Kritiky.cz > Horory > Monster Squad, The (1987)

Monster Squad, The (1987)

rp Monster Squad2C The 28198729.jpg
rp Monster Squad2C The 28198729.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Temné síly pod vede­ním samot­né­ho Draculy, hod­la­jí ovlád­nout Zemi. Je na sku­pi­ně dětí, aby ho zasta­vi­li…
Před mno­ha lety se Dracula poku­sil spo­leč­ně se svý­mi pomoc­ní­ky ovlád­nout svět. Na posled­ní chví­li mu v tom zabrá­nil jis­tý Van Helsing. Ovšem jen čás­teč­ně. Pekelné síly sice byly potla­če­ny a kou­zel­ný amu­let „zmi­zel“, ale nemě­lo tomu být navždy. Dracula se totiž nyní vra­cí zpět a kro­mě svých nevěs­tek vzkří­sí i dal­ší mon­stra, aby mu domohli nalézt amu­let a opět se poku­sit ovlád­nout svět. I ten­to­krát mu však někdo zkří­ží plá­ny. Nejde sice o žád­né neo­hro­že­né lov­ce upí­rů, ale sku­pin­ku bojác­ných dětí – milov­ní­ků horo­rů a vše­li­ja­kých mon­ster. Členové „Záhrobního koman­da“ však nehod­la­jí pro­dat svou kůži laci­no a i přes svůj strach se tem­ných silám posta­ví…

Český název: Záhrobní koman­do
Režie: Fred Dekker
Rok výro­by: 1987
Délka: 82 min
Země: USA
Hrají:
Andre Gower...(Sean)
Robby Kiger...(Patrick)
Stephen Macht...(Del)
Michael Faustino...(Eugene)
Duncan Regehr...(Dracula)
Brent Chalem...(Horace)
...a dal­ší
Klidně bych tuto horo­ro­vou kome­dii nejen pro děti, ozna­čil za „kul­tov­ní“ a i po letech jsem se u ní bavil stej­ně jako kdy­si. Je pro­to ško­da, že ten­to skvost nedá­va­jí čas­tě­ji v tele­vi­zi. Pokud máte totiž rádi odpo­čin­ko­vou podí­va­nou, na kte­rou se navíc může­te klid­ně dívat i se svý­mi rato­lest­mi – je Záhrobní koman­do stvo­ře­né pří­mo pro vás. Jednoduchý leč účel­ný scé­nář je jeho vel­kou před­nos­tí, stej­ně jako veli­ce sluš­né výko­ny vět­ši­ny dět­ských před­sta­vi­te­lů. Navíc se tu vysky­tu­je i množ­ství humor­ných situ­a­cí a hlá­šek, kte­ré vám roz­hod­ně zved­nou nála­du.
„Co se sta­lo? Tvoje sest­ra už není…Jak to? Byl to…,ale to se nepo­čí­tá!“ Tak přes­ně tohle mě poba­vi­lo asi nej­víc spo­leč­ně s malým Eugenem a Tlusťochem. Nevinnost malých hrdi­nů je skvě­le dopl­ňo­vá­na něko­li­ka zná­mý­mi fil­mo­vý­mi monstry/postavami (Frankensteinovo mon­strum , Dracula, Mumie, Vlkodlak, Netvor z Černé lagu­ny), díky čemuž samo­zřej­mě v někte­rých oka­mži­cích zhoust­la i sama atmo­sfé­ra. Samozřejmě nesmí chy­bět ani tro­cha toho napě­tí, ale humor­ná pod­sta­ta úpl­ně nezmi­ze­la ani v těch­to situ­a­cích.
Když k tomu při­po­čí­tám i pěk­né mas­ky z díl­ny Stana Winstona, bylo téměř vyma­lo­vá­no. Ty jsou totiž vždy záru­kou kva­li­ty. Pokud by se mě tedy někdo zeptal na mou TOP 10 horo­ro­vých kome­dií, ten­to film by v ní urči­tě figu­ro­val na před­ních příč­kách. Nerad se opa­ku­ji, ale jsem rád že někte­ří před­sta­vi­te­lé dět­ských hrdi­nů, byli po záslu­ze oce­ně­ni něko­li­ka pres­tiž­ní­mi cena­mi, či ale­spoň na ně byli nomi­no­vá­ni. Předvedli totiž mno­hem lep­ší výko­ny, než jejich dospě­lí kole­go­vé.
Hodnocení:
70% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,05963 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71993 KB. | 19.04.2024 - 02:32:09