Kritiky.cz > Horory > Night Junkies (2007)

Night Junkies (2007)

rp Night Junkies.jpg
rp Night Junkies.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Žízeň je pěk­ná svi­ně, to znám z vlast­ní zku­še­nos­ti, ale chuť na krev je pro upí­ry mno­hem vět­ší trý­zeň…

Londýn je pro mno­hé vyhle­dá­va­ným turis­tic­kým mís­tem a to nejen pro krá­lov­ský palác, ale po nocích se z něj stá­vá nebez­peč­né mís­to a to nejen za dob Jacka Rozparovače. Poslední dobou se zde stá­le více zvy­šu­je počet mrtvých osob a to pře­de­vším v řadách pro­sti­tu­tek. Ruby pra­cu­je jako striptér­ka a neu­stá­le je pod tla­kem své­ho šéfa, kte­rý po ní žádá, aby roz­ší­ři­la sor­ti­ment svých slu­žeb. Vincent se pro změ­nu potu­lu­je po špi­na­vých uli­cích a noč­ních klu­bech, pro­to­že potře­bu­je uko­jit svou závis­lost. Tou je ubí­je­jí­cí chuť po čer­stvé krvi. Oba sve­de dohro­ma­dy náho­da, kte­rá navždy změ­ní jejich živo­ty. Kromě nich je zde však ješ­tě tře­tí oso­ba, sadis­tic­ký psy­cho­pat, kte­rý už má na svě­do­mí něko­lik vražd. Jejich ces­ty se nut­ně musí zkří­žit…

Český název: Noc ztra­ce­ných
Režie: Lawrence Pearce
Rok výro­by: 2007
Délka: 98. min
Země: Velká Británie
Hrají:
Katia Winter …(Ruby Stone)
Giles Alderson …(Vincent Monroe)
Jonny Coyne …(Maxi)
René Zagger …(Psycho)
Mark Joseph …(Shady)
…a dal­ší

Zprvu jsem si říkal, že půjde o dal­ší kla­sic­kou upí­ři­nu oko­ře­ně­nou dle žánro­vé­ho zařa­ze­ní o ero­tic­kou záplet­ku. Zprvu to tak i vypa­da­lo a polo­na­hé krás­ky sví­je­jí­cí se nejen kolem tyče, jis­tě potě­ší pře­de­vším pán­ské pub­li­kum. Jenže brzy vyslal reži­sér Lawrence Pearce jas­ný sig­nál, že jeho dílo se nepo­ve­ze pod­le zaži­té­ho scé­ná­ře a tím si mě čás­teč­ně naklo­nil na svou stra­nu. Jasně, ti co oče­ká­va­li již nesčet­ně­krát vidě­né, budou ten­to film hanit, ale přes­to­že nejde o nic ori­gi­nál­ní­ho, tak mě se tahle krva­vá závis­lost líbi­la. Především díky tomu, že jsem se nemu­sel dívat na kla­sic­ké upí­ří tesá­ky v akci, léta­jí­cí digi šmou­hy či snad nud­nou ero­tic­kou podí­va­nou. Tohle dílo bylo pěk­ně „špi­na­vé“, naho­ta tak ako­rát a spí­še se tu tvůr­ci zamě­ři­li na akč­ní strán­ku. Je ovšem prav­da, že kame­ra­man Sadik Ahmed si nej­víc uží­val při sjíž­dě­ní nahých here­ček a pře­de­vším u prsou se poza­sta­vo­val mno­hem déle, než­li u čeho­ko­liv jiné­ho – což mě nej­víc sra­lo u „mord“ scén, kte­ré byly na můj vkus až pří­liš rych­le odby­té a ani kva­li­ta zábě­rů neby­la moc dob­rá. 

Na své si urči­tě při­jdou i milov­ní­ci nej­růz­něj­ších oplz­lých hlá­šek, z nichž někte­ré jsem dosud nesly­šel a kdy­bych si dělal poznám­ky o všech těch při­rov­ná­ních a řečech oko­lo „vagín“, potom to dal něko­mu pře­číst, tak si budou lidi mys­let, že jsem pěk­ně úchyl­né pra­se, stej­ně jako si to já mys­lím o maní­ko­vi, co je vymys­lel. Nu při pohle­du na Katiu Winter se ani moc nedi­vím, že si na ní děla­lo zálusk tolik nadr­žen­ců. A to tady ješ­tě neu­ká­za­la tolik, jako ve fil­mu Arena. Nicméně svou roli zvlád­la i zde doce­la dob­ře a to hlav­ně díky tomu, že jí posta­va Ruby sed­la na míru. Celkově se mi líbi­la její cha­rak­te­ris­ti­ka, stej­ně jako tu, jenž ztvár­nil René Zagger.

Kdyby Night Junkies při­tvr­di­li, co se horo­ro­vé strán­ky týče, urči­tě bych se nezlo­bil. Místy mi to totiž při­šlo tro­chu jalo­vé. Trošku více kre­a­ti­vi­ty při již zmí­ně­ných mord scé­nách a chroch­tal bych bla­hem. Přece jenom mám rád, když si můžu více vychut­nat krva­vou podí­va­nou a neje­nom tipo­vat, co se děje mimo záběr kame­ry či za zavře­ný­mi dveř­mi. Huba od krve mě už totiž něko­lik let zas až tolik nebe­re. K dob­ru však musím při­číst rov­něž potem­ně­lost celé sce­né­rie. Děj se ode­hrá­val hlav­ně v noci, či potem­ně­lých míst­nos­tech, tak sak­ra proč nebyl vyu­žit ješ­tě lépe poten­ci­ál, kte­rý se tu nabí­zel?

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54574 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71821 KB. | 22.07.2024 - 06:04:03