Kritiky.cz > Horory > Ben (1972)

Ben (1972)

rp Ben 28197229.JPG
rp Ben 28197229.JPG
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Willard je mrtev, ale Ben a jeho kry­sí armá­da ješ­tě neskon­či­li…

Willard Stiles je mrtev. Okolí je doslo­va šoko­vá­no, co se z ušlápnu­té­ho mla­dí­ka sta­lo a nyní všem děla­jí sta­ros­ti jeho chlu­pa­tí přá­te­lé. Krysy se vypa­ři­ly jako pára nad hrn­cem, ale ješ­tě před­tím sta­či­ly zabít jed­no­ho poli­cis­tu. Jejich nale­ze­ní a násled­nou likvi­da­ci dosta­ne na sta­ros­ti Cliff Kirtland, ale pro­če­sá­va­ní oko­lí a stok nepři­ná­ší žád­né výsled­ky. Po kry­sách ani památ­ky, přes­to je hlá­še­no něko­lik pří­pa­dů, kdy stov­ky krys napadly něko­lik lidí. Kam se moh­ly ukrýt? Jedinou oso­bou, kte­rá by moh­la pomo­ci, je malý chla­pec Danny, jenž má váž­nou srdeč­ní poru­chu. Ten se totiž nedáv­no doslo­va ska­ma­rá­dil s vůd­cem krys Benem a sta­li se z nich neroz­luč­ní přá­te­lé. Chlapec však za žád­nou cenu nehod­lá pro­zra­dit svou novou „rodi­nu“ a začne ji před vše­mi chrá­nit. Lstivý Ben však i nadá­le pod­ni­ká výpa­dy do měs­ta a tak se začne schy­lo­vat k finál­ní bitvě…


Režie: Phil Karlson
Rok výro­by: 1972
Délka: 94 min
Země: USA
Hrají:
Lee Montgomery...(Danny)
Meredith Baxter...(Eve Garrison)
Rosemary Murphy...(Beth Garrison)
Joseph Campanella...(Cliff Kirtland)
Arthur O’Connell...(Bill Hatfield)
...a dal­ší


Rok po nato­če­ní Willarda při­šel Phil Karlson s pokra­čo­vá­ním, kte­ré začí­ná přes­ně v tom oka­mži­ku, kde skon­čil před­cho­zí díl. Dokonce se dočká­me vzpo­mín­ko­vé­ho finál­ní­ho sou­bo­je mezi Willardem a jeho kry­sí armá­dy, což jis­tě oce­ní pře­de­vším pří­z­niv­ci původ­ní­ho fil­mu. Změna reži­sé­ra sebou měla při­nést i odliš­ný styl natá­če­ní, ale i ten­to sequel se horo­ro­vé­ho žán­ru dotý­ká jen okra­jo­vě. I zde se totiž dočká­me spí­še psy­cho­lo­gic­ké­ho dra­ma­tu, ako­rát mla­dé­ho muže nahra­dí malý chla­pec a i zde se sna­ži­li tvůr­ci hrát divá­kům na city.
Dojemné kama­rád­ství Dannyho a Bena totiž není zrov­na to pra­vé oře­cho­vé, coby horo­ro­vý fan­da potře­bo­val ke své­mu štěs­tí. Bohužel se tomu věnu­je vel­ká část pří­bě­hu a po něja­ké době to už zača­lo být dost otrav­né. Tím však nechci nějak zby­teč­ně zne­hod­no­co­vat prů­měr­nou kva­li­tu, kte­rou ten­to film beze­spo­ru má. Naštěstí se totiž scé­náris­ta i reži­sér odhod­la­li ke scé­nám, při kte­rých si kry­sy opět vyzkou­ší své ost­ré zoub­ky a dráp­ky. Počet obě­tí zde opro­ti původ­ní­mu fil­mu mír­ně stou­pl, ale ani zde to neby­la žád­ná slá­va. Chuť nám totiž měla spra­vit finál­ní bit­ka ve sto­kách, ale na můj vkus byla až moc zdlou­ha­vá. Dokonce se tu obje­vi­lo i něko­lik opa­ko­va­cích zábě­rů – což mě vyto­či­lo asi nej­víc. Konečně jsem však opět pocí­til onu ponu­rost, kte­rá se obje­vi­la i v posled­ní tře­ti­ně u Willarda.
Jak Willard tak ani Ben však nedo­ká­za­li pře­kro­čit práh prů­měr­nos­ti, což zamr­zí asi nej­ví­ce. Zvláště když se tak dlou­ho sna­ží­te fil­my zís­kat a jde­te do nich s vel­kým oče­ká­vá­ním. Ke kon­ci fil­mu si mohou pří­z­niv­ci Michaela Jacksona vychut­nat jeho píseň Ben, kte­rá byla dokon­ce nomi­no­vá­na na Oscara. Pokud však tou­ží­te po něja­kém dob­rém horo­ru s kry­sí téma­ti­kou, podí­vej­te se radě­ji někde jin­de! V kout­ku duše stá­le dou­fám, že se ješ­tě jed­nou s Benem setkám. Remake s Crispinem Gloverem nebyl vylo­že­ně špat­ný, ale ani on mě nedo­ká­zal plně uspo­ko­jit. 

Hodnocení:
50%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,26885 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71817 KB. | 22.07.2024 - 22:07:34