Kritiky.cz > Horory > Riddick (2013)

Riddick (2013)

rp 220px Riddick poster.jpg
rp 220px Riddick poster.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nemilosrdný zabi­ják Riddick je zpět!

Riddicka jsme napo­sle­dy opus­ti­li zrov­na ve chví­li, kdy se stal novým Lordem Necromongerů. Díky tomu mu zakr­ně­ly jeho smys­ly a neod­ha­lil včas zra­du, kte­rá jej málem stá­la život. Jen o vlá­sek uni­kl smr­ti, ale zůstal uvěz­něn na „opuš­tě­né“ pla­ne­tě plné podiv­ných tvo­rů a mon­ster. Měl však čas se dát zno­vu dohro­ma­dy a to mu zachrá­ni­lo život. Dokonce zís­kal „psí­ho“ maz­líč­ka. Nyní však nade­šel čas, aby se vrá­til a dopo­mo­ci mu k tomu mají lov­ci lidí, kte­ří stá­le tou­ží po tuč­né odmě­ně vypsa­né na jeho hla­vu. A tak se sta­ne, že na jeho tís­ňo­vý sig­nál o pomoc zare­a­gu­jí dvě lodi ozbro­jen­ců. Jenže ti mu urči­tě nebu­dou chtít umož­nit opus­tit pla­ne­tu za pomo­ci jejich stro­jů. Zvláště když jed­ním z veli­te­lů je Johns, otec žol­dá­ka, kte­rý před dese­ti lety zemřel na pla­ne­tě, kde začal Riddickův pří­běh…

Režie: David Twohy
Rok výro­by: 2013
Délka: 119. min
Země: USA / Velká Británie
Hrají:
Vin Diesel ………………….(Riddick)
Matt Nable …………………(Johns)
Jordi Molla …………………(Santana)
Katee Sackhoff ……………...(Dahl)
Dave Bautista              ……………….(Diaz)
…a dal­ší

Ten se dostal do pod­vě­do­mí divá­ků v roce 2000 díky fil­mu Černočerná tma a zís­kal si jejich vel­kou obli­bu. Následná Kronika tem­na už moc ne a tak se reži­sér Twohy, roz­ho­dl vrá­tit zpát­ky na „začá­tek“. Tím je myš­le­no to, že upus­til od fan­ta­sy a všech těch krás­ných efek­tů (samo­zřej­mě i zde jich je dost – viz léta­jí­cí „har­lej­ky“) a poku­sil se opět zapra­co­vat na pořád­né atmo­sfé­ře. Povedlo se mu to však napůl. I zde se dočká­me celé šká­ly zají­ma­vých akč­ních scén a sou­bo­jů, navíc se tu obje­ví i zají­ma­vé nestvů­ry, kte­rých je tu opět nespo­čet (to já mám rád), ovšem oče­ká­vá­ní bylo roz­hod­ně vět­ší. Dá se tu sice nara­zit na zají­ma­vé cha­rak­te­ris­ti­ky postav, ale i dost sla­bých míst. Co je však pod­stat­né, Riddick už neo­plý­vá svým sar­kas­tic­kým humo­rem v tako­vé míře, jak jsme byli zvyklí a to je sak­ra pro­blém. Naštěstí tu byla drs­ná blon­dý­na, kte­rá jej ale­spoň tro­chu zastou­pi­la: „S chla­pa­ma nešoustám, ale prdel jim natrh­nu, když není zby­tí…“.
Buďme ovšem rea­lis­ti. Trojka se sice sna­ží při­blí­žit v hod­ně aspek­tech oblí­be­né jed­nič­ce, ovšem ani v tom­to pokra­čo­vá­ní se to pros­tě nepo­da­ři­lo. Začátek je sice zají­ma­vý, prv­ní setká­ní se „zví­ře­cím“ oby­va­tel­stev vli­je adre­na­lin do žil, jen­že to fun­gu­je jen v prv­ním oka­mži­ku. Potom se děj tro­chu vle­če, Riddick vzpo­mí­ná a vzpo­mí­ná na svou zašlou slá­vu a tepr­ve ve chví­li, kdy se obje­ví „maso“ na zabí­je­ní v podo­bě lov­ců odměn (mimo­cho­dem dost pěk­ná sebran­ka – nemys­lím vzhle­do­vě), tak začne zába­va. Nejprve se na nás valí kupa drs­ňác­kých keců, ale sku­tek utek. Holohlavý zabi­ják jak­si vymě­kl a přes­to­že si s nimi hra­je jako kočka s myší, tak­že mno­hem zají­ma­věj­ší jsou nesho­dy a hád­ky mezi obě­ma sku­pi­na­mi lov­ců. 
Atmosféra (pře­de­vším ta ponu­rá), tak nastá­vá tepr­ve s pří­cho­dem deš­tě a pro­bu­ze­ním vra­žed­ných mon­ster. Opět ta obe­hra­ná pís­nič­ka se tmou však tady moc dob­ře nezní, pro­to­že tomu chy­bí vět­ší dáv­ka napě­tí. Tím nechci říct, že by tu neby­lo vůbec, ale při­šlo mi to celé tako­vé fád­ní. Kupříkladu jako úpl­ný závěr fil­mu, kdy opět čest vyhra­je nad nevra­ži­vos­tí a pomstou. Jak to tak vypa­dá, nechal si reži­sér ote­vře­né vrát­ka pro dal­ší díl. Jen nechá­pu to, že když už měl na jed­nom pla­ce Vin Diesela a wrest­le­ra  Dave Bautistu, tak neu­dě­lal pořád­ný fight. Trojka urči­tě měla poten­ci­ál zapsat se rov­něž nesma­za­tel­ně do pamě­ti Riddickova fan­klu­bu, ale spíš si mys­lím, že se tak u mno­hých nesta­lo.

Hodnocení:

60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24204 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72031 KB. | 25.04.2024 - 10:57:19