Kritiky.cz > Horory > Orphan (2009)

Orphan (2009)

rp Orphan 2009.jpg
rp Orphan 2009.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Dřív než se roz­hod­ne­te pro adop­ci, zjis­tě­te si o novém dítě­ti všech­ny infor­ma­ce…!


John a pře­de­vším jeho man­žel­ka se jen těž­ko vyrov­ná­va­jí se ztrá­tou dítě­te, kte­ré zemře­lo ješ­tě před svým naro­ze­ním. Rozhodnou se pro­to pro adop­ci. V sirot­čin­ci je zaujme roz­to­mi­lá deví­ti­le­tá hol­čič­ka Esther, kte­rou si nako­nec osvo­jí a odve­zou domů ke svým dětem. Zatímco hlu­cho­ně­má Max se sna­ží s novou sestrou ihned ska­ma­rá­dit, puber­ťák Daniel není z její pří­tom­nos­ti ani tro­chu nad­še­ný. Zvláště pro­to, že se Esther v někte­rých situ­a­cích cho­vá oprav­du zvlášt­ně. Zanedlouho se navíc oko­lo ní začnou dít podiv­né věci a neho­dy. Jakoby je díven­ka při­ta­ho­va­la, nebo v nich dokon­ce měla prs­ty. Kate začí­ná mít div­né tuše­ní, že s její dce­rou není všech­no v pořád­ku. Začne pát­rat v dívči­ně minu­los­ti, což sebou při­ne­se nejen šoku­jí­cí odha­le­ní, ale i nedo­zír­né násled­ky…


Český název: Sirotek
Režie: Jaume Collet-Serra
Rok výro­by: 2009
Délka: 123 min
Země: USA / Kanada / Německo
Hrají:
Vera Farmiga...(Kate)
Peter Sarsgaard...(John)
Isabelle Fuhrman...(Esther)
Jimmy Bennett...(Daniel)
Aryana Engineer...(Max)
...a dal­ší


Režisér Jaume Collet-Serra se začí­ná poma­lu stá­vat mým oblí­ben­cem. Už jsem od něj viděl tři fil­my a ani jeden z nich mě vylo­že­ně nezkla­mal. Tentokrát doká­zal sluš­ně zvlád­nout psy­cho­lo­gic­ký thriller a přes­to­že se zde dá najít něko­lik vidi­tel­ných chyb, mís­ty zby­teč­ná zdlou­ha­vost někte­rých pasá­ží i ono pověst­né klišé, tak jsem byl nad­mí­ru spo­ko­je­ný. Atmosféra až na pár výky­vů měla cel­kem svě­ží tem­po, napě­tí se mís­ty dalo krá­jet a dokon­ce i ten akč­ní konec se mi líbil. Což bylo samo­zřej­mě sta­veb­ním kame­nem za finál­ní ces­tou ke spo­ko­je­nos­ti divá­ků.
Zpočátku jsem měl men­ší oba­vy, že by se to celé moh­lo zvrt­nout v dal­ší xtou tuc­to­vou vari­a­ci „zlé­ho dítě­te“, ale Orphan mě pře­svěd­čil o opa­ku. Postupná pro­mě­na andíl­ka ve zlo­věst­nou mrchu, byla pro­ve­de­na pre­ciz­ně a hlav­ně uvě­ři­tel­ně. Dokonce z hlav­ní před­sta­vi­tel­ky šel mís­ty i strach. Když k tomu při­po­čí­tám i sluš­né rodin­né dra­ma – kte­ré nám nabíd­la samot­ná záplet­ka, bylo téměř vyhrá­no. Bylo však ješ­tě potře­ba udr­žet nasta­ve­nou lať­ku co nejdéle a to se reži­sé­ro­vi mys­lím poved­lo. Sice to mís­ty lehce skří­pa­lo, ale vždy se obje­vi­la někte­rá scén­ka, kte­rá mi hned zved­la nála­du. Na nudu tu pros­tě moc času oprav­du nezbý­va­lo a to bylo jen a jen dob­ře.
Především bych chtěl hlav­ně pochvá­lit herec­ké duo Vera Farmiga a Isabelle Fuhrman. Obě byly pros­tě výbor­né. Druhá jme­no­va­ná se poma­lu ale jis­tě, stá­vá novou žen­skou iko­nou horo­ro­vé­ho žán­ru a já dou­fám, že bude dostá­vat pořád stej­ně dob­ré role a dotáh­ne to hod­ně dale­ko. Ta šíle­nost z ní srče­la na sto honů. České divá­ky jis­tě potě­ší i mini role Karla Rodena, kte­rý se tu ovšem obje­vil jen na oprav­du krát­kou chví­li. Což byla ško­da. Jen mě tro­chu mrze­lo, že si tvůr­ci netroufli i na pár fla­shbac­ků z minu­los­ti díven­ky. Bylo by to jis­tě ješ­tě vět­ší oži­ve­ní pří­bě­hu. Orphan ale i tak doká­zal zaujmout mou pozor­nost a já mu tedy s rados­tí dám nad­prů­měr­né hod­no­ce­ní.

Hodnocení:
70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,52840 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72207 KB. | 20.05.2024 - 05:31:53