Kritiky.cz > Horory > Till Death (2021)

Till Death (2021)

rp Till Death 2021.jpg
rp Till Death 2021.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Megan Fox si osla­vu výro­čí urči­tě před­sta­vo­va­la úpl­ně jinak. Její man­žel si však pro ní při­chys­tal oprav­du zvrá­ce­né pře­kva­pe­ní…

Emma je nešťast­ně vda­ná za despo­tic­ké­ho práv­ní­ka Marka, kte­ré­ho taj­ně pod­vá­dí s jeho kole­gou z prá­ce Tomem. Tento romá­nek však hod­lá ukon­čit a navíc je zrov­na 11. výro­čí svat­by. Manžel jí pozve na roman­tic­kou veče­ři, obda­ru­je nád­her­ným náhr­del­ní­kem z oce­li, po pár omluvách nako­nec skon­čí v odlehlém domě u jeze­ra. Po noci plné váš­ně a vzpo­mí­nek se ráno Emma pro­bou­zí při­pou­tá­na pou­ty k ruce své­ho man­že­la. Ten se před její­ma oči­ma zastře­lí a ona zjiš­ťu­je, že se sta­la obě­tí jeho posled­ní­ho zvrhlé­ho ďábel­ské­ho plá­nu. Kromě milen­ce, kte­ré­ho zde rov­něž nalá­kal, se totiž k domu blí­ží i dvo­ji­ce lupi­čů (násil­ní­ků), z nichž jeden má s Emmou nevy­ří­ze­né účty z minu­los­ti a tou­ží po odpla­tě…!Režie: Scott K. Dale

Rok výro­by: 2021

Délka: 88 min

Země: USA

 

Hrají:

Megan Fox...(Emma)

Eoin Macken...(Mark)

Aml Ameen...(Tom)

Callan Mulvey...(Bobby Ray)

Jack Roth...(Jimmy)

...a dal­ší


Manželské kri­ze nejsou ničím výji­meč­ným, stej­ně tak ani z toho ply­nou­cí nevě­ry. Není pro­to divu, že se k tomu­to téma­tu dost čas­to uchy­lu­jí i fil­mo­ví tvůr­ci a já pev­ně věřím, že podob­ný osud jako pro­ži­la hlav­ní hrdin­ka, by asi nechtěl zažít nikdo z nás. Její pro­těj­šek se nehod­lal uchý­lit jen k domá­cí­mu nási­lí, ale vymys­lel zvrá­ce­ný plán pro svou pomstu. Což samo­zřej­mě divák doká­že oce­nit, pro­to­že sle­do­vat žen­skou při­pou­ta­nou ke své­mu man­že­lo­vi po vět­ši­nu fil­mu (to už tu bylo něko­li­krát), není zrov­na dva­krát vel­ké ter­no, pokud si pro vás nepři­pra­ví něko­lik dra­ma­tic­kých chvi­lek a stup­ňu­jí­cí se atmo­sfé­ru.

 

A tady se to mys­lím poved­lo (ale­spoň čás­teč­ně). Počáteční zou­fa­lá sna­ha osvo­bo­dit se ze sví­zel­né situ­a­ce (když jsou odstra­ně­ny všech­ny ost­ré před­mě­ty, zni­čen mobil, auto nepo­jízd­né, atd…), se záhy pro­mě­ní v zou­fa­lý boj o holé pře­ži­tí. A to díky pří­jez­du dvo­ji­ce násil­ní­ků, z nichž jeden má s hlav­ní hrdin­kou nevy­ří­ze­né účty z minu­los­ti a i oni byli sou­čás­tí nebož­tí­ko­vy pomsty. Začíná hra na scho­vá­va­nou, vygra­do­va­ná finál­ní kon­fron­ta­cí „tvá­ří tvář“. Vše je oko­ře­ně­no tro­chou toho nási­lí, nechy­bí ani krev, men­ší por­ce gore, ale ani pár situ­a­cí u kte­rých si bude­te ťukat na čelo. Přece jenom těch „šťast­ných náhod“ ve pro­spěch Emmy tu bylo až moc a někte­ré byly i dost nere­ál­né. Ale zase to dopo­moh­lo k navo­ze­ní vcel­ku sne­si­tel­né atmo­sfé­ry.

 

Hlavní pozor­nost na sebe strh­la Megan Fox, kte­rou roz­hod­ně nepo­va­žu­ji za bůhví­jak skvě­lou hereč­ku, ale tady poda­la sluš­ný výkon. Zamlada to byla cel­kem pěk­ná žen­ská, no po děc­kách a život­ním sty­lem co vede, se to na ní začí­ná pro­je­vo­vat (co se vzhle­du týče). Zbytek osa­zen­stva si však taky neve­dl vylo­že­ně špat­ně. Takže i po této strán­ce doce­la spo­ko­je­nost. K dob­ru musím při­po­čí­tat i vhod­ně zvo­le­nou loka­ci. V tom ved­ru co teď panu­je, mi byla zima stej­ně jako hlav­ní hrdin­ce  - tedy ale­spoň během sle­do­vá­ní toho­to fil­mu. Takže ve finá­le to vidím na sluš­nou prů­měr­nou podí­va­nou.


Hodnocení:

50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39314 s | počet dotazů: 278 | paměť: 71634 KB. | 13.07.2024 - 14:17:34