Kritiky.cz > Horory > Howling III (1987)

Howling III (1987)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vačnatí vlkod­la­ci, tak to tu ješ­tě neby­lo. Aneb dal­ší nepo­ve­de­né pokra­čo­vá­ní úspěš­né­ho sním­ku Kvílení vlkodla­ků.

V Austrálii žije v jed­né zapad­lé vís­ce upro­střed buše zvlášt­ní druh lidí. Jsou to vač­na­tí lykan­tro­po­vé, kte­ří vze­šli z Tasmánského vlka. Jednoho dne od nich ute­če mla­dá dív­ka Jerboa, kte­rá si to zamí­ří do Sydney. Zde se sezna­mu­je s Donnym, kte­rý pra­cu­je u fil­mu a ten jí nabíd­ne prá­ci. Bohužel se však jed­no­ho dne začne Jerboa nechtě­ně měnit a pood­kry­je své děsi­vé tajem­ství. Armáda a sku­pi­na věd­ců chtě­jí ji i ostat­ní lykan­tro­py vyhla­dit, ale pro­ti je dok­tor Beckmeyer, kte­rý se roz­hod­ne vlkodla­kům pomo­ci. Schyluje se k roz­ho­du­jí­cí­mu střet­nu­tí, kte­ré roz­hod­ne o pře­ži­tí, nebo vyhy­nu­tí jed­no­ho živo­čiš­né­ho dru­hu. A upro­střed toho se zro­dí vel­ká lás­ka, kte­rá má pře­psat his­to­rii a dát šan­ci vznik­nout nové rase.

Český název: Kvílení vlkodla­ků 3
Režie: Philippe Mora
Rok výro­by: 1987
Délka: 94 min
Země: Austrálie

Hrají:
Barry Otto ... (prof. Harry Beckmeyer)
Imogen Annesley ... (Jerboa)
Leigh Biolos ... (Donny Martin)
Max Fairchild ... (Thylo)
Dagmar Bláhová ... (Olga Gorki)
...a dal­ší

První díl této série pat­ří mezi oprav­du skvě­lé fil­my, ale od té doby jde však kva­li­ta dal­ších pokra­čo­vá­ní do háje a blí­ží se k odpad­ním vodám. Po kata­stro­fál­ním dru­hém díle při­šel na řadu dal­ší pro­pa­dák. Není se moc ani čemu divit, když do reži­sér­ské­ho křes­la zno­vu use­dl Philippe Mora. Tento reži­sér si udě­lal z vlkod­la­čí téma­ti­ky dob­rý den. Oba jeho díly jsou k smí­chu a pat­ří k nej­hor­ším z celé dlou­hé série.

Tentokrát se roz­ho­dl tro­chu oko­ře­nit děj a nespo­ko­jil se jen s oby­čej­ný­mi vlkodla­ky. Děj zasa­dil do Austrálie a při­mi­xo­val tro­chu jejich kul­tu­ry a živo­čiš­né for­my. Dal tak šan­ci vznik­nout nové­mu dru­hu lykantropů-vačnatců. Co se týká spe­ci­ál­ních efek­tů, tak to byla hrůza a děs. Masky i samot­né spe­ci­ál­ní efek­ty až na pár výji­mek jsou ostu­dou pro­ti­nož­ců. Když ve fil­mu došlo na samot­nou pro­mě­nu, tak v počá­teč­ní fázi to ješ­tě ušlo, ale finál­ní podo­ba sra­zi­la divá­ky do kolen. S vlkod­la­čí podo­bou ze sta­rých fil­mů to nemě­lo vůbec nic spo­leč­né­ho. Když při­šla na řadu scén­ka zro­ze­ní potom­ka vlkod­la­čí dív­ky a člo­vě­ka, tak jsem jen nevě­říc­ně zíral na obra­zov­ku. Nedá se to pořád­ně slo­vy popsat, ale jed­not­li­vé stup­ně evo­luč­ní­ho vývo­je toho­to tvo­ra jsou k neví­ře.

Scénář fil­mu nevy­pa­dá zas až tak špat­ně, ale v mno­ha smě­rech z něj pří­mo srčí šíle­nost a nuda. Atmosféra fil­mu při­po­mí­na­la spí­še mon­ster roman­tic­ký film, než horor. Takové loves­to­ry nema­jí u mne moc vel­kou šan­ci. Pořádných děsi­vých scén jsem se moc nedo­čkal, pro­to­že jich tam ani moc neby­lo. Nejděsivější mi při­šla asi scén­ka z kina, nej­trap­něj­ší ta s bazu­kou. Docela čas­to se totiž scé­náris­té sna­ži­li nud­ný děj vypl­nit komic­ký­mi scé­na­mi, kte­ré měly odpou­tat divá­ko­vu pozor­nost od jinak nud­né­ho děje, ve kte­rém se spí­še pořád jen mlu­vi­lo, než aby se tam něco pořád­né­ho ode­hrá­va­lo. Hudební dopro­vod pat­řil asi k tomu nej­lep­ší­mu co bylo k vidě­ní a sly­še­ní. Dokonce zde zazní i jed­na sklad­ba od nedáv­no zesnu­lé­ho Michaela Jacksona.

Herecké výko­ny jsou rov­něž otřes­né. Mužská část her­ců mě neo­slo­vi­la vůbec. Z vět­ši­ny z nich byla doslo­va cítit ner­vo­zi­ta a zřej­mě i nechuť v tom­to fil­mu hrát. I oni sami nej­spíš vědě­li, že tohle roz­hod­ně žád­ný trhák nebu­de. V hlav­ní roli se před­sta­vi­la doce­la atrak­tiv­ní hereč­ka Immogen Annesley, kte­rá divá­kům v jed­né scé­ně uká­za­la své žen­ské před­nos­ti. Jinak ale její výkon pat­řil rov­něž k pod­prů­mě­ru. V tom­to fil­mu se obje­vi­la dokon­ce i čes­ká hereč­ka Dagmar Bláhová, kte­rá si zde zahrá­la rus­kou vlkod­la­či­ci. Její účast mě doce­la potě­ši­la, pro­to­že nehrá­la zas až tak špat­ně.

Tento film o vlkod­la­cích s vakem na bři­še mě moc neza­u­jal. Samotné ztvár­ně­ní vlkodla­ků bych ozna­čil za jed­no z nej­hor­ších, jaké jsem kdy viděl. Komické a roman­tic­ké prv­ky pře­vy­šo­va­ly ty horo­ro­vé a navíc jejich kva­li­ta je na hra­ni­ci ama­té­ris­mu. Tento film bych dopo­ru­čil snad jen fanouškům této série, aby se podí­va­li, jak doká­za­li zmr­vit jeden z nej­lep­ších vlkod­la­čích fil­mů kla­sic­ký The Howling.

Hodnocení:
20%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89151 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71856 KB. | 22.07.2024 - 07:30:20