Kritiky.cz > Horory > Live Animals (2008)

Live Animals (2008)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na koň­ské far­mě jsou týra­ni a muče­ni mla­dí lidé, kte­ří slou­ží jako zbo­ží obchod­ní­kům s bílým masem. Tentokrát ovšem unes­li něho­ko, kdo se jim doká­že posta­vit.

Partička mla­dých lidí vyrá­ží strá­vit víkend na cha­tu u jeze­ra. Užívají si alko­ho­lu a tro­chu toho sexu dlou­ho do noci. Jenže netu­ší, že se sta­li stře­dem pozor­nos­ti nezná­mé­ho muže, kte­rý je uspí a odvle­če na sta­rou koň­skou far­mu. Ta pat­ří jis­té­mu obchod­ní­ko­vi s bílým masem. Když se pro­bu­dí, jsou drže­ni v kle­cích, týrá­ni a muče­ni. Přestože se pokou­ší vzpou­zet je jas­né, že je Wayne a jeho pomoc­ník Edgar nako­nec zlo­mí. Brzy se z nich sta­nou posluš­ní otro­ci, kte­ří budou výhod­ně pro­dá­ni do zahra­ni­čí. Jenže Nick se nehod­lá jen tak vzdát a udě­lá všech­no pro­to, aby zachrá­nil svou sest­ru Erin a ostat­ní spo­lu­žá­ky.

Český název: Život zví­řat
Režie: Jeremy Benson
Rok výro­by: 2008
Délka: 85 min
Země: USA

Hrají:
Christian Walker ... (Nick)
Jeanette Comans ... (Erin)
John Still ... (Wayne)
Patrick Cox ... (Edgar)
Stacy Still ... (Kathy)
...a dal­ší

DVD Edice mě po dlou­hé době opět poba­vi­la. Distributor na obal napsal ner­vy drá­sa­jí­cí slo­ga­ny a předlou­hý text, kte­rým chtěl pořád­ně navna­dit kupu­jí­cí. Ovšem po shléd­nu­tí toho­to fil­mu zjis­tí­te, že tohle všech­no zřej­mě pat­ří k úpl­ně jiné­mu fil­mu. Věty typu „bru­tál­něj­ší než horor SAW“, nebo „inspi­ro­vá­no sku­teč­ný­mi udá­lost­mi“ neber­te vůbec váž­ně. Apríl už bohu­žel byl, tak­že se lehce opoz­di­li.

Tento film nato­čil reži­sér Jeremy Benson, kte­rý si k němu napsal dokon­ce i sám scé­nář. Že je tepr­ve začá­teč­ní­kem je vidět na prv­ní pohled, pro­to­že lidi se kte­rý­mi spo­lu­pra­co­val na všech fron­tách odved­li dost mizer­nou prá­ci. Špatní neby­li jen her­ci, ale i celý štáb. Kvalita obra­zu byla hod­ně zlá, jeli­kož kame­ra­man zřej­mě trpěl zim­ni­cí, jinak si nedo­ká­žu to tře­pá­ní vysvět­lit. Jako dal­ší máme napros­to špat­né pod­sví­ce­ní scén, pro­to­že vět­ši­na se jich ode­hrá­vá v šeru či úpl­né tmě. Ve vět­ši­ně pří­pa­du toho moc k vidě­ní není což ovšem někdy neby­lo vůbec na ško­du (radě­ji). O hudeb­ním dopro­vo­du nebu­du mlu­vit už vůbec. Za celý film vlast­ně neu­sly­ší­me sko­ro nic, kro­mě dvou coun­t­ry pís­ní z rádia a trap­ný zpěv men­tál­ně naru­še­né hol­ky, kte­rá by beze­spo­ru vyhrá­la v Hvězdné pěcho­tě (American Idol). Pokaždé když ote­vře­la hubu jsem trpěl jako zví­ře.

Atmosféra fil­mu se nedá moc dob­ře defi­no­vat. Občas se sku­teč­ně poved­lo něko­lik scén, kte­ré se týka­ly muče­ní, nebo psy­cho­lo­gic­kým tero­rem, jen­že díky ama­té­ris­mu her­ců z toho nedo­ká­za­li moc vytřís­kat. Začátek fil­mu se mi ješ­tě cel­kem líbil, jen­že postu­pem času se kro­mě spr­cho­vá­ní dvou nahých holek vůbec nic nedě­lo. Pouze nadáv­ky a trap­né kecy. Až tepr­ve ke kon­ci fil­ma­řům koneč­ně došlo, že má jít o horor a tak nám při­chys­ta­li „krva­vou‘‘ pat­nác­ti­mi­nu­tov­ku. Bohužel to je pro mne dost málo. Navíc bylo na prv­ní pohled vidět, že si štáb moc nevě­ří a zřej­mě díky malé­mu roz­počtu nedo­ká­za­li do fil­mu zapo­jit pořád­né tri­ky. Většina scén kon­či­la stři­hem a násled­ným pohle­dem na již mrt­vou oběť.

Samotní her­ci před­vá­dě­li výko­ny na hra­ni­ci ama­té­ris­mu a ani jeden z nich mi nebyl vůbec sym­pa­tic­ký. Pro polo­vi­nu z nich to byla jejich pre­mi­é­ra před kame­rou a ta dru­há se sešla již tři roky před tím ve fil­mu Shutter (2005) pod tak­tov­kou toho samé­ho reži­sé­ra. Oba fil­my však mají úpl­ně stej­nou kva­li­tu, tedy pod­prů­měr­nou. Nerad bych je házel všech­ny do jed­no­ho pyt­le, ale mys­lím si, že ani jeden z nich žád­nou vel­kou díru do svě­ta neu­dě­lá. Ještě by si měli dát pár hodin herec­tví na víc.

Film Live Animals mě dost zkla­mal. Čekal jsem od něho roz­hod­ně víc. Podívat se na něj dá, ale vět­ši­na z vás bude hod­ně roz­la­dě­ná. Rozhodně se nenech­te při kou­pi nachy­tat na ty láka­vé slo­ga­ny na oba­lu. Ostatně co se dá taky od DVD Edice čekat. V celém fil­mu sto­jí za řeč tako­vých dva­cet minut a to je dost málo.

Hodnocení:
Viděl jsem však už i hor­ší fil­my s podob­ným téma­tem a tak pro něko­ho mož­ná pře­kva­pi­vě budu hod­no­tit 40%.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31346 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71950 KB. | 25.04.2024 - 12:16:54