Kritiky.cz > Horory > Mommy (1995)

Mommy (1995)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pro svou dce­ru je ochot­ná udě­lat coko­liv!

Malá Jessica Ann je pil­ná a svě­do­mi­tá žač­ka, kte­rá již něko­lik let po sobě zís­ka­la oce­ně­ní Student roku. Tento rok však zís­ka­la tvr­dou kon­ku­ren­ci v podo­bě nové­ho žáka, kte­rý si dle uči­tel­či­na názo­ru letos zaslou­ží víc. Tento fakt se však nelí­bí její mat­ce, kte­rá cítí obrov­skou křiv­du, jenž byla na její dce­ři spáchá­na. Je pro ní schop­na udě­lat hod­ně a dokon­ce i vraž­dit. V nej­bliž­ší době se v oko­lí sta­ne něko­lik veli­ce podiv­ných nešťast­ných nehod, při nichž umí­rá něko­lik lidí. Hlavní pode­zře­lou se stá­vá samo­zřej­mě mat­ka Jessicy Ann, kte­rou ovšem poli­cis­té nemů­žou zatím usvěd­čit kvů­li nedo­stat­ku důka­zů. Dívka nevě­ří, že by byla její mat­ka schop­na vraž­dit, ale brzy se sama oci­tá ve smr­tel­ném nebez­pe­čí.

Český název: Vražedná mat­ka
Režie: Max Allan Collins
Rok výro­by: 1995
Délka: 89 min
Země: USA

Hrají:
Patty McCormack ... (Mommy)
Rachel Lemieux ... (Jessica Ann)
Jason Miller ... (March)
Brinke Stevens ... (Beth)
Michael Cornelison ... (Mark Jeffries)
... a dal­ší

Max Allan Collins se pře­váž­nou část své­ho živo­ta živí jako scé­náris­ta, kte­rý ovšem nikdy žád­nou vět­ší díru do svě­ta neu­dě­lal. V roce 1995 se roz­ho­dl, že se poku­sí něco nato­čit i on sám, ale jak se poz­dě­ji uká­za­lo, měl zůstat radě­ji u toho psa­ní. Oba jeho fil­my však pat­ří mezi zby­teč­nos­ti horo­ro­vé­ho žán­ru. Inspirací se mu stal podob­ně ladě­ný film The Bad Seed, ve kte­rém si také zahrá­la teh­dy jede­nác­ti­le­tá Patty McCormack. Tento kou­sek je ozna­čo­ván za jeho vol­né pokra­čo­vá­ní, ale jeho kva­lit nedo­sa­hu­je ani omy­lem.

Na inter­ne­tu jsem četl při­rov­ná­ní k horo­ro­vé tele­no­ve­le a toto ozna­če­ní je cel­kem tref­né. Celý film je dopro­vá­zen vypra­vo­vá­ním malé Jessicy Ann, kte­rá v něm postup­ně ztrá­cí všech­ny své ilu­ze o své skvě­lé a doko­na­lé mat­ce. Navíc vět­ši­na dia­lo­gů je napros­to o ničem a všu­dypří­tom­ná nuda jen pod­tr­hu­je napros­tou zby­teč­nost toho­to fil­mu. Ve vět­ši­ně fil­mu mají divá­ci mož­nost pou­ze poslou­chat slad­ké řeči a ducha­pl­né inte­lek­tu­ál­ní kecy nác­ti­le­té díven­ky, kte­rá svým uva­žo­vá­ním doko­na­le před­čí i pří­tom­né poli­cis­ty.

Slabounký scé­nář není jedi­nou sla­bi­nou celé­ho fil­mu, ale najde se zde celá šká­la dal­ších pří­kla­dů. Snímek abso­lut­ně postrá­dá jakou­ko­liv horo­ro­vou atmo­sfé­ru, kte­rá měla být tím nej­dů­le­ži­těj­ším, co na tom­to žán­ru hle­dá kaž­dý jeho pří­z­ni­vec. Hlavním důvo­dem byl zřej­mě i fakt, že tvůr­ci nedis­po­no­va­li pří­liš vel­kým roz­poč­tem a ani jeden z nich roz­hod­ně nepat­ří mezi špič­ku ve svém obo­ru. Kvalita kame­ro­vých zábě­rů je rov­něž hod­ně níz­ká a nic moc zají­ma­vé­ho nám ani nena­bíd­la. Speciální efek­ty zde až na pár výji­mek abso­lut­ně nehle­dej­te, pro­to­že vět­ši­na smr­tí­cích scén se ode­hra­je ‘‘mimo záběr‘‘ a divák tak vět­ši­nou neu­vi­dí vlast­ně nic. Až násled­né zábě­ry na mrt­vo­lu, kte­rá ješ­tě i ve dvou pří­pa­dech mrká oči­ma. To už jsem psy­chic­ky nevy­dr­žel a musel si dát pau­zu.

Dalším vylo­že­ným utr­pe­ním jsou i samot­né herec­ké výko­ny, kte­ré se ani neda­jí ozna­čit jinak, než za veli­ce ama­tér­ské a trap­né. Větší ban­du neschop­ných tro­t­lů jsem už dlou­ho nevi­děl. Ani samot­ná hereč­ka Patty McCormack nepřed­ved­la zho­la nic svě­to­bor­né­ho, ba co víc, pat­ři­la k tomu nej­hor­ší­mu. Korunku k odpad­ní­mu kur­zu nasa­dil ješ­tě čes­ký dabing, pro jehož pojme­no­vá­ní nemám radě­ji ani slov. Když jsem si na ori­gi­nál­ním oba­lu pře­če­tl slo­va: ‘‘Nervy drá­sa­jí­cí horor‘‘ málem mě omý­va­lo.

Ve finál­ní fázi nejde o nic jiné­ho, než o dal­ší zby­teč­ný paskvil horo­ro­vé­ho žán­ru. Skutečně litu­ji vyho­ze­ných peněz za tohle dvd, a to brzy vyjde ješ­tě i dru­hý díl.

Hodnocení:
20%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,99725 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71943 KB. | 25.04.2024 - 06:38:47