Kritiky.cz > Horory > Biohazard: Damnation (2012)

Biohazard: Damnation (2012)

rp Biohazard Damnation 28201229.jpg
rp Biohazard Damnation 28201229.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Leon se ten­to­krát vydá­vá do jed­né ze zemí býva­lé­ho východ­ní­ho blo­ku, aby zde pro­šet­řil zvěs­ti o pou­ží­vá­ní bio­lo­gic­kých zbra­ní, kte­ré mou být před­zvěs­tí obrov­ské kata­stro­fy…

Agent Kennedy je odvo­lán z dovo­le­né a poslán na taj­nou misi do malé země býva­lé­ho východ­ní­ho blo­ku. Ještě než se však sta­čí pus­tit do prá­ce, je z mise odvo­lán. On však odmít­ne upo­slech­nout roz­ka­zy nad­ří­ze­ných a pouš­tí se do pát­rá­ní na vlast­ní pěst. Hodlá totiž pro­šet­řit zvěs­ti o tom, že ve vál­ce mezi armá­dou a povstal­ci se pou­ží­va­jí bio­lo­gic­ké zbra­ně. Což se násled­ně potvr­dí pří­tom­nos­tí mutan­tů a lidí ovlá­da­ných hro­zi­vým para­zi­tem „Plagou“. Navíc se na mís­tě obje­vu­je i Ada Wong, kte­rá Leona varu­je před nebez­pe­čím, kte­ré se skrý­vá za opo­nou váleč­né zóny. Čisté svě­do­mí totiž nema­jí jen povstal­ci, ale i armá­da v čele s pre­si­dent­kou Belikovou…


Český název: Resident Evil: Zatracení
Režie: Makoto Kamiya
Rok výro­by: 2012
Délka: 100 min
Země: Japonsko
Alternativní název: Resident Evil: Damnation
Hrají (hla­sy):
Matthew Mercer...(Leon S. Kennedy)
Courtenay Taylor...(Ada Wong)
Wendee Lee...(Svetlana Belikova)
Dave Wittenberg...(Buddy)
Val Tasso...(JD)
...a dal­ší


Capcom roz­hod­ně neza­há­lí a to jak co se her­ní série Resident Evil týče, tak i té ani­mo­va­né (Biohazard). Po krát­ko­me­tráž­ním sním­ku Biohazard 4D: Executer (2000) kte­rý vše odstar­to­val, při­šel na řadu Biohazard: Degeneration (2008). No a v době kdy si divá­ci veli­ce oblí­bi­li 3D (a nejen ani­ma­ci) při­šli s dal­ším vol­ným pří­bě­hem, v němž hra­je důle­ži­tou roli jed­na z postav her­ní série – Leon S. Kennedy. Toho až do Resident Evil: Retribution (Odplata) reži­sér fil­mo­vé série Paul W.S. Anderson pře­hlí­žel. On se stej­ně moc her­ní před­lo­hy nedr­žel, tak­že si z toho těž­kou hla­vu roz­hod­ně nedě­lal.
Japonci naše­ho hrdi­nu ten­to­krát vrh­nou do občan­ské vál­ky ve fik­tiv­ní zemi, kdy se povstal­ci ozna­če­ní vlá­dou za tero­ris­ty sna­ží bojo­vat za svo­bo­du i za pomo­cí hro­zi­vé bio­lo­gic­ké zbra­ně. Jenže ani vlá­da nemá čis­té svě­do­mí a Leon brzy pocho­pí, že sto­jí upro­střed bio­lo­gic­ké hroz­by obrov­ských roz­mě­rů, špi­na­vé poli­ti­ky a bláz­ni­vé ide­o­lo­gie. Nebýt jeho výcvi­ku, pověst­né­ho štěs­tí a sho­dy náhod, byl by z toho ten­to­krát roz­hod­ně se zdra­vou kůží nevy­vá­zl. To vše je nám nabíd­nu­to ve 3D ani­ma­ci, kte­rou si divá­ci samo­zřej­mě nej­ví­ce vychut­na­jí díky 3D tele­vi­zi. Nemusí však smut­nit ani ti, kte­ří si to pus­tí jen na své PC. Přijdou sice o část zába­vy, ale i tak je ten­to pří­běh doce­la pou­ta­vý.
Nechybí v něm sluš­ná atmo­sfé­ra, akč­ní pasá­že ani vygra­do­va­né finá­le. Dojde i na city a uká­že se, že i z nepřá­tel se můžou stát přá­te­lé v boji o pře­ži­tí. Samozřejmě se zde dočká­me i něko­li­ka tref­ných hlá­šek, odka­zů na her­ní sérii a divá­ci by si nemě­li nechat ujít video, kte­ré se obje­ví během závě­reč­ných titu­lek. Jen ško­da, že prv­ní polo­vi­na fil­mu není tak záživ­ná jako ta dru­há.

Hodnocení:
50% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56137 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72177 KB. | 18.05.2024 - 08:13:48