Kritiky.cz > Horory > Adolfo de Jesús Constanzo

Adolfo de Jesús Constanzo

rp Adolfo Constanzo.jpg
rp Adolfo Constanzo.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Obřadní ritu­á­ly, voo­doo, dro­gy s tím vším byl Adolfo spo­jo­ván. V Mexiku ješ­tě dnes při vyslo­ve­ní jeho jmé­na mno­hým pře­běh­ne mráz po zádech.

Narodil se 1. lis­to­pa­du 1962 v Miami na Floridě ovdo­vě­lé tepr­ve pat­nác­ti­le­té kubán­ské imi­grant­ce. Ta se však s ním ješ­tě coby novo­ro­zen­cem pře­stě­ho­va­la do San Juanu v Portoriku. Kde se podru­hé vda­la a necha­la své­ho prvo­ro­ze­né­ho syna pokřtít. Z malé­ho Adolfa se stal řád­ný kato­lík a začal slou­žit v míst­ním kos­te­le jako minis­t­rant. Jeho mat­ka (Delia Aurora González) zača­la pod­ni­kat krát­ké výle­ty na Haiti, kde se sta­la člen­kou Palo may­om­be a hlav­ně vyzna­vač­kou voo­doo. Od té doby se zača­li mít sou­se­dé před Aurorou a jejím deví­ti­le­tým synem na pozo­ru. Považovali jí za čaro­děj­ni­ci, přes­to­že jí to nějak nemoh­li doká­zat. Avšak pokaž­dé když se s ní dostal někdo do spo­ru, obje­vi­la se dru­hý den na zápra­ží jejich domu bez­hla­vá koza, nebo sle­pi­ce. Roku 1972 se rodi­na pře­stě­ho­va­la zpět do Miami, ale nevlast­ní otec o rok poz­dě­ji zemřel. Zanechal však své ženě a dvě­ma dětem doce­la sluš­nou finanč­ní hoto­vost. Aurora se však brzy zno­vu vda­la, poro­di­la tře­tí dítě (s kaž­dým mužem měla jed­no) a od té chví­le zapo­čal Adolfův pád na dno spo­leč­nos­ti.

Jeho nový nevlast­ní otec měl co do čině­ní s pro­de­jem drog a okul­tis­mem. Adolfo i jeho mat­ka byli něko­li­krát zatče­ni za drob­né krá­de­že a van­da­lis­mus. V roce 1976 byl dán do „uče­ní“ Palo may­om­be, kde byl zasvě­cen do tajem­ných ritu­á­lů voo­doo. Během toho se mu sice poda­ři­lo vystu­do­vat střed­ní ško­lu, ale byl hned násled­ně vylou­čen z prv­ní­ho roč­ní­ku na vyso­ké. Přibližně v tu samou dobu zača­la údaj­ně mat­ka pozo­ro­vat jeho „psy­chic­ké schop­nos­ti“ před­ví­dat budouc­nost – prý doká­zal před­po­vě­dět aten­tát na Ronalda Reagana. Tyto schop­nos­ti se však neda­ři­ly pro­vá­dět na sobě samém. I díky tomu byl v roce 1981 dva­krát chy­cen při krá­de­ži (jed­nou se poku­sil ukrást moto­ro­vou pilu). Navíc začal poci­ťo­vat bis­e­xu­ál­ní sklo­ny a stá­le čas­tě­ji měl poměr pře­váž­ně s muži. Jeden z jeho milen­ců ho vzal roku 1983 do nechval­ně pro­slu­lé čtvr­ti Zona Rosa v Mexico City. Kde se něja­kou dobu živil věš­tě­ním z taro­to­vých karet.
Zde se také setká­vá se svý­mi prv­ní­mi učed­ní­ky Martínem Quintanou Rodríguezem a Omarou Chewe Oreu Ochou, kte­ří se záro­veň stá­va­jí i jeho milen­ci. Následně se na chví­li vra­cí zpět do Miami, ale hned násle­du­jí­cí­ho roku 1984 se natr­va­lo vrá­tí do Mexika ke svým učed­ní­kům. Začnou spo­leč­ně byd­let, shá­nět dal­ší násle­dov­ní­ky (mezi nimi je i homose­xu­ál­ní psy­cho­pat Jorge Montes) a spo­leč­ně roz­jíž­dět svůj byz­nys. Kromě vyklá­dá­ní karet začí­na­jí pro­vá­dět i obřad­ní ritu­á­ly, při nichž obě­to­vá­va­li kro­mě kuřat, kohou­tů či koz i hady, zeb­ry či lví­ča­ta. Díky tomu si zís­kal řadu vliv­ných přá­tel. Mezi jeho kli­en­ty pat­ři­li dro­go­ví dea­le­ři, jejich bos­so­vé, nájem­ní zabi­já­ci a dokon­ce i poli­ti­ci. Jeho služ­by samo­zřej­mě neby­ly zadar­mo: ( údaj­ně měl 31 stá­lých zákaz­ní­ků, kte­ří byli ochot­ni za ritu­ál­ní obřad zapla­tit i 4500 dola­rů. Za kohou­ty si účto­val $ 6, kozu za $ 30, hada škr­ti­če - hroz­ný­še krá­lov­ské­ho $ 450, za dospě­lé zeb­ry $ 1100 a afric­ké lví­ča­ta až $ 3100 za jed­no. Tyto ritu­á­ly „očiš­tě­ní“ jak jim sám říkal, při­lá­ka­li samo­zřej­mě i mexic­kou sme­tán­ku. Jeho popu­la­ri­ta rost­la a on zís­kal pří­z­niv­ce i mezi zko­rum­po­va­ný­mi vyso­ce posta­ve­ný­mi poli­cis­ty. Ti ho nau­či­li jak správ­ně cho­dit v nele­gál­ním obcho­du s nar­ko­ti­ky.
Začal pra­co­vat pro kar­te­ly, kdy jim díky svým „věš­tec­kým schop­nos­tem“ pomá­hal plá­no­vat dodáv­ky drog. Sliboval jim „nevi­di­tel­nost“ při jejich neka­lých kšef­tech a díky vyso­ké zko­rum­po­va­nos­ti v zemi mu to čas­to vychá­ze­lo. Samozřejmě, že to byl všech­no nesmy­sl, ale pro­chá­ze­lo mu to. Bohatí kli­en­ti však si však klad­li mno­hem vět­ší náro­ky, než­li spo­di­na spo­leč­nos­ti a tak Constanzo při­šel s novým způ­so­bem pro­vá­dě­ní ritu­á­lů. Společně se svý­mi učed­ní­ky začal objíž­dět hřbi­to­vy, kra­dl lid­ské ostat­ky a zalo­žil vlast­ní kult Nganga. Začali se k němu při­dá­vat dal­ší čle­no­vé z řad léka­řů, šar­la­tá­nů, transves­ti­tů a vra­hů. Mnozí z nich jej zača­li pova­žo­vat za polo­bo­ha. Brzy do jeho spol­ku vstou­pi­li i čty­ři vyso­ce posta­ve­ní poli­cis­té: mezi nimi kupří­kla­du Salvador Garcia, kte­rý měl na sta­ros­ti boj s nar­ko­ti­ky, nebo Florentino Ventura, kte­rý pra­co­val pro mexic­kou poboč­ku Interpolu. Ten jej taky sezná­mil s jed­ním z nej­vliv­něj­ších bos­sů dro­go­vé­ho kar­te­lu Calzadasem.

Vraždění začí­ná:
Adolfo a jeho lidé pro něj zača­li pra­co­vat. Díky své­mu šar­mu a zná­mos­tem začal domi­no­vat na dro­go­vém trhu. Získal řadu lukra­tiv­ních kšef­tů a začal dohá­nět kon­ku­ren­ci k šílen­ství. Jednou se mu dokon­ce poda­ři­lo pod­vést pro­dej­ce koka­i­nu v Guadalajaře a díky svým kon­tak­tům se mu poda­ři­lo jeho skrýš pro­dat za 100 000 dola­rů bez jeho vědo­mí. Jeho maje­tek ros­tl a on si začal žít na vyso­ké noze. Za 60 000 dola­rů si kou­pil krás­ný byt v Mexico City, nebo něko­lik luxus­ních auto­mo­bi­lů (jeden Mercedes Benz za 80 000 dola­rů). Constanzo a jeho kult Nganga si našli novou zába­vu. Rozhodli se, že k uspo­ko­je­ní své­ho bož­stva již nesta­čí pou­hé kos­ti a tak zača­li s lid­ský­mi obět­mi. V oko­lí Mexico City se během násle­du­jí­cích let našlo více než dva­cet zmr­za­če­ných lid­ských těl. Většina vražd je dob­ře zdo­ku­men­to­va­ných, ale dodnes mexic­ké úřa­dy nezna­jí přes­ný počet obě­tí. Mezi nimi byli i někte­ří dro­go­ví dea­le­ři a jejich bos­so­vé. Roku 1987 si Constanzo totiž stá­le více při­pi­so­val záslu­hy na vyda­ře­ných obcho­dech a chtěl se stát plno­hod­not­ným obchod­ním part­ne­rem Calzady. Byl však odmít­nut. 30. dub­na Guillermo Calzada a šest čle­nů jeho rodi­ny záhad­ně zmi­ze­lo. O den poz­dě­ji našla poli­cie v jeho kan­ce­lá­ři znám­ky podiv­né­ho ritu­á­lu, kte­rý se zde ode­hrál. Za dal­ších šest dní bylo nale­ze­no na bře­hu řeky Zumpango sedm mrt­vol. Na sobě nes­ly sto­py sadis­tic­ké­ho muče­ní. Chyběli jim prs­ty, uši, pohlav­ní orgá­ny a srd­ce. Jedné z obě­tí chy­bě­la dokon­ce páteř a dal­ším dvě­ma jejich moz­ky. Constanzo jimi údaj­ně nakr­mil své bož­stvo.
V čer­ven­ci 1987 Salvador Garcia sezna­mu­je Adolfa s bossy jiné­ho kar­te­lu, bra­t­ry Hernandezovými. Na kon­ci měsí­ce se stě­hu­je do Matamoros na americko-mexických hra­ni­cích. Zde se setká­vá s dva­a­dva­ce­ti­le­tou Sarou Aldrete, se kte­rou začne mít mile­nec­ký poměr, přes­to­že ona má vztah s paše­rá­kem drog Gilberto Sosou. Nejvíce se mu líbí, že Sara má naro­ze­ni­ny ve stej­ný den jako jeho mat­ka (6. září). Sara však brzy pod­lé­há a zce­la se pono­ří do okult­ní­ho svě­ta, kte­rý ji Adolfo nabí­dl. Brzy se také stá­vá Madrinou (mat­kou čaro­děj­nic), kte­rá ješ­tě vylep­šu­je způ­so­by muče­ní. Díky tomu se stá­va­jí obřad­ní ritu­á­ly ješ­tě bru­tál­něj­ší a pro­pra­co­va­něj­ší. Následně se celý kult odstě­hu­je na Rancho Santa Elena (dům v pouš­ti), kte­rý kro­mě ritu­ál­ních vražd pou­ží­val i jako jed­no obrov­ské skla­diš­tě koka­i­nu a mari­hu­a­ny. 28. květ­na nechal na ran­či zastře­lit dro­go­vé­ho dea­le­ra Hectora de la Fuenteho a far­má­ře  Moisese Castilla. Jejich obě­to­vá­ní však bylo pro Constanzu zkla­má­ním. Své bož­stvo neu­spo­ko­jil a tak se vydal do Mexico City, kde nechal doslo­va roz­se­kat transvesti­tu Ramona Esquivela. Jeho ostat­ky pak nechal rozvě­sit po uli­ci. Štěstí ho neu­pus­ti­lo ani v červ­nu téhož roku, když na jeden z jeho domů zaú­to­či­la poli­cie a zaba­vi­la v něm vel­ké množ­ství drog a okult­ních před­mě­tů.
12. srp­na byl une­sen Ovidio Hernandez a jeho dvou­le­tý syn kon­ku­renč­ním dro­go­vým gan­gem. Adolfo byl požá­dán rodi­nou o pomoc. Tu noc byla na Rancho Santa Elena pro­ve­de­na dal­ší lid­ská oběť a rukojmí byli ze stra­chu 13. srp­na pro­puš­tě­ni bez jaké­ho­ko­liv zra­ně­ní. Constanzo si náro­ko­val veš­ke­ré záslu­hy a nikdo pro­ti tomu nic nena­mí­tal. Jeho popu­la­ri­ta ješ­tě více vzrost­la. 13. září spáchal Florentino Ventura sebe­vraž­du Mexico City, před kte­rou nemi­lo­srd­ně zastře­lil svou man­žel­ku i nejme­no­va­né­ho rodin­né­ho pří­te­le. Adolfo to však pře­šel bez povšim­nu­tí. V lis­to­pa­du 1988 nechal Constanzo obě­to­vat své­ho žáka Jorge Gomeze, kte­rý byl kla­nem obvi­něn, že šňu­pe koka­in. Adolfo přís­ně zaka­zo­val svým lidem uží­vá­ní jaké­ko­liv dro­gy. Ty slou­ži­li výhrad­ně k obcho­do­vá­ní. O měsíc poz­dě­ji se Ovidio Hernandez stal plno­hod­not­ným čle­nem kul­tu Nganga. Někdy došlo při ritu­ál­ních vraž­dách k neče­ka­ným udá­los­tem. 14. úno­ra 1989 byl na Rancho Santa Elena umu­čen kon­ku­renč­ní paše­rák drog Ezequiel Luna. Na obřad se dosta­vi­li „bez pozvá­ní“ dva dea­le­ři drog Ruben Garza a Ernesto Diaz, kte­ří za svou opo­váž­li­vost zapla­ti­li rov­něž živo­tem. 25. úno­ra neměl Adolfo zrov­na svůj den a tak žádal dal­ší oběť. Jenže zrov­na neby­la po ruce žád­ná a tak se Ovidio Hernandez nabí­dl, že jí seže­ne. Zanedlouho poté dovle­kl na ranč své­ho tepr­ve čtr­nác­ti­le­té­ho synov­ce Jose Garciu.

Osudová vraž­da:
13. břez­na 1989 pro­ve­dl Adolfo dal­ší ritu­ál­ní vraž­du, ale nebyl s výsled­kem spo­ko­je­ný. Jeho oběť po celou dobu muče­ní kři­če­la a pro­si­la o sli­to­vá­ní, až jej to zne­chu­ti­lo. Přikázal svým učed­ní­kům, aby mu obsta­ra­li novou „kořist“. Ti unes­li z jed­no­ho saló­nu v Matamoros jeden­a­dva­ce­ti­le­té­ho Marka Kilroye. Následně jej obě­to­va­li a koneč­ně uti­ši­li své bož­stvo. Následující obě­tí se stal býva­lý pří­tel Sary Gilberto Sosa. Ale Markovo zmi­ze­ní, zna­me­na­lo začá­tek kon­ce Constanzovy rodi­ny. Kilroy byl popu­lár­ní stu­den medi­cí­ny, kte­ré­ho měli všich­ni rádi. Byl sice transves­ti­ta, ale jeho rodi­na a přá­te­lé tla­či­li na texaské poli­ti­ky, aby spus­ti­li vlast­ní (ame­ric­ké pát­rá­ní), jeli­kož všich­ni moc dob­ře zna­li, jak to v Mexiku cho­dí. Tamní poli­cie pohře­šo­va­né lidi ani nehle­da­la. Koncem břez­na byly mexic­ké stát­ní orgá­ny donu­ce­ny nastar­to­vat pro­ti­dro­go­vou kam­paň. Začali pra­vi­del­ně pro­vá­dět záta­hy na dro­go­vé paše­rá­ky a dea­le­ry. 1. dub­na byl obě­to­ván býva­lý poli­cis­ta Victor Sauceda a Constanzo roz­ho­dl, že nyní jsou pod ochra­nou bohů a musí pře­vést přes hra­ni­ce půl tuny mari­hu­a­ny. Jeho lidem se to sku­teč­ně poved­lo. 9. dub­na se vra­cel Serafin Hernandez z Brownsville v Texasu, kde měl schůzku s Constanzem. Ignoroval poli­cej­ní záta­ras a chtěl pokra­čo­vat v jízdě. Byl pře­svěd­čen o své „nedo­tknu­tel­nos­ti“, ale poli­cis­té jej zatkli a odvez­li do Matamoros na mís­to, kde se měl setkat s lid­mi ze sek­ty. Na mís­tě byl zatčen i David Martinez. Následně všich­ni odje­li na Rancho Santa Elena, kde pro­běh­la poli­cej­ní razie. Byli zatče­ni Elio Hernandez a Sergio Martinez, násled­ně je poli­cis­té dlou­ho vyslý­cha­li. V objek­tu byl dále nale­zen sklad mari­hu­a­ny a střel­ných zbra­ní. Při výsle­chu vyšet­řo­va­te­lům doslo­va tuh­la krev v žilách, když sly­še­li pří­běhy plné čer­né magie, muče­ní a lid­ských obě­tí. Na dru­hý den se pro­to vrá­ti­li na ranč a udě­la­li důklad­nou pro­hlíd­ku celé­ho pozem­ku. Z pách­nou­cí­ho obě­tiš­tě Ngangy se jim udě­la­lo doslo­va špat­ně. Nalezli tam kro­mě nádob pře­ky­pu­jí­cích krví i mrt­vé koč­ky, pavou­ky, ští­ry, jele­ní paro­hy a dokon­ce lid­ský mozek. Zatčení čle­no­vé kul­tu pro­zra­di­li, kde se nachá­zí jejich sou­kro­mý hřbi­tov a po důklad­né razii, obje­vi­li pat­náct zmr­za­če­ných mrt­vol. Kromě tří těl byly iden­ti­fi­ko­vá­ny všech­ny obě­ti. Byly mezi nimi i těla Marka Kilroye a dvou býva­lých poli­cis­tů Joaquina Manzy a Miguela Garcii.
Hon začí­ná:
Dopadení Constanza a zby­lých čle­nů gan­gu se sta­lo pri­o­ri­tou čís­lo jed­na. 17. dub­na byla pro­ve­de­na poli­cej­ní razie v dal­ším ze zná­mých úto­čišť a to v luxus­ním domě u Atizapan. Policisté tam našli množ­ství homose­xu­ál­ní por­no­gra­fie a skry­tou ritu­ál­ní komo­ru. Hrůzné obje­vy v Rancho Santa Elena spus­ti­li obrov­skou medi­ál­ní „kam­paň“. Snad ze všech kou­tů Ameriky se ozý­va­li svěd­ko­vé, že hle­da­né­ho Constanza vidě­li. Ten se však již taj­ně vrá­til do Mexico City. Kde se skrý­val v jed­nom malém bytě spo­leč­ně se Sarou Aldrete a dal­ší­mi tře­mi učed­ní­ky. 2. květ­na se Sara roz­hod­la, že se poku­sí zachrá­nit ale­spoň sama sebe. Tajně vyho­di­la na chod­ník papí­rek se vzka­zem. Bylo na něm napsá­no, aby oso­ba co jej najde, kon­tak­to­va­la poli­cii – v této budo­vě se nachá­zí, ti kte­ré hle­da­jí. Dejte jim adre­su a řek­ně­te, že se ukrý­va­jí ve čtvr­tém pat­ře. Jako rukojmí drží jed­nu ženu. Dopis sku­teč­ně někdo našel, ale kolemjdou­cí dopis zmač­kal, pro­to­že si mys­lel, že jde o vtip.
6. květ­na zavo­la­li na poli­cii sou­se­dé, kte­ré obtě­žo­va­lo hla­si­té vul­gár­ní vyja­d­řo­vá­ní ze sou­sed­ní­ho bytu. Jakmile poli­cis­té dora­zi­li na mís­to, zahá­jil Constanzo pal­bu ze své Uzi. Následovala čty­ři­ce­ti pěti­mi­nu­to­vá pře­střel­ka, při kte­ré byl jako zázra­kem postře­len jen jeden poli­cis­ta. Když si Adolfo uvě­do­mil, že není úni­ku, podal svou zbraň jed­no­mu ze čle­nů kul­tu (Alvaro de Leon Valdez byl pro­fe­si­o­nál­ní zabi­ják) a řekl, aby ho a jeho milen­ce Martína Quintana Rodrígueze zastře­lil. Nechtěl jít v žád­ném pří­pa­dě do věze­ní. „El Duby“ Valdez jeho přá­ní spl­nil, ale udě­lal to tepr­ve poté, co jej Adolfo něko­li­krát uho­dil do obli­če­je a pohro­zil mu, že skon­čí jeho duše v pekle, pokud to neu­dě­lá. Constanzo a Quintana byli už mrt­ví, když do bytu vra­zi­la poli­cie.

Soud:
Dohromady bylo zatče­no a odsou­ze­no čtr­náct čle­nů kul­tu. Byli obža­lo­vá­ní z více­ná­sob­né vraž­dy, nele­gál­ní­ho drže­ní zbra­ní a nar­ko­tik, spik­nu­tí a maře­ní spra­ve­dl­nos­ti. 30. srp­na 1990 byl Alvaro de Leon Valdez odsou­zen k 30 letům věze­ní za vraž­du Constanza a Quintana. Juan Fragosa a Jorge Montes byli odsou­ze­ni za vraž­du Ramona Esquivela k 35 letům věze­ní. Omar Orea měl být sou­zen za tutéž vraž­du, ale mezi­tím umřel na AIDS. Sara Aldrete byla zproš­tě­na obvi­ně­ní z vraž­dy Constanza, ale dosta­la šest let za spol­če­ní s kul­tem. Následné vyšet­řo­vá­ní a při­bý­va­jí­cí důka­zy a výpo­vě­di však uká­za­ly, kým ve sku­teč­nos­ti byla. Za všech­ny vraž­dy, kte­ré spácha­la, dosta­la dal­ších šede­sát let navíc. Elio Hernandez a Serafin Hernandez dosta­li rov­něž šede­sát let.
Policie si však dosud není jis­tá, jaké je finál­ní čís­lo obě­tí. Podle někte­rých poli­cej­ních důstoj­ní­ků byl Constanzo a jeho klan zod­po­věd­ný za kaž­dou ritu­ál­ní vraž­du, kte­rou se za posled­ní roky nepo­da­ři­lo objas­nit. To však neby­la prav­da. Navíc v červ­nu 1989 měla sest­ra mrt­vé­ho Martina Quintana pro­hlá­sit, že Constanzova prv­ní Madrina (mat­ka čaro­děj­nic, nej­vyš­ší čaro­děj­ni­ce), jenž nahra­di­la Sara Aldrete je stá­le na svo­bo­dě a dále šíří jejich posel­ství a čer­nou magii v Guadalajaře. Něco podob­né­ho měl pro­hlá­sit ješ­tě před svou smr­tí i Omar Orea, kte­rý tvr­dil, že mno­ho učed­ní­ků neby­lo dopa­de­no a ti i nadá­le šíří jejich „nábo­žen­ství“ Ngangu. Jeden z chrá­mů se měl nachá­zet v Monterrey.
Zdroj: wiki­pe­dia
Na fot­kách:
1) Constanzo_a_Ochoa
2) mrt­vý Constanzo a Quintana
3) důka­zy z Matamoros

Zdroj obráz­ků:
http://murderpedia.org


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31168 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71813 KB. | 17.07.2024 - 19:31:47