Kritiky.cz > Horory > Planet of the Sharks (2016)

Planet of the Sharks (2016)

rp Planet of the Sharks 28201629.jpg
rp Planet of the Sharks 28201629.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Planeta Země se ocit­la téměř celá pod vodou a hrst­ka lidí co pře­ži­la, musí nyní bojo­vat nejen s nedo­stat­kem potra­vin, ale i enorm­ním počtem žra­lo­ků…

Celá pla­ne­ta Země se vli­vem glo­bál­ní­ho otep­lo­vá­ní a roz­tá­ním všech ledov­ců ocit­la pod vodou. Lidé, kte­ří pře­ži­li, dnes žijí na umě­le vytvo­ře­ných plo­ši­nách, kte­ré se jen stě­ží dají ozna­čit za „měs­ta“. Hrstka věd­ců se sna­ží při­jít na způ­sob, jak vše zvrá­tit, ale zatím mar­ně. Zatímco lidé jsou ve sví­zel­né situ­a­ci, nad­vlá­dy se cho­pi­li žra­lo­ci. Jejich úto­ky jsou stá­le čas­těj­ší a zdá se, jako­by byli koor­di­no­va­né. Příčinou je obrov­ská alfa sami­ce a nedo­sta­tek potra­vy. Žraloci se tak stá­va­jí pri­o­ri­tou a je potře­ba urych­le­ně při­jít na způ­sob jak je zasta­vit, jinak hro­zí lid­ské rase úpl­né vyhu­be­ní.


Český název: Boj o pev­ni­nu
Režie: Mark Atkins
Rok výro­by: 2016
Délka: 86 min
Země: USA
Hrají:
Brandon Auret...(Dillon Barrick)
Stephanie Beran...(Dr. Shayne Nichols)
Lindsay Sullivan...(Dr. Roy Shaw)
Christia Visser...(Dr. Caroline Munro)
John B Swart...(Hideo Ishiro)
Lauren Joseph...(Beatrice)
...a dal­ší


Každoroční pří­sun ultra lev­ných céč­ko­vých fil­mů obsta­rá­vá pře­de­vším spo­leč­nost Asylum a tak mi bylo hned jas­né, že tady se zřej­mě pří­liš kva­lit­ní podí­va­né nedo­čkám. Krátký obsah fil­mu mě však mír­ně zau­jal a tak jsem si samo­zřej­mě nesměl nechat ten­to fil­me­ček ujít. Již úvod­ní digi­tál­ní masa­kr pale­to­vé­ho měs­teč­ka však pohřbil i zbyt­ky mých ilu­zí, že bych se pře­ce jenom mohl zas po dlou­hé době dočkat ale­spoň prů­měr­né podí­va­né. Alespoň jsem se u toho tro­chu zasmál, když už nic jiné­ho.
CGI efek­ty hroz­né jako vždy, ale žra­lo­ci se tu cel­kem pěk­ně vyřá­di­li. Počet jejich obě­tí byl obrov­ský a oni měli štěs­tí, že jim to lidé díky své kla­sic­ké blbos­ti znač­ně uleh­čo­va­li. On cel­ko­vě byl ten­to film pře­hlíd­kou nelo­gic­kých nesmys­lů a dosti špat­ných herec­kých výko­nů. Ale to už je zaži­tá kla­si­ka, tak­že to pře­kva­pí asi jen málo­ko­ho. Svou pozor­nost jsem tak pře­váž­ně sou­stře­dil jen na něko­lik pěk­ných „here­ček“. Po této strán­ce si nemůžu stě­žo­vat, jen kdy­by tolik nepře­hrá­va­ly. Co se týká atmo­sfé­ry, tak se snad ani za horo­ro­vou ozna­čit nedá. Spíše bych to viděl na nepo­ve­de­nou kome­dii – o čemž svěd­čí i nepří­liš humor­ný lov žra­lo­ků s kopím, nebo prů­jezd moto­ro­vé­ho člu­nu obrov­skou vlnou. To však radě­ji nehod­lám ani více komen­to­vat.
Souboj o pev­ni­nu tak mno­ho pozi­tiv­ních věcí nena­bí­dl a spí­še si šered­ně pohra­je s vaší trpě­li­vos­tí. Pokud vás však podob­ně laci­né céč­ka baví, urči­tě tu najde­te pár oka­mži­ků, kte­ré se vám budou líbit. Já už se však na to podru­hé urči­tě nepo­dí­vám.

Hodnocení:
20% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,14125 s | počet dotazů: 273 | paměť: 71637 KB. | 13.07.2024 - 14:51:02