Kritiky.cz > Horory > Terror Within II, The (1991)

Terror Within II, The (1991)

rp Terror Within II2C The 28199129.jpg
rp Terror Within II2C The 28199129.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

David se nevzdá­vá nadě­je na nale­ze­ní pro­ti­lát­ky, kte­rá by pomoh­la zbyt­ku lid­stva a zahu­bi­la všech­ny mon­stra na Zemi…

David se i po pře­ži­tí masa­k­ru ve vědec­kém bun­k­ru stá­le sna­ží najít pro­ti­lát­ku pro záchra­nu lid­stva, kte­ré se bylo po bio­lo­gic­ké vál­ce nuce­no scho­vat v pod­ze­mí, či jes­ky­ních (tedy těch pár jedin­ců, co zby­lo). Vládu nad Zemí totiž pře­vza­li nebez­peč­ní mutan­ti, kte­ří mají neu­vě­ři­tel­nou odol­nost a schop­nost se při­způ­so­bit vše­mu, co by je moh­lo zahu­bit. David však při­šel na jejich nej­vět­ší sla­bi­nu a tak jim pro­za­tím doká­zal vzdo­ro­vat a něko­lik jich i zabil. Nyní se mu poda­ří na posled­ní chví­li zachrá­nit nebo­hou Ariel ze spá­rů jed­no­ho z nich, ale neo­be­jde se to bez kom­pli­ka­cí. To co totiž dív­ce ros­te v bři­še, není plod lás­ky nýbrž nový druh mutan­ta. David a Ariel se poku­sí najít pomoc v jed­né z pod­zem­ních labo­ra­to­ří a vědo­mě tak vysta­ví všech­ny obrov­ské­mu rizi­ku. Podzemní kryt se tak brzy zbro­dí krví nebo­hých obě­tí, ale David se nehod­lá vzdát bez boje ani ten­to­krát…


Český název: Skrytá můra / Skrytá hrůza 2
Režie: Andrew Stevens
Rok výro­by: 1991
Délka: 82 min (90 min)
Země: USA
Hrají:
Andrew Stevens...(David)
Clare Hoak...(Ariel)
R. Lee Ermey...(Von Demming)
Chick Vennera...(Kyle)
Barbara Alyn Woods...(Sharon)
Stella Stevens...(Kara)
...a dal­ší


Po dvou letech se herec, scé­náris­ta a reži­sér Andrew Stevens roz­ho­dl, že nato­čí pokra­čo­vá­ní nepří­liš úspěš­né­ho sci­fi horo­ru The  Terror Within (1989) a začal přes­ně tam, kde děj minu­le skon­čil. Někomu mož­ná zaple­sa­lo srd­ce rados­tí, ale já si spíš mys­lím, že o exis­ten­ci toho­to fil­mu nemá vět­ši­na lidí ani potu­chy. Soudím tak pře­de­vším dle vel­mi malé­ho počtu hod­no­ce­ní na internetu…Za nej­vět­ší plus dvoj­ky pova­žu­ji to, že se vel­ká část prv­ní polo­vi­ny fil­mu ode­hrá­vá pře­váž­ně v pus­tém posta­po svě­te a divák se tak nemu­sí zase jen sou­stře­dit na dění v pod­zem­ním bun­k­ru – pro­to­že opa­ko­va­ný vtip už není vti­pem. No ono se tomu stej­ně nevy­hne­me, pro­to­že dru­há polo­vi­na fil­mu nás zase zavle­če do pod­ze­mí, ale v té prv­ní se divák dočká i něko­li­ka zají­ma­vých pasá­ží na povrchu.
Andrew Stevens si byl zřej­mě dob­ře vědom, že divák mu zpo­la oko­pí­ro­va­ný scé­nář jed­nič­ky jen tak nese­že­re a tak se roz­ho­dl do své­ho díla při­dat i něko­lik prv­ků, kte­ré v před­cho­zím díle neby­li. Kupříkladu se dočká­me dvou „lehce“ ero­tic­kých scén /potažmo pood­ha­le­ných here­ček, ochrán­ci zví­řat se ten­to­krát asi pěk­ně nase­rou, no a změ­na nasta­la i u samot­né­ho mon­stra. V celé jeho krá­se ho moc­krát neu­vi­dí­me, což však neby­lo vůbec na ško­du a já jsem mu byl za to i doce­la vděč­ný. Jeho „lid­štěj­ší“ vzhled mi totiž moc nese­dl a pořád vypa­dal až moc gumo­vě. No on ani jeho před­chůd­ce nebyl žád­né mis­trov­ské dílo…
Bohužel se ani ten­to­krát nevy­hne­me „nahá­něč­ce“ v pod­zem­ní labo­ra­to­ří / bun­k­ru, jen­že ten­to­krát to už tak záživ­né neby­lo a čas­to jsem poci­ťo­val pří­tom­nost nudy. Atmosféra moc nefun­go­va­la, napě­tí se tu obje­vi­lo asi jen dva­krát a finá­le bylo ješ­tě trap­něj­ší než minu­le a to se mu v hod­ně věcech dost podo­ba­lo. Originalitou to tu ovšem moc nehý­ři­lo, ale to už jsem zmi­ňo­val výše. The Terror Within II tak bohu­žel v mých očích moc neu­spěl. Není to sice vylo­že­ná tragé­die, ale nedo­sáh­ne ani na prů­měr­né ohod­no­ce­ní.


Hodnocení:
40% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,84405 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71481 KB. | 24.06.2024 - 02:19:17