Kritiky.cz > Speciály > DLOUHÁ NOC / LONG NIGHT

DLOUHÁ NOC / LONG NIGHT

Hra o Trůny Dlouhá noc
Hra o Trůny Dlouhá noc
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Přes tisí­ci lety při­šla noc, kte­rá trva­la gene­ra­ci. Králové umrz­li ve svých hra­dech stej­ně jako pasáč­ci ve svých cha­loup­kách; a mat­ky své děti rad­ši udu­si­ly, než aby je vidě­ly hla­do­vět, a pla­ka­ly a cíti­ly své slzy umrz­nout na vlast­ních tvá­řích. V té tém­no­tě popr­vé při­šli Bílí Chodci. Prosvištěli skr­ze měs­ta a krá­lov­ství, jeli na svých mrtvých koních a lovi­li se svý­mi smeč­ka­mi ble­dých pavou­ků vel­kých jako psi.“

Stará Chůvá k Branu Starkovi

Osm tisíc let před Targaryenskou inva­zí padla na svět Dlouhá noc, zima trva­jí­cí celou gene­ra­ci. Tisíce lidí zemře­ly hla­dem, pole leže­la pod stě­na­mi sně­hu. V tem­no­tě a mra­zu se na Westeros vrh­li Bílí Chodci z nej­zaz­ší­ho Severu, že zemí Věčné Zimy. Z Dlouhé noci povstal kon­flikt zná­mý jako Válka Úsvitu, pro­to­že Chodci cht­li zni­čit vše živé a pokrýt svět nekon­čí­cí zimou.

Předehra

Invaze Prvních lidí do Westerosu a jejich zásah do země Dětí lesa vedl k dlou­hým rokům vál­ky mezi těmi­to dvě­ma frak­ce­mi. Během této doby před Paktem expe­ri­men­to­va­la sku­pi­na Dětí lesa na něko­li­ka lidech a vytvo­ři­la prv­ní Bílé chod­ce, jejichž poslá­ním bylo Děti lesa chrá­nit. Bílí chod­ci nicmé­ně uprch­li za zaje­tí a sta­li se hroz­bou pro koho­ko­li živé­ho a vlast­ně jed­nou z nej­o­bá­va­něj­ších bytos­ti zná­mé­ho svě­ta.

Válka úsvi­tu

Nikdo neví, co při­mě­lo Chodce k pří­cho­du do Westerosu, ale zabi­li koho­ko­li, kdo se jim při­ple­tl do ces­ty 2000 let po Paktu a 8000 let před udá­lost­mi Robertovy vzpou­ry. Chodci sami oži­vo­va­li mrt­vé jako zom­bie, kte­ré zabí­je­jí živé na jejich pří­kaz.

Nakonec se První lidé a Děti lesa spo­ji­li a ve stře­tu zná­mém jako Válka úsivtu byli Chodci pora­že­ni a zatla­če­ni zpět na nej­vzdá­le­něj­ší sever.

Nato byla vzty­če­na Zeď, masiv­ní opev­ně­ná hra­ni­ce vyso­ká něko­lik set stop a zabí­ra­jí­cí dél­kou celou jed­nu hra­ni­ci kon­ti­nen­tu. Podle ledeng byla Dětmi lesa ješ­tě oča­ro­vá­na, aby ji Chodci nemoh­li pře­jít. Pak byla zalo­že­na Noční Hlídka jako řád stře­ží­cí Zeď a chrá­ní­cí říši lidí před návra­tem Chodců.

Následky

V dneš­ních dnech má vět­ši­na lidí Dlouhou noc jen za dět­skou pohád­ku podob­ně jako samot­né Chodce. Dokonce i ti, kte­ří věří, že vůbec kdy exis­to­va­ly, si mys­lí, že vyhy­nu­li už před tisí­ci lety. Za dobu osmi tisíc let mezi jejich údaj­nou poráž­kou a Robertovou vzpou­rou nebyl spat­řen žád­ný nebo jen jed­not­liv­ci.

S počát­kem Války pěti krá­lů při­šly i od Zdi zne­po­ko­ji­vé zprá­vy. Společně se zimou po podiv­ně dlou­hém létě se zača­li vra­cet i Chodci. Existuje nebez­pe­čí dal­ší Dlouhé noci, nicmé­ně lor­di Westerosu jso krát­kozra­ce mno­hem více sou­stře­dě­ni na sou­bo­je jed­no­ho s dru­hým o vlá­du nad říší. Většina jich varo­vá­ní Hlídky jed­no­du­še igno­ro­va­la a cou­stře­dí se na občan­skou vál­ku. Tím pádem zbý­vá jen pod­ce­ňo­va­ná a nepo­čet­ná Hlídka, kte­rá sto­jí mezi Chodci a říší lidí.


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48408 s | počet dotazů: 271 | paměť: 74886 KB. | 18.04.2024 - 23:29:57