Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hostel

Hostel

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mučení, zabí­je­ní, krev. Pokud Vás tato tři slo­va neod­ra­di­la od čte­ní toho­to člán­ku a spí­še Vás při­lá­ka­la, zna­me­ná to,že by se moh­lo jed­nat o film prá­vě pro Vás. Hostel tak zní nový film Eliho Rotha (Cabin Fever) ve kte­rém tohle všech­no může­te najít.   Pokud jste vidě­li trai­ler, moh­li jste se z něj dozvě­dět, že film je inspi­ro­ván sku­teč­ný­mi udá­lost­mi. Abych to uve­dl na pra­vou míru. Hostel je inspi­ro­ván pou­ze myš­len­kou, kte­rou Elimu před­ho­dil v roz­ho­vo­ru co kdy kdo našel na inter­ne­tu nej­ší­le­něj­ší­ho jeho kama­rád. Právě on našel strán­ky, kde se zhru­ba za 10 000 dola­rů dá kou­pit mož­nost zabít člo­vě­ka. (Nepochybuji ovšem o  tom,že se tako­vé věci oprav­du dějí) Elimu to zůsta­lo v pamě­ti a jed­no­ho krás­né­ho dne si vypnul mobil­ní tele­fon a zavřel se ve své kůl­ně a napsal námět s názvem Hostel. Později k  námě­tu napsal scé­nář, kte­rý kon­zul­to­val s Quentinem Tarantinem. Jemu se nápad nato­čit tako­vý film tak zalí­bil, že se ho roz­ho­dl pro­du­ko­vat. Stačilo 4 a půl mili­o­nu dola­rů a  „biják“ byl na svě­tě.
 Film pojed­ná­vá o dvou mla­dí­cích, jenž si chtě­jí v Evropě uží­vat sexu a mejda­nů. V Amsterdamu se dozvě­dí o  hos­te­lu poblíž Bratislavy a vyda­jí se tam. Po  pří­jez­du se sezná­mí s  dvo­ji­cí krá­sek a uží­va­jí sis s nimi. Netrvá ale dlou­ho a sled vel­mi pří­jem­ných situ­a­cí vystří­dá sled situ­a­cí nepří­jem­ných. Právě dvo­ji­ce našich hrdi­nů byla vybrá­na na muče­ní a  násled­né zabi­tí lid­mi, kte­ří si jejich smrt zapla­tí.
  Eli dal na radu Quentina Tarantina ať odje­de film točit do Evropy a sta­lo se. Točilo se pře­váž­ně v Praze s  čes­ký­mi her­ci jako je Josef Bradna, Jan Vlasák, Miroslav Táborský, Barbara Nedeljáková atd.. Ve fil­mu zazní dokon­ce česko-slovenské pís­nič­ky z  80tých let. Například od Dalibora Jandy, Mira Žbirky, Michala Davida a Pavola Habery.
Habera prý pod­le slo­ven­ské­ho tis­ku uva­žu­je o  žalo­bě na Eliho Rotha kvů­li autor­ským prá­vům. Režisér však říká: „Myslím, že se pan Habera chce jen zvi­di­tel­nit. Dostal hod­ně peněz, ale asi ne dost. A pokud by chtěl víc, může nám dát něja­kou píseň do Hostelu 2.“
  Hostel se stal během prv­ní­ho víken­du pro­mí­tá­ní v ame­ric­kých kinech jed­ním z  nej­na­vště­vo­va­něj­ších fil­mů a pře­ko­nal tako­vé fil­mo­vé trhá­ky jako je King Kong, nebo Letopisy Narnie. S výděl­kem 19 mili­o­nů dola­rů v  ame­ric­kých kinech za víkend, se stal jed­ním z adep­tů na brat­říč­ka v podo­bě pokra­čo­vá­ní stej­ně tak jako tomu bylo u Sawu.
  Co víc dodat, může­me se jedi­ně nechat pře­kva­pit co nám Eli před­lo­ží jako dal­ší výplod své fan­ta­zie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62151 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71997 KB. | 21.04.2024 - 20:04:40