Kritiky.cz > Horory > Villmark (2003)

Villmark (2003)

rp Villmark 2003.jpg
rp Villmark 2003.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přejete si upev­nit pra­cov­ní kolek­tiv? Rozhodně nepo­řá­dej­te team­bu­il­ding v nor­ské divo­či­ně!!!

Zbohatlík a pro­du­cent Gunnar při­pra­vu­je novou rea­li­ty show z drs­né­ho pro­stře­dí nor­ské divo­či­ny. Spolu se svým čtyř­člen­ným týmem se roz­hod­ne utu­žit týmo­vé­ho ducha a zku­sit si vše nane­čis­to ješ­tě před natá­če­ním. Bez mobi­lů, jíd­la, ciga­ret a alko­ho­lu – vše pro pře­ži­tí si musí obsta­rat sami. Zpočátku vše pro­bí­há doce­la dob­ře, Gunnar se těší na „zále­sác­ký život“ a pobyt ve své sta­ré cha­tě u jeze­ra, jeho noví zaměst­nan­ci už však tolik opti­mis­mem nehý­ří. Zvláště když dva z nich nalez­nou opuš­tě­ný stan a z jeze­ra vytáh­nou mrt­vou dív­ku. Navíc jim jejich šéf zaká­že o všem mlu­vit před děv­ča­ty z týmu a zaká­že jim infor­mo­vat poli­cii. Vše prý hod­lá udě­lat až po jejich čtyř­den­ním team­bu­il­din­gu. Jejich vzá­jem­ná důvě­ra tím dostá­vá prv­ní tvr­dý direkt, kte­rý vyvr­cho­lí div­ným cho­vá­ním jejich šéfa. Stín pode­zře­ní navíc začne narůs­tat poté, co začne dochá­zet k podiv­ným okol­nos­tem a vyvr­cho­lí zmi­ze­ním jed­no­ho z nich. Dobrodružný víkend se změ­ní v zou­fa­lý boj o zacho­vá­ní zbyt­ku zdra­vé­ho rozu­mu a samot­né­ho pře­ži­tí…


Český název: Temné lesy
Režie: Pål Øie
Rok výro­by: 2003
Délka: 85 min
Země: Norsko
Alternativní název: Dark Woods
Hrají:
Bjørn Floberg...(Gunnar)
Kristoffer Joner...(Lasse)
Eva Röse...(Elin)
Sampda Sharma...(Sara)
Marko Iversen Kanic...(Per)
...a dal­šíSeverské fil­my jsou už něja­kou dobu moje srd­cov­ka a ty nor­ské obzvláš­tě. Mám mezi nimi spous­tu oblí­be­ných kous­ků, ale…V době kdy jsem pocí­til jis­tý úpa­dek asij­ských horo­rů, jsem pře­sed­lal prá­vě ke skan­di­náv­ským tvůr­cům a Villmark byl zmi­ňo­ván snad na kaž­dých hororových/filmových strán­kách, kde jsem cho­dil (cho­dím), jako jed­na vel­ká pec­ka. Možná prá­vě z toho důvo­du jsem ho odlo­žil na poz­dě­ji, pro­to­že nepa­t­řím mezi ty, kte­ří mají potře­bu oka­mži­tě vidět všech­ny novin­ky či sjíž­dět pou­ze fil­my s nej­vět­ším hod­no­ce­ním. Nechal jsem ho pěk­ně uzrát a jak vid­no, jeho popu­la­ri­ta během let mír­ně pokles­la. Čímž se jen potvr­di­la má teo­rie, kte­ré se již řadu let sna­žím držet.
To však nezna­me­ná, že by Temné lesy byli špat­ným fil­mem. Jen jsem měl o něm vzhle­dem k té lavi­ně kom­pli­men­tů a chva­li­teb­ných komen­tá­řů dost odliš­né před­sta­vy a oče­ká­vá­ní. Pål Øie mě však doká­zal pře­svěd­čit fil­mem Skjult, že doká­že doslo­va vymač­kat atmo­sfé­ru do posled­ní kap­ky a i tady si v tom­to ohle­du neve­dl vůbec špat­ně. Drsné pro­stře­dí a vzrůs­ta­jí­cí panika/nedůvěra výraz­ně dopo­moh­li k navo­ze­ní dus­né atmo­sfé­ry a napl­no roz­po­hy­bo­vat divá­ko­vu před­sta­vi­vost. To vše bylo v napros­tém pořád­ku a názna­ky něče­ho „děsivého/tajemného“ byli plně dosta­ču­jí­cí.
Jenže se dle mého scé­náris­ta až moc sna­žil do děje pro­cpat pře­hr­šel dia­lo­gů a roz­ví­je­ní jed­not­li­vých postav – což sebou mís­ty při­nes­lo i nud­něj­ší pasá­že. Vše se násled­ně sna­žil zachrá­nit na můj vkus až moc urych­le­ným kon­cem, kte­rý mě pros­tě uspo­ko­jit nedo­ká­zal. Tedy ale­spoň ne nato­lik, abych o Villmarku mohl tvr­dit, že je to neza­po­me­nu­tel­ná pec­ka. V nepo­sled­ní řadě jsem nebyl ani „na vět­vi“ z někte­rých herec­kých výko­nů. Kristoffer Joner mini­mál­ně o tří­du pře­vy­šo­val zby­tek osa­zen­stva a navíc se mi coby posta­va – on jedi­ný oprav­du líbil. Takže pokud pře­jdu k finál­ní­mu hod­no­ce­ní, tak jsem byl bohu­žel mír­ně zkla­mán. Jde sice o lehce nad­prů­měr­nou podí­va­nou, ale žád­ná pec­ka to v mých očích pros­tě není!!!


Hodnocení:
65% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75093 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71729 KB. | 17.07.2024 - 17:40:50