Kritiky.cz > Horory > Anaconda III (2008)

Anaconda III (2008)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vyměnil čer­ve­né plav­ky za lovec­kou puš­ku a mís­to bale­ní holek na plá­ži se vydal ulo­vit obrov­skou Anakondu.

Pan Murdoch při­jíž­dí do výzkum­né labo­ra­to­ře, aby zjis­til, jak pokro­či­li jeho zaměst­nan­ci ve výro­bě nové­ho léku na rako­vi­nu. Nešťastnou náho­dou ute­če z labo­ra­to­ře gene­tic­ky upra­ve­ná ana­kon­da, kte­rá na své ces­tě za svo­bo­dou zabi­je vět­ši­nu per­so­ná­lu. Na pomoc při­jíž­dí spe­ci­ál­ní tým lov­ců pod dočas­ným vede­ním kapi­tá­na Groznyho. Doktorka Amanda Hazeová se vydá­vá s lov­ci na lov hada, pro­to­že by jim moh­la být nápo­moc­ná. Obrovská Anakonda je veli­ce chyt­rá a nelí­tost­ná. Začne si s nimi hrát na koč­ku a na myš, dokon­ce jich něko­lik zabi­je. V tu chví­li při­chá­zí na scé­nu vyhlá­še­ný lovec a záro­veň veli­tel lov­ců Hammett. Schyluje se k posled­ní­mu boji, z něhož může vyjít jen jedi­ný vítěz.

Český název: Děti Anakondy
Režie: Don E. FauntLeRoy
Rok výro­by: 2008
Délka: 96 min
Země: USA / Rumunsko

Hrají:
Crystal Allen ... (Amanda)
David Hasselhoff ... (Hammett)
John Rhys-Davies ... (Murdoch)
Patrick Regis ... (Nick)
Anthony Green ... (kapi­tán Grozny)
... a dal­ší

Režisér FauntLeRoy točí fil­my čis­tě pro tele­viz­ní úče­ly. Většina z nich však pat­ří do kate­go­rie pod­prů­měr­ných. Patří mezi ně napří­klad: Young Hearts Unlimited (1998) nebo tři Segalovky - Today You Die (2005), Mercenary for Justice (2006) a Urban Justice (2007). Tento film však pat­ří mezi nej­hor­ší. Má jít o vol­né pokra­čo­vá­ní původ­ní Anacondy (1997) a Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004). Už pře­de­šlý díl uká­zal, že na jed­nič­ku v žád­ném pří­pa­dě nemá, ale tato troj­ka je totál­ní prů­ser.

Tak a máme tady dal­ší film o pře­rost­lém hado­vi. V roce 2008 by jsme si řek­li, že po toli­ka špat­ných fil­mech s hadí téma­ti­kou na nás pro­du­cen­ti vyba­lí pořád­nou pec­ku. V dneš­ní době neo­me­ze­ných spe­ci­ál­ních počí­ta­čo­vých efek­tů by mohl had koneč­ně vypa­dat k svě­tu. No a film Anaconda 3 nás vyve­dl z vel­ké­ho omy­lu. Dokázal nám, že se dá nato­čit opět pěk­ný nesmy­sl, kte­rý se měl radě­ji vyho­dit do popel­ni­ce. Tady si dovo­lím tro­chu povznést film Python, kte­rý je pod­le mě lep­ší.

Samotné zpra­co­vá­ní hada je napros­to otřes­né. Digitální efek­ty jsou na veli­ce níz­ké úrov­ni a had vypa­dá spíš směš­ně, než aby nás měl vystra­šit. Jeho pohyb je tak rych­lý, že vět­ši­nou vidí­me jen ocas nebo část těla. To byl jis­tě záměr, pro­to­že i samot­ní fil­ma­ři se za něj jis­tě sty­dě­li. Protože když už byla vidět i hla­va, tak mě pře­pa­dl záchvat smí­chu. To samé se sta­lo i při scé­nách, kdy had poly­kal těla svých obě­tí. Co už však sto­jí za řeč je samot­ná hud­ba. Pomalé ryt­mic­ké tóny, kte­ré dopro­vá­ze­ly někte­ré scé­ny, se mi doce­la líbi­ly. Dokázaly ale­spoň tro­chu navo­dit tajem­nou atmo­sfé­ru, kte­rou jinak celý film postrá­dá.

Když jsem viděl prv­ní scé­ny, kdy had zabí­jel v labo­ra­to­ři, tak jsem si řekl, že by to zas tak špat­né být nemu­se­lo. Občas se dokon­ce obje­vi­ly i scé­ny, kdy had cel­kem sluš­ně nabo­dá­val oca­sem své obě­ti. Bohužel těch­to oka­mži­ků je vel­mi málo. Kromě děra­vé­ho scé­ná­ře se dosta­vi­ly i napros­to otřes­né herec­ké výko­ny. S pří­cho­dem Davida Hasselhoffa to zača­la být kata­stro­fa. Tento herec už dáv­no zapo­mněl na své role, kdy se pro­jíž­děl v čer­ném bou­rá­ku nebo pro­há­něl v čer­ve­ných plav­kách dív­ky po plá­ži. Tady se nesta­čil ani oho­lit a jeho výkon pat­řil k těm nej­hor­ším. Stejně jako ban­da hypí­ků, kte­ří vypa­da­li, že si šli zastří­let na zají­ce a ne lovit dva­ce­ti­me­t­ro­vou ana­kon­du. Film má navíc spous­tu nesrov­na­los­tí. Hlavně co se počtu hadů týká. Na začát­ku utek­la jed­na ana­kon­da, ke kon­ci už byly dvě a navíc těhot­né. Připadal jsem si jako při sle­do­vá­ní Pythona 2.

Hodnocení:
Film je napros­to zpac­ka­ný a bohu­žel musím říct, že ne posled­ní. Natočil se totiž i čtvr­tý film, kte­rý nechci radě­ji vidět. Je toho hod­ně málo co můžu pochvá­lit. Pokud máte rádi původ­ní film, tak na tohle pokra­čo­vá­ní se radě­ji nedí­vej­te. Dávám 20% jen za hudeb­ní dopro­vod, malou roli Johna Rhys-Daviese a pěk­nou hereč­ku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39085 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71485 KB. | 22.06.2024 - 17:58:36