Kritiky.cz > Horory > Resident Evil: Afterlife (2010)

Resident Evil: Afterlife (2010)

rp Resident Evil Afterlife 28201029.jpg
rp Resident Evil Afterlife 28201029.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Umbrella Corporation ješ­tě neřek­la své posled­ní slo­vo a ani Alice nevzdá­vá svou ces­tu za záchra­nou lid­stva a pře­de­vším tou­ží po krva­vé odpla­tě…

Alice dál pokra­ču­je ve své ces­tě za pomstou a nyní má po svém boku zvrá­ce­ný výsle­dek vědec­ké­ho výzku­mu Umbrelly Corporation – své klo­ny. T-virus zasá­hl již celý svět a zby­tek nena­ka­že­ných se vydal hle­dat spá­su na Aljašku, kde se má nachá­zet bez­peč­ná Arcadia. Alice se mezi­tím vydá­vá do Tokya, kde se nachá­zí hlav­ní pod­zem­ní stře­dis­ko Umbrelly a pře­de­vším samot­ný „boss“ Albert Wesker. Dojde ke krva­vé­mu stře­tu, kte­rý skon­čí zni­če­ním celé­ho zaří­ze­ní, ale Alice při­chá­zí o vět­ši­nu svých nabi­tých nad­lid­ských schop­nos­tí. Wesker však z posled­ních prchá do bez­pe­čí. Alice se tak vydá­vá hle­dat Arcadii, ale po něko­li­ka měsí­cích mar­né sna­hy, nalez­ne jen zma­te­nou Claire, kte­rá trpí výpad­kem pamě­ti. Společně se tedy vydá­va­jí do Los Angeles, kde potká­va­jí něko­lik pře­ži­vších, kte­ří se před nemrt­vý­mi zaba­ri­ká­do­va­li v míst­ní věz­ni­ci. Kromě nich se zde nachá­zí i Chris Redfield – bra­tr Claire a na obzo­ru i samot­ná Arcadia. Cesta k ní je však plná nástrah a počet spo­leč­ní­ků Alice začne rapid­ně říd­nout. Navíc ani Wesker ješ­tě neřekl své posled­ní slo­vo…


Režie: Paul W.S. Anderson
Rok výro­by: 2010
Délka: 97 min
Země: Německo / Velká Británie / Francie / Kanada / USA
Hrají:
Milla Jovovich...(Alice)
Ali Larter...(Claire Redfield)
Wentworth Miller...(Chris Redfield)
Spencer Locke...(K-Mart)
Boris Kodjoe...(Luther)
Shawn Roberts...(Albert Wesker)
Sienna Guillory...(Jill Valentine)
...a dal­ší


Anderson se po del­ší době roz­ho­dl opět used­nout do reži­sér­ské­ho křes­la a hod­lal divá­kům nabíd­nout pořád­nou 3D řež­bu. Což samo­zřej­mě množ­ství divá­ků nadchlo, ale dle poz­děj­ších ohla­sů se uká­za­lo, že to zas tak vel­ká pec­ka neby­la. Nicméně jak už jsem se pře­svěd­čil u před­cho­zích dílů, tak já asi v této sérii budu pořád „pla­vat“ pro­ti prou­du a názo­rům lidí, se kte­rý­mi mám vět­ši­nou veli­ce podob­né názo­ry i hod­no­ce­ní na dané fil­my. Čtyřka v mých očích totiž roz­hod­ně nebyl žád­ný prů­ser a přes­to­že se zde opět obje­vi­la pře­mí­ra klišé, já se u ní doce­la poba­vil. Nicméně si nešlo nevšim­nout, že inspi­ra­cí z jiných fil­mů se to tu opět jen hem­ži­lo a ani ten­to­krát se hry pří­liš nedr­žel.
Nicméně mě potě­ši­la pří­tom­nost zná­mých postav a koneč­ně se ve finá­le uká­za­lo, cože se sta­lo s mou oblí­ben­ky­ní Jill Valentine. I když se tam obje­vi­la až v úpl­ném závě­ru a jen na pár oka­mži­ků. Důležitou roli zde však opět kro­mě Alice hrá­la i Claire a obje­vil se i její bra­tr Chris – dal­ší z postav her­ní série. Toho se ujal můj oblí­be­nec Wentworth Miller a jak jinak opět musel „utí­kat z věze­ní“. Při pohle­du na jeho celu jsem si hned vzpo­mněl na Hannibala. Režisér však neza­po­mněl ani na akč­ní strán­ku své­ho fil­mu a divá­kům nabí­dl nejed­nu solid­ní pře­střel­ku, boje s nemrt­vý­mi a hlav­ně se mi líbi­la ta pasáž s obřím nemrt­vým a jeho pali­cí na maso. Sice to dost smr­dě­lo Silent Hillem a někte­ré scé­ny „paro­do­va­ly“ Matrix, ale to mi ve finá­le zas až tolik neva­di­lo. Ve 3D to samo­zřej­mě mělo zce­la jiný úči­nek, než když na to někdo čučí na moni­to­ru.
Afterlife však v mých očích před­čil má oče­ká­vá­ní a já se u něho bavil o tro­chu víc, než u před­cho­zí­ho dílu. Samozřejmě si nešlo nevšim­nout množ­ství pře­mrš­tě­ných scén a nelo­gič­nos­tí, ale na to už si začí­nám u této série poma­lu zvy­kat. Obdobně to mám i u hlá­šek či vět, kte­ré znám rov­něž odji­nud „býva­la jsem šam­pi­on­kou v pla­vá­ní, atd“…, což mnoh­dy půso­bi­lo oprav­du směš­ně. Každopádně si z rados­tí odškr­tá­vám dal­ší „polož­ku“ u této série a hurá na dal­ší díl.


Hodnocení:
60% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36560 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71705 KB. | 17.07.2024 - 17:34:17