hud­by tak byla dost prů­měr­ná a pod­le mě se k fil­mu moc neho­di­la. Aby se divák pořád jen nedí­val na scé­ny z bun­k­ru, byl do fil­mu vtr­žen i reál­ný děj ven­ku, kdy Liz vyslý­chá psy­chi­atrič­ka. Romantické pasá­že o neo­pě­to­va­né lás­ce a žár­li­vos­ti, kte­rá vyvr­cho­lí vel­kým neštěs­tím dopl­ni­li film po odleh­ču­jí­cí strán­ce. Nemůžu upřít, že si film na sebe cel­kem vydě­lal – inves­to­va­li do něj 20 mili­o­nů a vydě­la­li 71 mili­o­nů, což je dost sluš­né.

Hlavní roli si zahrá­la Thora Birch, kte­rá před­ved­la svůj stan­dard­ní výkon a její žár­li­vost a změ­ně­né cho­vá­ní dáva­lo fil­mu správ­ný náboj. I když i já se musím při­znat, že kdy­bych byl s nimi v bun­k­ru, tak bych dal před­nost teh­dy začí­na­jí­cí hvěz­dič­ce Kiere Knightley, kte­rá urči­tě potě­ši­la svým odha­le­ním nejed­no­ho divá­ka. Jenže její výkon bych zařa­dil do vel­mi níz­ké­ho prů­mě­ru. Roli žáda­né­ho Mikea si zahrál herec Desmond Harrington, zná­mý z fil­mu Loď duchů nebo Údolí stí­nů. No a v nepo­sled­ní řadě si před­stav­me Embeth Davidtz, kte­rá hrá­la psy­cho­lož­ku a ale­spoň já si jí nej­víc vyba­vím z fil­mu 13. duchů či Army of Darkness.

Konečné hod­no­ce­ní je tako­vé, že se jed­ná o prů­měr­ný ang­lic­ký sní­mek, kte­rý má sice zají­ma­vý scé­nář, ale postu­pem času se v něm jak divák tak i asi samot­ní fil­ma­ři lehce ztra­ti­li. Zajímavé herec­ké obsa­ze­ní i atmo­sfé­ra.

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,05069 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72176 KB. | 22.05.2024 - 03:37:30