Kritiky.cz > Horory > Las afueras de la ciudad, En (2012)

Las afueras de la ciudad, En (2012)

rp Las afueras de la ciudad12 cover.jpg
rp Las afueras de la ciudad12 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dvě sest­ry z Chile to nemě­ly jed­no­du­ché již od samot­né­ho naro­ze­ní. Od otce se jim dosta­lo jen psy­chic­ké­ho tero­ru a zná­sil­ňo­vá­ní. Teď se jim koneč­ně poda­ři­lo dostat na svo­bo­du, ale v patách mají posko­ky dro­go­vé­ho bos­se, kte­ří s nimi roz­hod­ně nehod­la­jí jed­nat v ruka­vič­kách.

Sestry Ana a Anny za celý svůj život nepo­zna­ly co je to vlíd­nost a rodin­né štěs­tí. Již od naro­ze­ní žijí se svým hru­bi­án­ským otcem ve zchát­ra­lém dom­ku a mlč­ky muse­jí kro­mě hla­do­vě­ní sná­šet i jeho fyzic­ké a psy­chic­ké týrá­ní. Navíc když byly malé, zabil otec jejich mat­ku a tak své sexu­ál­ní chout­ky si uká­jel prá­vě na nich. Z čehož se jed­né z nich naro­dil men­tál­ně zao­sta­lý a zne­tvo­ře­ný Manuel. Když jed­no­ho dne Felipe zabi­je dva poli­cis­ty a násled­ně je zatčen, obě dív­ky spo­leč­ně s Manuelem ute­čou a koneč­ně si chtě­jí užít nabi­tou svo­bo­du. Jenomže tu jim roz­hod­ně nechce dopřát otcův šéf, dro­go­vý boss Costello, kte­rý potře­bu­je zjis­tit, kde jejich otec scho­val vel­kou zásil­ku drog. Proto za nimi vyšle své posko­ky, aby z nich vypá­či­li všech­no, co o tom vědí.

Český název: Hluboko v lesích
Režie: Patricio Valladares
Rok výro­by: 2012
Délka: 97 min
Země: Chile
Alternativní název: Hidden in the Woods
Hrají:
Siboney Lo…(Ana)
Carolina Escobar…(Anny)
José Hernandez…(Manuel)
François Soto…(Costello)
Daniel Antivilo…(Felipe)
…a dal­ší

Chilský explo­i­tati­on měl všech­ny před­po­kla­dy k tomu, že by mohl uspo­ko­jit mé chout­ky – zvláš­tě poté co jsem si pře­če­tl prů­vod­ní text k fil­mu. Jejich sním­ky jsou pro mne zatím doce­la vel­kou nezná­mou a začá­tek nevy­pa­dal vůbec zle. Špinavé ven­kov­ské pro­stře­dí, kru­tý tatík, kte­rý se s ničím nepá­ral a dvě ubo­hé díven­ky vyda­né mu napo­spas. Atmosféra v tu chví­li nabra­la oprav­du zají­ma­vé obrát­ky a přes­to­že se mi někte­ré scé­ny hnusi­ly (nemám rád pedo­fi­ly), tak jsem jen nevě­říc­ně hle­dět na to, co se ode­hrá­va­lo na mém moni­to­ru. Brutalita se zača­la stup­ňo­vat, při­šlo zná­sil­ně­ní, nechut­ný porod a výsle­dek inces­tu. Tohle všech­no bylo ješ­tě v pořád­ku, ale již s masa­krem dvou poli­cis­tů jsem začal cítit ve vzdu­chu prů­ser. Protože způ­sob jakým to kame­ra­man sní­mal, byl oprav­du nedob­rý a to ani nemlu­vím o tom, že logi­ka začí­na­la dostá­vat řád­ně na frak. To jsem však ješ­tě netu­šil, jakým roz­pa­či­tým smě­rem se bude ubí­rat zby­tek fil­mu. 

Obě sest­ry se pokou­še­ly vypo­řá­dat se svý­mi útra­pa­mi po svém. Jedna zača­la šla­pat, dru­há dře­pě­la v lese a hlí­da­la posti­že­né­ho syna. V těch­to chví­lích při­šla na řadu i humor­ná část fil­mu, tedy ale­spoň mě to tak při­pa­da­lo. Sice z toho pořád sála­la ona špi­na­vost a suro­vost ze začát­ku, ale drs­né pod­mín­ky k pro­vo­zo­vá­ní pro­sti­tu­ce i násled­ný masa­kr dvou nadr­že­ných turis­tů byl spí­še sran­dov­ní, než abych tomu při­klá­dat vět­ší váhu. Přimícháním kani­ba­lis­mu tomu totiž nasa­di­li oprav­du koru­nu. Kdyby to bylo ale­spoň zají­ma­vě nato­če­né, jen­že to by muse­li vymě­nit jak kame­ra­ma­na, tak i stři­ha­če. Co ti dva před­vá­dě­li, to nemě­lo obdo­bu. Místo aby pomá­ha­li vytvo­řit pořád­nou atmo­sfé­ru, kte­rá zdo­bi­la úpl­ný začá­tek, tak zača­li cel­ko­vou kva­li­tu fil­mu spí­še potá­pět na samot­né dno.

Důkazem toho budiž pří­jezd tro­ji­ce mafi­á­nů, kte­ří obje­vi­li naši rodin­ku v lese. V tu chví­li jsem si při­pa­dal jako na vystou­pe­ní ochot­nic­ké­ho diva­dla, kte­ré natá­čí úpl­ná ama­tér na ruč­ní kame­ru. Následná honič­ka v lese a postup­ná eli­mi­na­ce mi totiž sebra­ly i zby­tek ilu­zí, že bych se mohl dočkat ješ­tě výraz­něj­ší­ho zlep­še­ní. Spíše se mi film začal stá­le více hnu­sit. Bohužel mé oče­ká­vá­ní bylo mno­hem vět­ší, než mi byl reži­sér Valladares scho­pen nabíd­nout. Docela hle­dím, že si trou­fá nato­čit rema­ke. Jediné co sne­se přís­něj­ší měřít­ko je výběr obou here­ček do hlav­ních rolí. Jejich posta­vy byly sku­teč­ně skvost­né (muži jis­tě oce­ní), což se však bohu­žel už nedá říct o jejich herec­kém nadá­ní. První polo­vi­na fil­mu byla oprav­du dob­rá a jen díky ní dám prů­měr­né hod­no­ce­ní. Zbytek by si totiž zaslou­žil odpad.

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,14717 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72004 KB. | 24.04.2024 - 00:49:04