Kritiky.cz > Horory > Bigfoot (2012)

Bigfoot (2012)

rp Bigfoot 28201229.jpg
rp Bigfoot 28201229.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Alice Cooper má po celém svě­tě věr­nou fanouš­kov­skou základ­nu, ale legen­dár­ní Bigfoot mezi jeho pří­z­niv­ce roz­hod­ně nikdy pat­řit nebu­de!

DJ a „hlas“ míst­ní­ho rádia Harley Anderson z měs­teč­ka Deadwood hod­lá uspo­řá­dat rocko­vý kon­cert, kte­rý by pozve­dl upa­da­jí­cí pres­tiž své­ho měs­ta. Bude však zapo­tře­bí poká­cet část lesa, což se samo­zřej­mě nelí­bí ochrán­cům pří­ro­dy v čele se Simonem Quintem. Ten má navíc s Harleym nevy­ří­ze­né účty z minu­los­ti. Do jejich spo­ru se však vlo­ží sta­ros­ta i míst­ní poli­cie a Quint je tak spo­leč­ně s něko­li­ka akti­vis­ty násil­ně odve­den z mís­ta, kde se má konat kon­cert. Stavbě pódia i zahá­je­ní kon­cer­tu tak již nic nesto­jí v ces­tě a hlav­ní host kon­cer­tu Alice Cooper při­chá­zí na scé­nu. Jenže nebu­de to on, kdo se sta­ne nej­vět­ší „atrak­cí“ této akce. Hluk a hla­si­tá hud­ba totiž vyhna­la z lesů obrov­ské­ho Bigfoota, tvo­ra o kte­rém mezi míst­ní­mi kolo­va­li jen pověs­ti a dosud jej nikdo nevi­děl živé­ho. Agresivní kolos vzá­pě­tí roz­pou­tá hoto­vá jat­ka a zdá se, že jej nic nedo­ká­že zasta­vit. Dříve než se do celé akce zapo­jí poli­cie i národ­ní gar­da, roz­hod­nou se Simon Quint a Harley Anderson jed­nat na vlast­ní pěst. Zatímco Simon chce Bigfoota chy­tit a uspat, Harley najme sku­pi­nu lov­ců a hod­lá obrov­ské­ho tvo­ra zabít. Bigfoot se však nehod­lá vzdát bez boje a oko­lí Mount Rushmore to šered­ně odská­če…


Český název: Přízrak z lesa stra­chu
Režie: Bruce Davison
Rok výro­by: 2012
Délka: 89 min
Země: USA
Hrají:
Danny Bonaduce...(Harley Anderson)
Barry Williams...(Simon Quint)
Sherilyn Fenn...(šerif Becky Alvarez)
Bruce Davison...(šerif Walt Henderson)
Stephanie Sarreal Park...(Priya)
Alice Cooper...(Alice Cooper)
...a dal­ší


Spojení nechval­ně zná­mých spo­leč­nos­tí Asylum a SyFy nezna­me­na­lo nic jiné­ho, než že nás čeká dal­ší céč­ko­vá podí­va­ná urče­ná jen pro oprav­du otr­lé jedin­ce. Už jsem od nich viděl hod­ně bizar­ních pro­duk­tů, ale ten­to řadím mezi ty nejmé­ně poži­va­tel­né. Většinou se sna­žím na céč­ko­vých fil­mech najít i něja­ké to pozi­ti­vum, ale tady to bylo téměř nemož­né. Po krk zabo­ře­ný v těch nej­smradla­věj­ších srač­kách bych ten­to­krát doká­zal vyzdvih­nout snad jen pří­tom­nost zpě­vá­ka Alice Cooper a jeho krát­ké půso­be­ní v tom­to paskvi­lu. On jedi­ný totiž sne­se přís­něj­ší metr, vše ostat­ní byla vylo­že­ná kata­stro­fa.
Nevím, odkud Asylum vyhra­ba­lo tým, kte­rý měl na sta­ros­ti vizu­ál­ní a spe­ci­ál­ní efek­ty, ale zřej­mě se byli před natá­če­ním podí­vat na pra­cov­ní úřad a po ces­tě posbí­ra­li ješ­tě něko­lik pochyb­ných exis­ten­cí pří­mo na uli­ci, kte­ré obsa­di­li do toho­to paskvi­lu coby „her­ce“. CGI efek­ty (zvláš­tě pak ty nej­la­ci­něj­ší) jsou vždy nej­vět­ším zlem u podob­ných fil­mů s mrz­kým roz­poč­tem. Většinou se tak vždy sna­žím oce­nit ale­spoň pěk­nou pří­ro­du, kde se natá­če­lo, jen­že v tom­to pří­pa­dě jsem tvr­dě nara­zil i zde. Na digi­tál­ní mon­stra, vrtu­l­ní­ky a cákan­ce krve jsem si už zvy­kl, ale tady bylo digi­tál­ní snad úpl­ně všech­no (voda, stro­my a dokon­ce i lidi). Zvláště pak při scé­nách kdy Bigfoot zabí­jel, jsem se musel chy­tat za hla­vu asi nej­ví­ce. Jeho směš­né zadu­pá­vá­ní obě­tí či uhry­zá­vá­ní hlav vypa­da­lo napros­to nere­ál­ně a navíc se neu­stá­le opa­ko­va­lo.
O pořád­nou horo­ro­vou atmo­sfé­ru tu tak divák neza­va­dí ani omy­lem, ale to je vám asi už jas­né. Občas sice dojde na něko­lik humor­ných situ­a­cí, ale ani ty vám nějak závrat­ně nezlep­ší jinak znač­ně pokleslou nála­du. Když jsem viděl již znač­ně sešlou Sherilyn Fenn, bylo mi jí oprav­du líto. Kdysi jsem jí měl coby hereč­ku oprav­du rád, ale snad by bylo už i lep­ší, kdy­by svou herec­kou kari­é­ru pově­si­la na hře­bík.


Hodnocení:
10% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62256 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72220 KB. | 21.05.2024 - 21:45:30