Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Rallye smrti - Rychle a zběsile dle Paula W.S. Andersona

Rallye smrti - Rychle a zběsile dle Paula W.S. Andersona

Rally
Rally
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film začí­ná slo­vy: „Americká eko­no­mi­ka se zhrou­ti­la.“ Po sou­čas­né svě­to­vé eko­no­mic­ké kri­zi by se tato hláš­ka dala ozna­čit za pro­roc­ká slo­va, ale žád­nou sofis­ti­ko­va­nou stu­dii budouc­nos­ti neče­kej­te. Je to jen teze, ospra­vedl­ňu­jí­cí krva­vé vězeň­ské závo­dy, kte­ré v blíz­ké budouc­nos­ti sle­du­jí na inter­ne­tu mili­o­ny lidí. Pro trestan­ce je ten­to závod jedi­nou vstu­pen­kou na svo­bo­du, sli­to­vá­ní pro­to musí počkat v gará­ži.

Na Ostrov doži­vo­tí, kde se tyto krva­vé závo­dy kona­jí, při­jíž­dí i nespra­ved­li­vě odsou­ze­ný Jensen Ames, býva­lý auto­mo­bi­lo­vý závod­ník. Zpočátku to vypa­dá, že po zby­tek své­ho živo­ta nepo­zná jiné mís­to, než mu nabí­zí chlad­né zdi jeho cely. Brzy se mu ale nabí­zí jedi­neč­ná mož­nost, jak si vydo­být svo­bo­du. Stačí mu jedin­krát vyhrát ostře sle­do­va­ný závod smr­ti a je vol­ný. Překážky na ces­tě z věze­ní ovšem neče­ka­jí jen na tra­ti, ale i mimo ni.
Rally smr­ti důsled­ně spl­ňu­je všech­ny poža­dav­ky správ­né­ho béč­ko­vé­ho fil­mu. Od jed­no­du­ché záplet­ky přes svůd­né ženy a sval­na­té hrdi­ny, deka­dent­ní hláš­ky a úmr­tí vše­ho dru­hu, až po nechut­ně kli­šo­vi­tý happy-end. Dokonce i reži­sér a her­ci jsou béč­ko­ví. Ale pozor, toto béč­ko nej­béč­ko­va­těj­ší má áčko­vý roz­po­čet, nepře­hléd­nu­tel­ný ve vizu­ál­ním zpra­co­vá­ní nej­růz­něj­ších pře­stře­lek a bou­ra­ček. Dalo by se mlu­vit o sblí­že­ní celo­ve­čer­ní­ho fil­mu s video­kli­pem a nebál bych se ten­to film ozna­čit ani jako nesestří­ha­ný trai­ler, neboť jde oprav­du jen o jeho del­ší ver­zi.

Vypracovaná sval­na­tá těla, obr­ně­né káry, výbuchy, bou­rač­ky, hlu­bo­ké výstři­hy, to všech­no navo­zu­je dojem, že se vra­cí­me v čase do počát­ků kine­ma­to­gra­fie, kdy vládlo tzv. kino atrak­cí. Divákům byly vzta­hy mezi jed­not­li­vý­mi obra­zy napros­to ukra­de­né a rado­va­li se pros­tě jen z toho, že se díva­jí. Proto se natá­če­ly atrak­tiv­ní věci ve sty­lu Zabití slo­na elek­tric­kým prou­dem, apod. Od té doby pro­šel zázrak pohyb­li­vých obra­zů vel­kým vývo­jem, ale zdá se že i teď, tedy o 100 let poz­dě­ji, si divá­ci rádi zajdou na vel­ko­le­pou podí­va­nou neza­tě­žo­va­nou zby­teč­ně kom­pli­ko­va­ným pří­bě­hem.

Dokonce i cha­rak­te­ry postav jsou plo­ché jako závod­ní drá­ha, vět­ši­nou v pří­bě­hu nema­jí víc jak dvě funk­ce. Jason Statham ali­as Jensen Ames per­fekt­ně řídí a uka­zu­je svo­je sva­ly. Natalie Martinez v roli jeho navi­gá­tor­ky má za úkol, stej­ně jako všech­ny ženy, vysta­vo­vat svo­je tělo na odiv. Ale samo­zřej­mě má ješ­tě jed­nu dal­ší důle­ži­tou úlo­hu, zami­lo­vat se do hlav­ní­ho hrdi­ny. Ian McShane pou­ze chr­lí jed­nu hláš­ku za dru­hou, a nej­vět­ší hvězda celé herec­ké squad­ry Joan Allen, se pro­změ­nu celou dobu tvá­ří jako mrcha a všem oko­lo dává naje­vou svou moc.

Pokud se tedy řídí­te hes­lem „Všechno co je od “B“ je dob­ré,“ jak zpí­vá popu­lár­ně zábav­ný čes­ký orchestr Elektrick mann, pak je ten­to film pro vás jako stvo­ře­ný. Kulervoucí akč­ní nářez vám dobi­je bate­rie na maxi­mum a zaru­če­ně vás poba­ví. Chce to jen dvě věci, pří­liš se neza­bý­vat logi­kou fil­mu a ocho­tu nechat se bavit pro­duk­tem béč­ko­vé jakos­ti.

Paul W. S. Anderson je jako tuč­ňák. V béč­ko­vých vodách se pohy­bu­je rych­le a obrat­ně, s pat­řič­nou grá­cií a ele­gan­cí. Jakmile ale zaví­tá na pev­nou půdu áčko­vých titu­lů, nemotor­ně se kolí­bá ze stra­ny na stra­nu, je poma­lý a směš­ný. Rallye smr­ti naštěs­tí pat­ří do prv­ní sku­pi­ny a po nevy­da­ře­ném Vetřelec vs. Predátor si Anderson hod­lá reha­bi­li­to­vat svou pověst v srd­ci nejed­no­ho fil­mo­vé­ho fanouš­ka. Pokud ale s návště­vou toho­to sním­ku pře­ce jenom váhá­te, dopo­ru­ču­ji shléd­nout trai­ler, kte­rý přes­ně vysti­hu­je atmo­sfé­ru celé­ho fil­mu.


Photo © Universal Studios


Podívejte se na hodnocení Rallye smrti na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47976 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71788 KB. | 29.02.2024 - 05:12:50