Kritiky.cz > Horory > Prowler, The (1981)

Prowler, The (1981)

rp Prowler2C The 28198129.jpg
rp Prowler2C The 28198129.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Rozchod bývá pro mno­hé boles­ti­vou zále­ži­tos­tí. Občas se dokon­ce stá­vá, že něko­mu z toho nepěk­ně pře­sko­čí a započnou hoto­vé jat­ka…
Rozchod psa­ný v dopi­se, není zrov­na nej­lep­ší vol­bou ukon­če­ní vzta­hu. Zvláště když váš milý brá­ní svou vlast dale­ko za hra­ni­ce­mi a je pod neu­stá­lým psy­chic­kým tla­kem. O tom se roku 1945 pře­svěd­čí dív­ka Rosemary na vlast­ní kůži. Studenti pořá­da­jí­cí matu­rit­ní ples v malém měs­teč­ku Avalon Bay si uží­va­jí ten­to vel­ký den, baví se tan­cem a posil­ňu­jí alko­ho­lem, aniž by kdo­ko­liv z nich měl jen tuše­ní, že v neda­le­kém altán­ku umí­rá Rosemary se svým novým pří­te­lem. Někdo je oba pro­bo­dl vidle­mi, leč vrah nebyl nikdy dopaden...O tři­cet pět let poz­dě­ji se mla­dá stu­dent­ka Pam chys­tá spo­leč­ně se svý­mi vrs­tev­ní­ky na vlast­ní ples. Nadržení stu­den­ti si hod­la­jí ten­to večer pořád­ně užít, pro­to­že již brzy se jejich ces­ty roze­jdou. Místní šerif si hod­lá užít ryba­ře­ní a tak svůj úřad pře­dá své­mu zástup­ci Markovi. Co by se taky moh­lo stát? Jenomže zatím­co pro­puká zába­va, neda­le­ko oblé­ká po letech svou uni­for­mu nelí­tost­ný vrah, aby zno­vu roz­pou­tal krva­vé láz­ně a ten­to­krát nehod­lá ušet­řit vůbec niko­ho…

Český název: Vrah Rosemary
Režie: Joseph Zito
Rok výro­by: 1981
Délka: 89 min
Země: USA
Alternativní názvy: Rosemary’s Killer, The Graduation
Hrají:
Vicky Dawson...(Pam MacDonald)
Christopher Goutman...(Mark London)
Farley Granger...(šerif George Fraser)
Lawrence Tierney...(Maj. Chatham)
Cindy Weintraub...(Lisa)
...a dal­ší
Jelikož mám ten­to horo­ro­vý sub­žánr oprav­du rád a pat­ří mezi moje nej­ob­lí­be­něj­ší, nemohl jsem si ten­to mno­hý­mi neprá­vem opo­mí­je­ný film, nechat pros­tě ujít. Jde o doce­la sluš­ný sla­sher, kte­rý je ovšem mís­ty dost nevy­vá­že­ný. V urči­tých momen­tech je zby­teč­ně zdlou­ha­vý, nud­ný a nezá­živ­ný.
Pozitivní věci zde však naštěs­tí pře­vy­šu­jí a to bylo roz­ho­du­jí­cí. Béčkový reži­sér Zito byl sice tepr­ve v počát­cích své nepří­liš plod­né kari­é­ry, ale za vel­ké pod­po­ry Toma Saviniho a Darryla Ferrucciho se mu nako­nec poda­ři­lo nato­čit doce­la zají­ma­vý film. Oba zmi­ňo­va­ní měli na sta­ros­ti spe­ci­ál­ní efek­ty, mas­ky a make-up.
Pozitivní věci zde pře­vy­šu­jí ty nega­tiv­ní. Brutální vrah se s nikým nese­re a při jeho vraž­dí­cích scé­nách tuh­ne krev. Nebo ale­spoň v době nato­če­ní to tak jis­tě fun­go­va­lo. Mord scé­ny (vět­ši­na) jsou hod­ně roz­ma­ni­té, dob­ře zvu­ko­vě dopro­vá­ze­né a pře­de­vším pěk­ně krva­vé. Použití vidlí coby nej­čas­tě­ji vyu­ží­va­né­ho nástro­je pro zabí­je­ní, neby­lo ješ­tě tolik okou­ka­né a skří­pá­ní hro­tů o kach­lič­ky mi zní v uších ješ­tě dnes. Je sice prav­dou, že občas si vrah až zby­teč­ně „hrál“ se svou obě­tí, zatím­co v jiných pří­pa­dech se cho­val napros­to nelo­gic­ky, ale atmo­sfé­ra měla díky tomu ale­spoň zají­ma­vé grá­dy.
Herecké výko­ny jsou rov­něž na při­ja­tel­né úrov­ni a roz­hod­ně jsou lep­ší než čes­ký dabing. „Při vraž­dě prv­ní dív­ky jí dva­krát mla­dík řek­ne jiným jmé­nem“. Budovaná atmo­sfé­ra a napě­tí mi však při­nes­li pří­jem­ný pro­ži­tek jinak nepří­liš vyve­de­né­ho veče­ra, kte­rý už jen tro­chu kazil slab­ší závěr a
fakt, že mi došlo pivo. Vrah Rosemary tak sice nepat­ří mezi nej­lep­ší sla­she­ry co znám, ale roz­hod­ně svým slav­něj­ším kole­gům ostu­du neu­dě­lal! 
Hodnocení:
70% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,99203 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72023 KB. | 19.04.2024 - 02:05:11