Kritiky.cz > Horory > Them! (1954)

Them! (1954)

rp Them21 28195429.jpg
rp Them21 28195429.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdo nebo co sto­jí za zmi­ze­ním něko­li­ka lidí v pouš­ti Nového Mexika? Aneb jeden z nej­lep­ších mra­ven­čích horo­rů všech dob…

Americká armá­da před časem pro­vá­dě­la nuk­le­ár­ní zkouš­ky v pouš­ti Nového Mexika. Nyní nade­šel čas, aby za to nes­li lidé odpo­věd­nost. Policista Peterson musí spo­leč­ně se svý­mi kole­gy řešit narůs­ta­jí­cí počet zmi­ze­ní, kte­ré se v jeho oblas­ti najed­nou prud­ce zvý­ši­li. Při pát­rá­ní po původ­ci zmi­ze­ní jed­né rodi­ny a jejich zde­vas­to­va­né­ho kara­va­nu najde kus něče­ho, co nedo­ká­zal iden­ti­fi­ko­vat. O pří­pad se ihned začne zají­mat FBI, ale do pouš­tě dora­zí i dok­tor Medford se svou dce­rou, kte­ré­mu byl onen vzo­rek poslán k iden­ti­fi­ka­ci. Ten pro­ne­se svou teo­rii, kte­rá je jen těž­ko uvě­ři­tel­ná. Ve zdej­ší oblas­ti se díky jader­ným výbuchům usku­teč­ni­lo zmu­to­vá­ní mra­ven­ců, kte­ří vyrost­li do gigan­tic­kých roz­mě­rů. Jsou váž­nou hroz­bou pro lid­stvo a je potře­ba je zasta­vit dří­ve, než se jejich krá­lov­na vydá hle­dat mís­to, kde by zalo­ži­la nové hnízdo.


Režie:  Gordon Douglas
Rok výro­by: 1954
Délka: 94 min
Země: USA
Hrají:
James Whitmore...(seržant Ben Peterson)
Edmund Gwenn...(Dr. Harold Medford)
Joan Weldon...(Dr. Patricia Medford)
James Arness...(Robert Graham)
Onslow Stevens...(generál Robert O’Brien)
...a dal­ší


Jde o nej­lep­ší mon­ster film o mra­ven­cích, jaký jsem měl zatím tu čest vidět. Líbí se mi postup­né pood­ha­lo­vá­ní pří­bě­hu, kdy přes­to­že víte již od začát­ku, kdo­že sto­jí za zmi­ze­ním něko­li­ka lidí – tak tvůr­ci doká­za­li přes­ně nača­so­vat jejich pří­chod na scé­nu a atmo­sfé­ra se v tu chví­li zača­la ješ­tě více stup­ňo­vat. Douglas odve­dl sku­teč­ně pořád­ný kus prá­ce a v době kdy se stal prv­ní vět­ší „BOOM“ fil­mů se zví­ře­cí téma­ti­kou, nasa­dil lať­ku hod­ně vyso­ko. Během celé­ho natá­če­ní bylo na vše uva­le­no přís­né infor­mač­ní embar­go, aby se nic nedo­sta­lo na veřej­nost. Což se uká­za­lo býti ve finá­le skvě­lým tahem.
V urči­tých chví­lích jsem si sice říkal, že je to mís­ty zby­teč­ně nata­ho­vá­no, ale byl jsem odmě­něn finál­ním rozuz­le­ním v kaná­lech pod Los Angeles. Změna pro­stře­dí se nako­nec uká­za­la býti dob­rá, přes­to­že mi to zpo­čát­ku tro­chu vadi­lo. Přece jenom poušť měla své kouz­lo. Co se týká samot­ných tri­ků /speciálních efek­tů, tak k těm nemám nejmen­ší výhra­dy. Protože na svou dobu jsou hod­ně dob­ré, což se nej­spíš vel­kou měrou pode­psa­lo i na tom, že z toho­to fil­mu měli někte­ří lidé v té době sku­teč­né noč­ní můry. Dneska se už sice vět­ši­ně zábě­rů na mra­ven­ce zástup­ci nové gene­ra­ce jen zasmě­jí, ale i tak to pro mě zůstá­vá nad­prů­měr­ným fil­mem.
Co se herec­kých výko­nů týče, tak tady jsem byl spo­ko­jen veli­ce. James Whitmore pat­ří mezi moje oblí­ben­ce a nepa­ma­tu­ju si film, ve kte­rém by mě ten­to herec zkla­mal. Ale ani zby­tek osa­zen­stva si neve­dl vůbec špat­ně. Zvláštní pozor­nost si však zaslou­ží i před­sta­vi­tel­ka malé hol­čič­ky z kara­va­nu, kte­rá poda­la napros­to úchvat­ný výkon. Tento film tak doza­jis­ta uspo­ko­jí všech­ny milov­ní­ky ani­mal horo­rů a nejen jich. Určitě nepro­hlou­pí­te, když se na něj podí­vá­te!!!

Hodnocení:
70% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,23825 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72197 KB. | 20.05.2024 - 04:58:21