Kritiky.cz > Horory > Resident Evil: The Final Chapter (2016)

Resident Evil: The Final Chapter (2016)

rp Resident Evil The Final Chapter 28201629.jpg
rp Resident Evil The Final Chapter 28201629.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Podaří se sku­teč­ně zachrá­nit Alice zby­tek lid­stva a jed­nou pro­vždy zasta­vit hla­vou­ny z  Umbrella Corporation…?

Alice opět jako­by zázra­kem pře­ži­la smr­tí­cí útok, ten­to­krát na Bílý dům a musí se smí­řit s dal­ší zra­dou Weskera. Po přá­te­lích ani sto­py a tak je čas vydat se opět na ces­tu. Ještě před­tím jí však kon­tak­tu­je Červená krá­lov­na, kte­rá ji pood­ha­lí kus své i její minu­los­ti. Lidstvu sku­teč­ně hro­zí úpl­né vyhy­nu­tí, ale nesto­jí za tím cen­t­rál­ní počí­tač Umbrella Corporation, nýbrž šíle­ný vědec Isaacs a jeho pomoc­ník Wesker. Zmatená Alice dosta­ne za úkol se co nejdří­ve dostat zpět do Raccoon City – do srd­ce samot­né­ho Úlu, kde zůstal skry­tý anti­vi­rus, kte­rý by doká­zal zni­čit jed­nou pro­vždy T-virus a zachrá­nit zby­tek lid­stva. Musí se tam však dostat dřív než Isaacs a Wesker, jen­že na její ces­tě jí opět bude čekat řada pře­ká­žek, něko­lik nových spo­leč­ní­ků, zra­da i odpo­vě­dí na její minu­lost…


Český název: Resident Evil: Poslední kapi­to­la
Režie: Paul W.S. Anderson
Rok výro­by: 2016
Délka: 107 min
Země: Německo / Velká Británie / Francie / Kanada / USA / Austrálie
Hrají:
Milla Jovovich...(Alice / Alicia Marcus)
Ali Larter...(Claire Redfield)
Shawn Roberts...(Wesker)
Iain Glen...(Dr. Isaacs)
Eoin Macken...(Doc)
Fraser James...(Razor)
Ever Anderson...(Červená krá­lov­na)
...a dal­ší


Anderson i zby­tek jeho nej­věr­něj­ších divá­ků si muse­li něja­kou tu dobu počkat, než vzni­kl „údaj­ně“ posled­ní díl této série. On se nám totiž „rejža“ roz­ho­dl roz­ší­řit spo­leč­ně s Millou jejich rodin­ku a tak se muse­lo čekat, než naše nesmr­tel­ná mlá­tič­ka doko­jí a bude zase schop­na schy­tá­vat pořád­né naklá­dač­ky a kosit nemi­lo­srd­ně své pro­tiv­ní­ky. Aby tro­chu vylep­šil i rodin­ný roz­po­čet, tak obsa­dil do role holo­gra­mu Červené krá­lov­ny i malé Alicie svou prvo­ro­ze­nou dce­ru Ever – no ale­spoň jí měli pěk­ně na očích. Fandou však opět skří­pa­li zuby, jako­by po celou dobu byli nuce­ni žrát písek, pro­to­že začá­tek s námi opět pěk­ně „vyje­bal“ a my tak při­šli o jis­tě neza­po­me­nu­tel­ný boj o Bílý dům. Takže opět zmi­ze­lo něko­lik postav, pro kte­ré se ve scé­ná­ři nena­šlo uplat­ně­ní a jejich důle­ži­tost ve fil­mo­vé sérii byla oprav­du strikt­ní (na roz­díl od té her­ní). Na to už jsme si ovšem za ty díly tak nějak zvyk­li.
Anderson však měl tři roky na pře­mýš­le­ní nad sebou samým a nako­nec si vzal ale­spoň někte­ré výtky divá­ků a kri­ti­ků k srd­ci. Jelikož v posled­ních dílech této série udě­lal z pří­bě­hu nesku­teč­ný cha­os a bor­del, že se v tom už nejen divák začal napros­to ztrá­cet, roz­ho­dl se ale­spoň tro­chu objas­nit minu­lost Umbrelly Corporation, hlav­ní hrdin­ky i T-viru. Což mu musím při­číst k dob­ru. Navíc se zde dočká­me opět sluš­né por­ce akč­ní podí­va­né, kte­rá zvláš­tě v pro­střed­ní čás­ti neby­la vůbec špat­ná. Setkání Alice s Isaacsem a násled­ný boj v Raccoon City + úprk do Úlu řadím mezi to nej­lep­ší, co nám ten­to díl nabí­dl.
Sice se tu opět obje­vil pře­hr­šel klišé a nelo­gic­kých scén, ale na podob­né kopan­ce jsem si už v této sérii užil tolik, že jsem byl vůči tomu ten­to­krát imun­ní. Navíc to jako celek nevy­pa­da­lo tak debil­ně, jako tomu bylo v minu­lém díle. Nechybělo samo­zřej­mě ani něko­lik „srd­ce­ryv­ných“ oka­mži­ků, při kte­rých něko­mu mož­ná ukáp­ne nejed­na slza, ale já se hlav­ně těšil na to, že už budu mít tuto sérii za sebou a můžu obrá­tit svou pozor­nost na čas zase jinam. Nechce se mi totiž moc věřit, že tohle je oprav­du posled­ní díl. Pokud ano budiž, ale co by Anderson jiné­ho dělal? Tato série se pro mě sta­la prů­měr­nou zále­ži­tos­tí, nic víc nic míň. Ovšem díky ní jsem dostal chuť si pokud mož­no sehnat všech­ny hry a po dlou­hé době zase zapa­řit něco jiné­ho než Assassin’s Creed, Gothic či Zaklínače…


Hodnocení:
60%
Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08762 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71831 KB. | 23.07.2024 - 14:14:35