Kritiky.cz > Články > Kobry a užovky - O vzniku filmu

Kobry a užovky - O vzniku filmu

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Obsazení bra­trů Hádkových, Matěje a Kryštofa, jsem vní­mal jako obrov­skou pří­le­ži­tost, pro­to­že urči­té nuan­ce vzta­hu hlav­ních hrdi­nů jsou schop­ni vytvo­řit pou­ze sku­teč­ní bio­lo­gič­tí brat­ři,“ říká reži­sér Jan Prušinovský. Kromě bra­trů Hádkových, kte­ří se spo­lu v celo­ve­čer­ním fil­mu urče­ném pro kina sešli vůbec popr­vé, se divá­ci mohou těšit na Janu Šulcovou a nastu­pu­jí­cí herec­kou gene­ra­ci. Ta je ve fil­mu zastou­pe­na Lucií Polišenskou, Davidem Májem, Lucií Žáčkovou a Janem Hájkem, při­čemž posled­ní dva zmi­ňo­va­ní v minu­los­ti shod­ně zís­ka­li Cenu Thálie pro mla­dé čino­her­ce do tři­a­tři­ce­ti let.

Tvůrčí tým Kober a Užovek ozna­ču­je svůj film za divác­ky atrak­tiv­ní sní­mek, kte­ré­mu nechy­bí humor a sil­ný pří­běh. „Ten film není kome­die, ale dra­ma. U toho­to fil­mu pro mě bylo pod­stat­né, aby vše bylo nad­mí­ru auten­tic­ké.  Nebaví mě dra­ma­ta, kte­rá dusí vší osu­do­vos­tí a váž­nos­tí. I v dra­ma­tic­ké tvor­bě si lze pohrá­vat s humo­rem. Zpravidla je tro­chu čer­ný, absurd­ní, nebo dokon­ce nepa­t­řič­ný. Nejde o klauni­á­dy, nebo hláš­ky, spíš se jed­ná o výběr úhlu pohle­du. Nicméně aby nedo­šlo k mýl­ce a ten­to film nebyl nálep­ko­ván jako tragi­ko­me­die. Ne, není to tragi­ko­me­die, je to oprav­du dra­ma.“ dodá­vá reži­sér Prušinovský.

Kobry a Užovky vyprá­ví sou­čas­ný pří­běh dvou bra­trů. Tím prv­ním je Užovka (Matěj Hádek), kte­rý je ztra­ce­ný ve svém vlast­ním živo­tě. Po sérii pro­hřeš­ků dostá­vá výpo­věď ze zaměst­ná­ní, v hos­po­dě musí pít „na futro“, chy­bí mu vztah a nero­zu­mí si se svou mat­kou (Jana Šulcová), kte­rá dává před­nost jeho bra­t­ro­vi. Kobra (Kryštof Hádek) podob­né věci neře­ší, jeho hlav­ní sta­ros­tí je, kde by mohl nej­rych­le­ji a co mož­ná nej­sná­ze zís­kat pení­ze, aby je násled­ně uto­pil v per­vi­ti­nu, hra­cích auto­ma­tech a lev­ném alko­ho­lu. Užovkovi se náh­le obje­ví dostup­ná a hlav­ně reál­ná šan­ce na zbo­hat­nu­tí. Jeho kama­rád ze základ­ní ško­ly Ládík (David Máj) totiž při­chá­zí s nabíd­kou, kte­rá nemá žád­né ale. Skupina němec­kých inves­to­rů hle­dá v České repub­li­ce zájem­ce o fran­ší­zu znač­ky dis­tri­bu­u­jí­cí oble­če­ní pro tee­nage­ry. Užovka se roz­hod­ne, že se této nabíd­ky cho­pí, při­čemž se zdá, že by už mohl být, jako samo­stat­ně fun­gu­jí­cí pod­ni­ka­tel, koneč­ně šťast­ný. Do jeho živo­ta však stá­le zasa­hu­je nevy­zpy­ta­tel­ný Kobra. Nepříjemná situ­a­ce si žádá řeše­ní…

Film se natá­čel v auten­tic­kých loka­cích Středočeského kra­je, mimo jiné v Kralupech nad Vltavou, Velvarech a Kladně. „Děj jsem zasa­dil do loka­li­ty střed­ních Čech. Ty pova­žu­ji za nej­zde­vas­to­va­něj­ší část naší repub­li­ky. Je to mís­to plné skla­dišť, pře­kla­dišť, auto­ba­za­rů, vylid­ně­ných ves­nic a chudých měst boju­jí­cích s her­na­mi, zasta­vár­na­mi a per­vi­ti­nem,“ říká k výbě­ru loka­li­ty reži­sér Jan Prušinovský„Ve fil­mu není význam­ně zdů­raz­ňo­vá­no, že se jed­ná o střed­ní Čechy. Okresní měs­ta střed­ní veli­kos­ti toho mají mno­ho spo­leč­né­ho. Třeba dis­ko­té­ky v sute­ré­nu pře­di­men­zo­va­ných kul­tur­ních domů,“ dodá­vá k tomu sce­náris­ta Jaroslav Žváček. Ten za scé­nář ke Kobrám a Užovkám v roce 2011 zís­kal cenu FILMOVÉ NADACE, při­čemž za svou lite­rár­ní prvo­ti­nu Lístek na ces­tu z pek­la ven je také nosi­te­lem ceny Magnesia Litera v kate­go­rii Objev roku.

Kobry a Užovky vznik­ly v pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti OFFSIDE MEN u pro­du­cen­tů Ondřeje Zimy a Jana Prušinovského. Koproducentem fil­mu je Česká tele­vi­ze a RWE. „Ke scé­ná­ři jsme měli vlast­ně jen dvě při­po­mín­ky, nebo spíš přá­ní. Nechtěli jsme inte­lek­tu­ál­ní hru na soci­ál­ní dra­ma, ani žád­né drs­ňác­ké lako­vá­ní na čer­no, chtě­li jsme rea­li­tu všed­ní­ho dne. Konečně už! A také jsme po Díře u Hanušovic a Krásnu nechtě­li tře­tí film ze sever­ní Moravy, v tak krát­kém časo­vém odstu­pu by to bylo kon­tra­pro­duk­tiv­ní. V obo­jím nám Honza Prušinovský vyšel vstříc, navíc způ­so­bem, kte­rý nám vyra­zil dech,“ říká hlav­ní dra­ma­turg Filmového cen­t­ra České tele­vi­ze Jaroslav Sedláček. Film vzni­kl za finanč­ní pod­po­ry Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie a dále za pod­po­ry FILMOVÉ NADACE. Do čes­kých kin jej 19. úno­ra uve­de dis­tri­buč­ní spo­leč­nost Falcon.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57184 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71513 KB. | 22.06.2024 - 17:34:08