Kritiky.cz > Horory > Zomblies (2010)

Zomblies (2010)

rp PortraitPoster copy.jpg
rp PortraitPoster copy.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Takhle nějak si před­sta­vu­ji správ­ný ama­tér­ský zom­bie film. Skupina vojá­ků vyrá­ží na záchran­nou misi a ta se brzy pro­mě­ní v krva­vou bitvu o pře­ži­tí.
Svět postih­la obrov­ská epi­de­mie a vět­ši­na lid­stva se pro­mě­ni­la v zom­bie. Ti co se nena­ka­zi­li, žijí ve měs­tech za vel­kou zdí, kte­rou chrá­ní desít­ky auto­ma­tic­kých kulo­me­tů. O ochra­nu se rov­něž sta­ra­jí vycvi­če­ná koman­da vojá­ků, kte­ří čas od času pod­ni­ka­jí nebez­peč­né mise a zabí­jí zom­bie. Jednoho dne zachy­tí veli­tel­ství zou­fa­lé volá­ní o pomoc od sku­pi­ny lov­ců zom­bie, kte­ří se dosta­li do nesná­zí zhru­ba 15 mil od zdi. Je vybrá­na šes­ti­člen­ná vojen­ská jed­not­ka, kte­rá má zachrá­nit pře­ži­vší. Nikdo však netu­ší, že zom­bie pro­šli nebez­peč­ným vývi­nem, kte­rý je činí rych­lej­ší­mi, chytřej­ší­mi a pře­de­vším mno­hem nebez­peč­něj­ší­mi, než kdy­ko­liv před­tím. Záchranná mise se tak brzy pro­mě­ní v nemi­lo­srd­ný boj o kaž­dý cen­ti­me­tr na ces­tě domů…

Režie: David M. Reynolds
Rok výro­by: 2010
Délka: 50. min
Země: Velká Británie
Hrají:
David M. Reynolds …………( Jack)
Daniel Drew ………………..(Drew)
Scott Chester ………………(Nickel)
Shahriar Abdullah …………(Bear)
Simon Ball ………………..( Bull)
…a dal­ší


Britové jsou v posled­ní době jako posed­lí při tvor­bě nej­růz­něj­ších zom­bie fil­mů, z nichž je vět­ši­na na jed­no brdo. Ani ten­to­krát se kost­ra pří­bě­hu moc nemě­ní, ale ama­tér­ský pří­stup reži­sé­ra Reynoldse mě doká­zal i přes­to zaujmout. Svému dílu dal pořád­nou dáv­ku akč­nos­ti (což mi vůbec neva­dí), roz­ho­dl se pro krát­kou sto­páž (za což má moje vel­ké díky) a divá­kům nabí­dl pořád­ná jat­ka i s men­ším roz­poč­tem.

Již od prv­ních minut jsem tak zůstal při­le­pe­ný na obra­zov­ce a svě­tě div se, jsem se sko­ro vůbec nenu­dil. Bo na to nebyl ani čas. Přesně takhle si před­sta­vu­ji zají­ma­vě udě­la­ný zom­bie sní­mek a kdy­by jich bylo více tako­vých, mož­ná by mě začal ten­to žánr i bavit. Kromě Romera a fil­mu REC mě totiž zom­bí­ci zrov­na moc nebe­rou.

Když mys­lím krva­vá jat­ka, tak to říkám doslo­va. Tvůrci si nebra­li abso­lut­ně žád­né ser­vít­ky a naser­ví­ro­va­li nám na stří­br­ném pod­no­se hoto­vé orgie pro správ­né labuž­ní­ky. Gejzíry krve a pach spá­le­né­ho pra­chu dove­dou do extá­ze nejen vojá­ky či hla­do­vé zom­bí­ky, ale i samot­né­ho divá­ka. Přehlídka nej­růz­něj­ších uká­zek likvi­da­ce obtíž­ných nemrtvých urči­tě sto­jí za zvý­še­nou pozor­nost. Jedna scé­na stří­dá dru­hou, atmo­sfé­ra nabí­rá správ­né obrát­ky a zvu­ko­vý dopro­vod navy­šu­je deci­be­ly.

David M. Reynolds musí být urči­tě zary­tým fan­dou toho­to žán­ru, pro­to­že si nelze nepo­všim­nout jis­té podob­nos­ti (v urči­tých momen­tech) s mno­hem slav­něj­ší­mi kous­ky. Naštěstí není žád­ný bří­dil a svou prvo­ti­nou si dle mého názo­ru nasta­vil lať­ku hod­ně vyso­ko. Nezbývá mi než mu popřát hod­ně zda­ru v dal­ším natá­če­ní a už se těším na něja­ký nový kou­sek.

Hodnocení:
70%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43116 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71995 KB. | 19.04.2024 - 19:06:22