Kritiky.cz > Horory > Bible Black

Bible Black

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Klasické japon­ské hen­tai, kte­ré vám uká­že krá­sy čer­né magie a pood­kry­je vaše taj­né ero­tic­ké před­sta­vy.

Český název:  

Černá BibleRežie: Sho Hanebu, Kazuyuki Honda
Rok výro­by: 2001
Počet epi­zod: 6
Délka epi­zo­dy: 28 min
Země: Japonsko

Hrají:
Takuya Hiramatu
Osamu Tokita
Kaori Nishijima
Michiru Shirozaki
... a dal­ší

Středoškolák Mínas obje­ví v útro­bách ško­ly taj­nou míst­nost, kte­rá v minu­los­ti slou­ži­la ke sta­ro­dáv­ným ritu­á­lům na vyvo­lá­vá­ní démo­nů a samot­né­ho sata­na. Pod oltá­řem obje­ví taj­nou schrán­ku, v níž leží dáv­no zapo­me­nu­tá vzác­ná kni­ha. S její pomo­cí může ovlád­nout mysl jiných lidí a uko­jit tak své sexu­ál­ní chout­ky. Zatím to zkou­ší jen na svých spo­lu­žá­cích a pře­de­vším na spo­lu­žač­kách, kte­ré mu lehce pod­leh­nou a dovo­lí mu pro­žít neu­vě­ři­tel­né orgasmy. Jenže o jeho schop­nos­tech se dozví tajem­ná uči­tel­ka Kitami, kte­rá byla kdy­si člen­kou taj­né sek­ty a nyní hle­dá mezi dív­ka­mi nepo­sk­vr­ně­nou pan­nu, aby moh­la pro­vést nový ritu­ál. Mínas pod­leh­ne její­mu vábe­ní a spo­leč­ně s něko­li­ka spo­lu­žač­ka­mi zalo­ží novou sek­tu. Dokud si uží­va­jí sexu­ál­ních rado­vá­nek mezi sebou, je vše v pořád­ku, ale Kitami se roz­hod­ne obě­to­vat Mínasovu kama­rád­ku Imari, což se mu nelí­bí a je roz­hod­nut zabrá­nit její­mu obě­to­vá­ní za kaž­dou cenu. Jenže Walpuržina noc se blí­ží a Kitami má mno­hem vět­ší moc než on sám. Musí vyu­žít všech svých schop­nos­tí, aby ji zasta­vil včas.

Šestidílný tele­viz­ní seri­ál Bible Black je kla­sic­kým hen­tai, čili chce­te li ero­tic­ký (por­no) film. Japonci jsou ve svém obo­ru oprav­do­vý­mi mis­try, a tak proč by toči­li tyto fil­my s oprav­dov­ský­mi her­ci, když mají tak buj­nou fan­ta­zii a dá se všech­no nakres­lit a nato­čit kva­lit­ní ani­me. Tento sní­mek se těší obrov­ské popu­la­ri­tě po celém svě­te a dočkal se něko­li­ka pokra­čo­vá­ní. Mimo původ­ní sérii, kte­rá koneč­ně vyšla i jako celý asi dvou a půl hodi­no­vý film pod názvem Bible Black Complete, vyšly ješ­tě tři OAV série, Bible Black Origins (Gaiden) - 2 díly a popi­su­je udá­los­ti před prv­ní sérií. Bible Black New Testament (Revival) - 6. dílů, pokra­čo­vá­ní série- ten­to už také zkom­ple­to­va­ly do jedi­né­ho fil­mu pod názvem New Bible Black Complete (Restored). A ješ­tě Bible Black Only - 2 díly, kte­ré jsou už však jen nevy­da­ře­nou kopií původ­ní­ho díla.
U nás v České repub­li­ce zatím vydal deník Aha prv­ní dva díly této série, ale dis­tri­bu­tor se nechal sly­šet, že při­pra­vu­je v budouc­nu vydat i zby­lé díly. Já mám to štěs­tí, nebo neštěs­tí jak chce­te, že mám kom­plet­ní sbír­ku Bible Black. Je to má prv­ní zku­še­nost s podob­ným žánrem a musím říct, že jsem byl veli­ce mile pře­kva­pen. Samozřejmě že zde nejde ani tak o horo­ro­vý pří­běh, jako spíš o ztvár­ně­ní extrém­ních veli­kos­tí pohlav­ních orgá­nů a masiv­ních orgas­mů, ale vzru­šit to může oprav­du málo­ko­ho. Mně osob­ně se celé poje­tí sním­ku líbi­lo a v budouc­nu se urči­tě poo­hléd­nu po dal­ších. Docela mě však roze­smá­lo upo­zor­ně­ní na oba­lu dvd (abso­lut­ně nevhod­né pro děti, pří­stup­nost až od 18 let), když se to dalo vol­ně kou­pit v novi­no­vých stán­cích a pochy­bu­ji, že pro­da­va­či kon­t­ro­lo­va­li občan­ky.
Mnozí z vás zřej­mě pood­hr­nou nos nad tím­to žánrem, vždyť na živo je to lep­ší, ale věř­te, že ten­to sní­mek vás nemá v žád­ném pří­pa­dě vzru­šit (leda tak nadr­že­né puber­ťá­ky), ale pře­de­vším zaujmout svým dějem. Ano Bible Black má doce­la sluš­ný děj točí­cí se kolem čer­né magie, kte­rá už sama o sobě láká a svá­dí k sexu­ál­ním hrát­kám. Uvidíme zde krva­vý ritu­ál, kouz­la, ovlá­dá­ní mys­lí jiných lidí, ale samo­zřej­mě pře­de­vším sex. A to ne jen tak leda­ja­ký. Japonci trpí min­d­rá­kem z veli­kos­ti a tak i zde dámy pře­ky­pu­jí buj­ným poprsím, muži obrov­ským údem a hlav­ně máme šan­ci vidět hro­ma­du orgas­mů a vlh­kých scé­nek. Jen mě lehce zne­chu­ti­lo podá­ní her­mafro­dit­ní uči­tel­ky. Ani zde si nemoh­li odpus­tit nechut­né zábě­ry na tyto kre­a­tu­ry.
Atmosféra fil­mu je samo­zřej­mě plná vzru­še­ní, výkři­ků a vzdychá­ní. Jinak tomu taky u por­no­fil­mu být ani nemá. Děj je dopro­vá­zen veli­ce zají­ma­vým hudeb­ním dopro­vo­dem, kte­rý se ovšem pocho­pi­tel­ně obje­vu­je jen zříd­ka kdy. Jen bych chtěl nako­nec podotknout, že pokud bude­te chtít ten­to sní­mek vidět, tak bys­te si ho měli pus­tit v původ­ním zně­ní, pro­to­že dabing je otřes­ný. Hlavně ten čes­ký.

Jelikož šlo o mou úpl­ně prv­ní zku­še­nost s tím­to žánrem, tak se mi sní­mek veli­ce líbil. I když horo­ro­vá pod­sta­ta je potla­če­na do poza­dí a pře­vy­šu­je ho na plné čáře ta ero­tic­ká, dá se na to dívat. Jako neza­u­ja­tý divák, kte­rý chtěl vyzkou­šet i něco nové­ho, jsem byl spo­ko­je­ný.

Hodnocení:
70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rozumbrádkové - kniha - recenze - 100 %28. dubna 2017 Rozumbrádkové - kniha - recenze - 100 % Rozumbrádkové bydlí v malebném údolí vysoko v horách. Jsou to takoví drobní človíčkové s hustými vlasy. Celým příběhem prochází tři Rozumbrádkové – Hlavěnka, Vtipálek, Mudra. Jednou k nim […] Posted in Recenze knih
  • Na rychlosti záleží 2 - Anesteziologie6. července 2021 Na rychlosti záleží 2 - Anesteziologie Posted in Komiks
  • Wonder Woman - První příběh princezny Amazonek22. prosince 2020 Wonder Woman - První příběh princezny Amazonek Příběh se točí okolo věčného souboje Amazonek a boha války Aréa. Začíná v době, kdy Diana (Gal Gadot) trénuje na ostrově Themyscira bojové umění pod vedením generálky Antiope (Robin […] Posted in Retro filmové recenze
  • Za čárou | Outside The Wire21. ledna 2021 Za čárou | Outside The Wire Netflix se rozhodl pro letošek přitvrdit. Situace kinařů se ani po měsících trvající krize nelepší a někteří producenti v podstatě pohřbívají celou kinodistribuci ve prospěch privátních […] Posted in Filmové recenze
  • Enrique se svěřuje Veve | Survivor CZ&SK9. února 2022 Enrique se svěřuje Veve | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Dark Floors (2008)28. prosince 2012 Dark Floors (2008) Lordi přicházejí na filmovou scénu!!! Ben se rozhodne odvést svou autistickou dceru Sarah z nemocnice, protože doktoři si s ní neví rady a samotné dívce se tu nelíbí. K nelibosti […] Posted in Horory
  • Simpsonovi: S30E04: Treehouse of Horror XXIX24. října 2018 Simpsonovi: S30E04: Treehouse of Horror XXIX České titulky pro 4. epizodu 30. sezóny. Pasují pro:the.simpsons.s30e04.1080p.web.x264-tbs Stahujte z webu Simpsonovi.Blog. Posted in Titulky
  • Válka Nevěst15. května 2011 Válka Nevěst Máme zde dvě nerozlučné kamarádky Liv a Emmu. Jejich přátelské pouto je silné, jak jen mezi dvěma ženami může být. Liv je úspěšnou právničkou, jenž má velice […] Posted in Recenze
  • Franciszek Maksymilian Pieczka: Polský umělec s bohatým odkazem18. ledna 2024 Franciszek Maksymilian Pieczka: Polský umělec s bohatým odkazem Franciszek Maksymilian Pieczka, narozený 18. ledna 1928 v Godówě a zemřelý 23. září 2022 ve Varšavě, byl významný polský herec působící ve filmu, divadle, televizi a rozhlasu. Svou kariéru […] Posted in Profily osob
  • Hodiny4. května 2023 Hodiny Sympatický psychologický horor na zajímavé téma. Hlavní hrdinkou je sympatická a atraktivní žena, která nechce mít děti. Myslí si, že její biologické hodiny jsou rozbité a tak se přihlásí […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39627 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72007 KB. | 21.04.2024 - 23:05:58