Kritiky.cz > Horory > Willard (1971)

Willard (1971)

rp Willard 28197129.jpg
rp Willard 28197129.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Krysy - vět­ši­na lidí se jich ští­tí a sna­ží se nezdr­žo­vat v jejich pří­tom­nos­ti, ale ON je pří­mo zbož­ňu­je…

Willard vypa­dá na prv­ní pohled jako nor­mál­ní mla­dý muž, kte­rý má však jeden zásad­ní pro­blém. Není pří­liš spo­le­čen­ský a čas­to se stá­vá ter­čem posměš­ků svých spo­lu­pra­cov­ní­ků pro svou nespo­leh­li­vost a nedo­chvil­nost. Žije ve starém vik­to­ri­án­ském domě spo­leč­ně se svou sta­rou a hlav­ně těž­ce nemoc­nou mat­kou a jedi­ný důvod proč jej jeho šéf pan Martin ješ­tě nevy­ho­dil kvů­li jeho pozd­ním pří­cho­dům, je fakt, že tuto fir­mu zalo­žil a vedl spo­leč­ně s jeho otcem. Zásadní zlom v jeho prázd­ném živo­tě nastá­vá ve chví­li, kdy jej mat­ka požá­dá, aby zabil kry­sy, kte­ré se zača­ly obje­vo­vat v oko­lí domu. Jenže Willard je pros­tě nedo­ká­že zabít a mís­to toho je ukry­je ve skle­pě a ska­ma­rá­dí se s nimi. Obzvláště bílý Socrates se sta­ne jeho miláč­kem a záro­veň i nej­lep­ším pří­te­lem. Je zde však i Ben, kte­rý se pro­je­vu­je jako vůd­ce krys a i on by se rád dočkal Willardovy příz­ně. Pak však jeho mat­ka zemře a Willard se dostá­vá do sví­zel­né situ­a­ce. Jeho šéf jej chce vyho­dit a navíc by rád zís­kal i jeho dům. Což však mla­dík nehod­lá při­pus­tit. Vše vyvr­cho­lí ve chví­li, kdy pan Martin zabi­je Socratese a Willard se roz­hod­ne kry­sí armá­du vyu­žít ke své pomstě. Každá min­ce má však dvě stra­ny a hlav­ně kry­sy mají ve svém stře­du Willardova hlav­ní­ho kon­ku­ren­ta a soka, kte­rý je nesmír­ně maza­ný a lsti­vý…


Režie: Daniel Mann
Rok výro­by: 1971
Délka: 95 min
Země: USA
Hrají:
Bruce Davison...(Willard Stiles)
Sondra Locke...(Joan)
Ernest Borgnine...(Al Martin)
Elsa Lanchester...(Henrietta Stiles)
Jody Gilbert...(Charlotte Stassen)
...a dal­ší


Ač nerad musím se při­znat, že jsem bohu­žel jako prv­ní viděl rema­ke toho­to fil­mu z roku 2003, což se pro­je­vi­lo k mému pří­stu­pu k tomu­to kous­ku. Zvláště pro­to, že Crispin Glover na mě zapů­so­bil mno­hem více než­li Bruce Davison. Tento sli­zoun totiž své­ho před­chůd­ce v mno­hém pře­vy­šo­val a dodal Willardovi (coby posta­vě) mno­hem vět­ší šťá­vu a cha­risma. Navíc mi při­šlo, že reži­sér Daniel Mann neměl snad ani v plá­nu nato­čit horo­ro­vý film. Hororových prv­ků je tu totiž oprav­du mini­mum a divák bude mít dojem, že sle­du­je spí­še psy­cho­lo­gic­ké dra­ma. Což ovšem nezna­me­ná, že by šlo o špat­ný film!
Willard totiž obsa­hu­je lehce ponu­rý pří­běh s jed­nou z nejde­pre­siv­něj­ších postav, jakou jsem měl mož­nost vidět (tato slo­va však více pla­tí prá­vě pro rema­ke). V ori­gi­ná­le byl sice mla­dík rov­něž pro ostat­ní jen oby­čej­nou onu­cí – pokud nepo­čí­tá­me jeho pohled­nou novou kole­gy­ni, ale své emo­ce nedá­val pří­liš naje­vo (což byl onen pod­stat­ný roz­díl mezi tím, co před­ve­dl Crispin Glover). Přesto divák pořád tak nějak čekal, kdy se dají věci koneč­ně do pohy­bu a začne se lehce při­tvr­zo­vat.
No a nako­nec jsme se pře­ce jenom dočka­li. Od chví­le kdy mla­dík vez­me své dva hlo­dav­čí kama­rá­dy do kan­ce­lá­ře, se koneč­ně citel­ně změ­ní i samot­ná atmo­sfé­ra. Ponurost a nejis­to­tu vystří­dá tou­ha po pomstě, kte­rá vygra­du­je nejen zúčto­vá­ním s panem Martinem, ale nako­nec i samot­ným Willardem. Přesto si neod­pus­tím rýpnu­tí, že tvůr­ci sešláp­li plyn jen tak na půl. Klidně moh­li ješ­tě více popus­tit uzdu své před­sta­vi­vos­ti a divá­ko­vi nabíd­nout poně­kud záživ­něj­ší podí­va­nou. Daniel Mann si však netroufl na bru­tál­něj­ší finá­le a my se s tím musím hold smí­řit. Willard tak v mých očích sice neuško­dí, ale ani zrov­na moc nena­dchne. Jde o prů­měr­nou podí­va­nou, kte­rá by si však pře­ce jenom zaslou­ži­la více pozor­nos­ti, než se jí dostá­vá (dosta­lo). Pokud si však chce­te ten­to film užít bez něja­kých zby­teč­ných před­sud­ků, pusť­te si ori­gi­nál dří­ve než rema­ke. 

Hodnocení:
50%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57844 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71636 KB. | 13.07.2024 - 14:58:10