Kritiky.cz > Horory > Superstition (1982)

Superstition (1982)

rp Superstition 28198229.jpg
rp Superstition 28198229.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nikdo jí neu­nik­ne! O to se pomstych­ti­vá čaro­děj­ni­ce vždyc­ky posta­rá…

Do staré­ho domu, kte­rý pat­ří far­nos­ti se má nastě­ho­vat pěti­člen­ná rodi­na reve­ren­da Leahyho, přes­to­že je toto mís­to obe­stře­no tem­nou minu­los­tí a nedáv­no v něm došlo k něko­li­ka krva­vým vraž­dám. Inspektor Sturgess tou­to sku­teč­nos­tí není zrov­na nad­še­ný, stej­ně jako dal­ší dva reve­ren­do­vé Thompson a Maier, ale na pově­ry moc nevě­ří. Vypluje totiž napo­vrch sku­teč­nost, že zde před mno­ha lety měla být odsou­ze­na čaro­děj­ni­ce Elondra, kte­rá byla násled­ně uto­pe­na v neda­le­kém jeze­ře. Nicméně jsou pře­svěd­če­ni, že za vraž­da­mi musí stát posti­že­ný syn sta­ré správ­co­vé, kte­rý byl spat­řen neda­le­ko mís­ta činu a kte­ré­mu se poda­ři­lo před poli­cis­ty utéct. Když však za podiv­ných okol­nos­tí zemře i reve­rend Maier a zmi­zí něko­lik dal­ších lidí, změ­ní reve­rend Thompson i inspek­tor Sturgess svůj názor. Jenomže to už má dům nové oby­va­te­lé, kte­ří se záhy sami stá­va­jí ter­čem nevy­svět­li­tel­ných hrůz, jenž jim usi­lu­jí o život…


Český název: Pověrčivost
Režie: James W. Roberson
Rok výro­by: 1982
Délka: 85 min
Země: Kanada
Hrají:
James Houghton...(reverend David Thompson)
Albert Salmi...(inspektor Sturgess)
Larry Pennell...(George Leahy)
Carole Goldman...(Elondra)
Lynn Carlin...(Melinda Leahy)
Jacquelyn Hyde...(Elvira Sharack)
...a dal­ší


Toto béč­ko z 80. let by ve své pod­sta­tě neby­lo vůbec špat­ným fil­mem, jen kdy­by se jeho tvůr­ci vyva­ro­va­li všech těch nelo­gic­kých kik­sů a zástu­pu „klišé“, kte­rých je tu na můj vkus oprav­du pře­hr­šel. Kousky s čaro­děj­nic­kou téma­ti­kou mi roz­hod­ně nejsou pro­ti srs­ti a úvod­ní pasáž s dvě­ma mla­dí­ky v domě byla vskut­ku zají­ma­vá (pře­de­vším jejich eli­mi­na­ce), jen­že násle­du­jí­cí minu­ty zce­la postrá­da­ly logi­ku. Vezmeme-li v potaz, že na mís­tě zemře během něko­li­ka hodin něko­lik lidí + dal­ší najed­nou záhad­ně zmi­zí, je až zará­že­jí­cí (a dost stu­pid­ní), že vyšet­řu­jí­cí inspek­tor vůbec povo­lí, aby se na mís­tě činu uby­to­va­la něja­ká rodi­na. Jenže to by byl konec fil­mu a tak tvůr­ci vsa­di­li na sho­ví­va­vost divá­ků.
Za to se jim odvdě­či­li něko­li­ka oprav­du kva­lit­ní­mi krva­vý­mi mor­dy, ponu­rou atmo­sfé­rou a stup­ňu­jí­cím se napě­tím. To samo­zřej­mě bylo v pořád­ku a jejich kre­a­ti­vi­tu a nevšed­nost doká­žu oce­nit, ale pořád jsem měl vel­ký pro­blém pře­kous­nout hro­ma­du nelo­gič­nos­tí, kte­rá se tu postup­ně zača­la kupit. Dalším zápor­ným bodem byla pěti­člen­ná rodin­ka, o jejichž cel­ko­vé inte­li­gen­ci se dá znač­ně pole­mi­zo­vat, o čemž se pře­svěd­čí­me zvláš­tě během jejich postup­né likvi­da­ce. V těch­to fázích jsem nesku­teč­ně fan­dil oné čaro­děj­ni­ci, ať je všech­ny zamor­du­je tím nej­kru­těj­ším způ­so­bem a ona se baba jed­na sku­teč­ně čini­la.
Superstition je tak fil­mem dvou tvá­ří a zále­ží jen na kaž­dém z vás, na kte­rou mis­ku pomy­sl­ných vah se při­klo­ní­te. Krvavé zába­vy je tu sku­teč­ně dost, atmo­sfé­ra jak už jsem řekl, je rov­něž mís­ty veli­ce vyda­ře­ná, pohled do minu­los­ti byl pří­jem­ným zpes­t­ře­ním – stej­ně jako něko­lik neo­kou­ka­ných a svým způ­so­bem i ori­gi­nál­ních mor­dů – ovšem kro­mě těch­to pozi­tiv­ních prv­ků, tu je i dost těch nega­tiv­ních. Přesto si mys­lím, že jde o lehce nad­prů­měr­nou podí­va­nou, kte­rá kaž­do­pád­ně nenu­dí. 

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31011 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71997 KB. | 19.04.2024 - 01:44:28