Kritiky.cz > Horory > Skinner (1993)

Skinner (1993)

rp Skinner 28199329.png
rp Skinner 28199329.png
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ted Raimi coby psy­cho­pa­tic­ký zabi­ják rád sta­hu­je své obě­ti z kůže…


Dennis Skinner vypa­dá na prv­ní pohled jako neškod­ný a málo­mluv­ný mla­dý muž, kte­rý se jen tak pro­tlou­ká živo­tem. Ale zdá­ní kla­me! Zrovna si našel pod­ná­jem u man­že­lů Tateových, což není zrov­na moc po chu­ti hla­vě rodi­ny, ale man­žel­ka má na to svůj názor, no a jeli­kož Geoff není stej­ně věč­ně doma, nechá to zatím pla­vat. Nemá však ani tuše­ní, kdo že se mu to vlast­ně usa­dil v jeho domě. Dennis je totiž psy­cho­pa­tic­ký vrah, kte­rý ze vše­ho nej­ra­dě­ji loví bez­bran­né ženy (nej­čas­tě­ji pro­sti­tut­ky) a v zapad­lé skrý­ši je sta­hu­je z kůže, kte­ré si násled­ně nechá­vá jako své tro­fe­je. Vše mu zatím sko­ro vždy pro­šlo, ale nyní se po zota­ve­ní obje­ví jedi­ná z jeho obě­tí Heidi, kte­rá pře­ži­la a nyní je mu hor­li­vě na sto­pě. Zohyzděná žena totiž prah­ne po pomstě a je odhod­lá­na, ho zasta­vit jed­nou pro­vždy…


Režie: Ivan Nagy

Rok výro­by: 1993
Délka: 90 min
Země: USA
Hrají:
Ted Raimi...(Dennis Skinner)
Ricki Lake...(Kerry Tate)
David Warshofsky...(Geoff Tate)
Traci Lords...(Heidi)
Richard Schiff...(Eddie)
...a dal­ší


Tvůrčí myš­len­ka nevy­pa­da­la vůbec špat­ně. Psychopatický zabi­ják, kte­rý své obě­ti sta­hu­je z kůže, tu sice byl už toli­krát, že to snad ani nedo­ká­žu spo­čí­tat, ale byl jsem doce­la zvě­da­vý, jak se s tím popa­su­je „magor“ Ted Raimi. Jenže hned po prv­ních minu­tách mi bylo jas­né, že tohle roz­hod­ně kva­lit­ní podí­va­ná nebu­de. Nejprve jsem si říkal, že to bude asi tou hnus­nou kva­li­tou obra­zu, ve kte­ré jsem to viděl, ale jak jsem si poz­dě­ji zjis­til, tak ona cel­ko­vě ta kame­ra byla na vel­mi níz­ké úrov­ni. A to samé se dá říci i o samot­ném ději, nebo atmo­sfé­ře.
Vzhledem k obsa­hu (myš­len­ce) fil­mu jsem oče­ká­val ale­spoň troš­ku sluš­né jat­ka, ale kro­mě neu­stá­le se opa­ku­jí­cí scé­ně s troš­kou krve, tu nic pořád­né­ho k vidě­ní není. Tedy hlav­ně prv­ní polo­vi­nu. Pořád ty samé zábě­ry na tekou­cí vodu, opla­chu­jí­cí si ruku, poma­lo­va­né zdi – poprav­dě jsem se začal dost nudit. Hlavní hrdi­na sice lapá jed­nu pro­sti­tut­ku za dru­hou, ale nic extra výji­meč­né­ho k vidě­ní není. Teprve ve dru­hé polo­vi­ně dojde k samot­né­mu sta­ho­vá­ní kůže a násled­né­mu feti­ši naše­ho zabi­já­ka. Tenhle bez­mo­zek se rád do svých tro­fe­jí navlé­ká a pro­chá­zí po ven­ku. Konečně jsem se dočkal ale­spoň mír­né­ho zlep­še­ní, jak co se atmo­sfé­ry týče, tak i samot­ných horo­ro­vých prv­ků.
A to jsem ješ­tě netu­šil, že se z Traci Lords sta­ne „leb­koun“. Její posta­va mi ale vůbec nesed­la. Kvůli ero­tic­kým scé­nám tu jak vid­no neby­la a její herec­ký pro­jev byl hod­ně bíd­ný. Ten finál­ní sou­boj s Raimim bylo už jen pod­tr­že­ní cel­ko­vé­ho zma­ru. V tu chví­li jsem zůstal jen nevě­říc­ně hle­dět, jakou­že si ze mě udě­lal Ivan Nagy prdel. To samé jsem cítil i ve chví­li, kdy už dáv­no mrt­vá pro­sti­tut­ka najed­nou sama otví­ra­la a zaví­ra­la oči. Podobných kik­sů tu byla celá řada. Úplný odpad to sice není, ale nemá k tomu moc dale­ko. Jediným štěs­tím toho­to fil­mu je fakt, že Ted Raimi svou roli zvlá­dl v rám­ci mož­nos­tí obstoj­ně.

Hodnocení:
30% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59768 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71585 KB. | 18.06.2024 - 23:07:14