Kritiky.cz > Horory > Fantasma dell’opera, Il (1998)

Fantasma dell’opera, Il (1998)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Fantom ope­ry v podá­ní Daria Argenta nedo­pa­dl zrov­na nej­lé­pe.

Francie 1877: Pařížská ope­ra zaží­vá zla­té časy. Každé vystou­pe­ní je vypro­da­né, hlav­ní oper­ní pěv­ky­ně je navr­cho­lu své kari­é­ry a pení­ze se jen sypou do kasič­ky. Zrovna v tuto dobu zde začí­ná svou kari­é­ru oper­ní zpě­vač­ka Christina, kte­rá je nejen krás­ná, ale i vel­mi nada­ná. Bohužel však nedo­stá­vá moc pří­le­ži­tos­tí a tak v ope­ře dělá jen náhrad­ni­ci. To jí však nebrá­ní v tom, aby ve svém vol­nu zpí­va­la na jeviš­ti jen sama pro sebe. Netuší, že jí někdo již del­ší dobu pozo­ru­je a zami­lo­val se do ní. Tím panem záhad­ným je samot­ný Fantom ope­ry. Muž, pří­zrak kte­rý žije v kata­kom­bách pod ope­rou a vyhý­bá se lidem. Jeho spo­leč­ni­ce­mi jsou pou­ze kry­sy, kte­ré ho v dět­ství zachrá­ni­li před jis­tou smr­tí. Každého kdo naru­ší jeho sou­kro­mí bez okol­ků zabi­je. Nyní však jeho mysl zachvá­ti­lo něco, co až do teď neznal. Láska. Jenže pro spo­leč­nost je nepři­ja­tel­né, aby se Christine stý­ka­la s někým jako on, hlav­ně když z něj mají všich­ni strach a navíc si mys­lí, že jde pou­ze o mýtus. Jenže do ces­ty se Fantomovi posta­ví ješ­tě mno­hem vět­ší pře­káž­ka a to mla­dý baron Raoul De Chagny, kte­ré­mu se dív­ka taky líbí a chce jí zís­kat pro sebe.

Český název: Fantom ope­ry
Režie: Dario Argento
Rok výro­by: 1998
Délka: 99 min
Země: Itálie / Maďarsko

Hrají:
Julian Sands ... (Fantom)
Asia Argento ... (Christine Daaé)
Andrea Di Stefano ... (Baron Raoul De Chagny)
Nadia Rinaldi ... (Carlotta Altieri)
Coralina Cataldi-Tassoni ... (Honorine)
... a dal­ší

Režiséra Daria Argenta asi není potře­ba moc před­sta­vo­vat. Tohoto Itala musí povin­ně znát kaž­dý správ­ný horo­ro­vý fan­da, pro­to­že je auto­rem něko­li­ka desí­tek horo­ro­vých fil­mů z nichž se někte­ré nesma­za­tel­ně vepsa­li do his­to­rie. Tentokrát se však roz­ho­dl vydat netra­dič­ní ces­tou a nato­čil muzi­ká­lo­vou či oper­ní adap­ta­ci Fantoma ope­ry, kte­rých už exis­tu­je na svě­tě něko­lik a kon­ku­ren­ce je oprav­du vyso­ká. Bohužel musím kon­sta­to­vat, že ten­to­krát ten­to ital­ský génius šlá­pl dost ved­le. Film sám o sobě není zas až tak úpl­ně špat­ný, ale moc­krát se zde neob­je­vi­lo to co zdo­bi­lo jeho ostat­ní fil­my a to nápa­di­tost. Většina děje dost nudi­la a argen­to­vo kouz­lo se dosta­vi­lo jen zříd­kakdy.

Na začát­ku máme šan­ci vidět jak se malý fan­tom musel bít o život už od naro­ze­ní. Matka jej hodi­la do sto­ky a nebít krys už by tady nebyl. Jaká to ško­da. Alespoň by film skon­čil dřív než začal. Během krát­ké chví­le potom náš hrdi­na zabi­je něko­lik děl­ní­ků, kte­ří mu naru­ší dome­ček. Tady bych chtěl podotknout, že se reži­sé­ro­vi poda­ři­lo navo­dit oprav­du dobrou atmo­sfé­ru, kte­rá se už poz­dě­ji moc­krát neob­je­vi­la. Protože po této počá­teč­ní pěti­mi­nu­tov­ce, kte­rá byla pas­tvou pro oči se dosta­vi­la nuda v podo­bě ope­ry a její­ho záku­li­sí. Já osob­ně ope­ru moc nemu­sím a pro­to můžu být dost zau­ja­tý, ale zpí­vá­ní reži­sé­ro­vy dce­ry bylo neje­nom otřes­né, ale i na prv­ní pohled patr­né, že pou­ze otví­rá pusu a nevy­dá­vá ani hlás­ku. Následuje půl­ho­di­na napros­to o ničem a jedi­né co mě zau­ja­lo byl sta­rý dědek, kte­rý nabí­zel malým baletkám bon­bo­ny. Taky byl po záslu­ze potres­tán. Nudu pře­ru­ši­la až scé­na z pod­ze­mí, kdy se mla­dý pár vydal do pod­ze­mí, aby zde našel ukry­tý poklad. Tady se koneč­ně dosta­vil Argentův ruko­pis a krva­vý masa­kr, kte­rý násle­do­val byl napros­to doko­na­lý a pro­bu­dil mě opět k živo­tu. Navíc do děje zapo­jil reži­sér i zají­ma­vou posta­vu lov­ce krys. Herec jenž jí ztvár­nil nebyl sice žád­ný fešák, ale pokaž­dé když nastou­pil na scé­nu nuda šla stra­nou. Docela se mi líbi­ly scé­ny, kdy si s ním Fantom pohrá­val a nechal ho napo­spas kry­sám, nebo když se lovec krys spo­leč­ně s par­ťá­kem pro­há­ně­li na vlast­no­ruč­ně vyro­be­ném stro­ji po celých kata­kom­bách. Na kon­ci této dob­ro­druž­né výpra­vy při­jde bolu­so­vá ampu­ta­ce hla­vy o kte­rou nesmí­te při­jít.

Hlavní roli dosta­la cel­kem bez pře­kva­pe­ní reži­sé­ro­va dce­ra Asia. Tuto hereč­ku nějak zvlášť nemu­sím, ale musím uznat, že ve vět­ši­ně fil­mů před­ved­la dob­rý výkon a ostu­du fotří­ko­vi neu­dě­la­la. Tentokrát to ovšem bylo jiné. Zpívání ji moc nejde a tak se uchý­li­la jen o oby­čej­né­mu otví­rá­ní pusy za což má u mě vel­ké mínus. Když už lez­la do podob­né­ho fil­mu, tak to nemá dělat tak oka­tě. Navíc se ten­to­krát i sty­dě­la, nebo si řek­la že už uká­za­la dost a vůbec se neod­ha­li­la. Tím mě rov­něž zkla­ma­la, pro­to­že když už jsem se hodi­nu a půl nudil, tak jsem chtěl ale­spoň tro­chu toho vzru­še­ní. Ani to mi však neby­lo dopřá­no. Na závěr jsem se však smál dosy­ta. To když Fantom bořil ope­ru tím, že mlá­til do jed­no­ho pilí­ře a udě­lal v něm jed­nu malou dír­ku. Francouzi asi neu­mí sta­vět pořád­né zákla­dy.

Když to všech­no spo­čí­tám dohro­ma­dy, tak mi vyšel oby­čej­ný prů­měr­ný film, kte­rý mě moc neba­vil. Znám mno­hem lep­ší argen­tov­ky a ten­to sní­mek bude pat­řit k těm nej­slab­ším. Doufám, že se Dario pro­příš­tě ope­ře vyhne vel­kým oblou­kem a nato­čí zase něja­ký pořád­ný masa­kr. Objevilo se zde něko­lik veli­ce nápa­di­tých scén, kte­ré mě zahřá­ly u srd­ce, ale na sto minu­to­vý film jich bylo jako máku. Nevím, mož­ná mě bude­te mít za bláz­na, ale mě tohle pros­tě moc nenadchlo.

Hodnocení:
Průměrný film si zaslou­ží i prů­měr­né hod­no­ce­ní a nedám víc jak 50%.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Vinnetou a míšenka Apanači - Winnetou und das Halbblut Apanatschi (1966)23. srpna 2018 Vinnetou a míšenka Apanači - Winnetou und das Halbblut Apanatschi (1966) Film Vinnetou a míšenka Apanači byl v pořadí šestým snímkem, ve kterém si zahráli společně Pierre Brice a Lex Barker. Oblíbenost obou herců byla tehdy stále velmi vysoká a byla to vlastně […] Posted in Speciály
  • Hvězdná pěchota22. ledna 2005 Hvězdná pěchota Kvalitní sci-fi od samotného Roberta A. Heinleina – to se musí vidět. Tento film vznikl už hodně, hodně dávno. Přesto se k němu pořád rád vracím. Naposledy jsem jej viděl asi před dvěma […] Posted in Filmové recenze
  • Quella villa accanto al cimitero (1981)8. března 2018 Quella villa accanto al cimitero (1981) Staré domy u hřbitova nejsou zrovna ideálním místem k bydlení. O čemž se sami přesvědčíte v tomto Fulciho filmu… Norman Boyle se společně se svou ženou Lucy a […] Posted in Horory
  • Vire, padni ! Vtipná kniha o aktuální situaci u nás8. července 2021 Vire, padni ! Vtipná kniha o aktuální situaci u nás Hledáte knihu, která vás pobaví? Chcete se dozvědět něco o nakažlivých nemocech, především nemoci COVID 19? Tak právě vám je určena kniha s názvem Vire, padni!  Hlava rodiny, tatínek […] Posted in Recenze knih
  • Matrix - parodie29. června 2003 Matrix - parodie Na serveru www.matrix-xp.com se objevila ke stáhnutí skvělá parodie na Matrix a přinášíme 10 fotek z tohoto necelých čtyři minuty dlouhého filmu. […] Posted in Články
  • Píseň vykoupení / ŠaplRapl / HellSatanCZ / Remake Bob Marley - Redemption Songs4. listopadu 2020 Píseň vykoupení / ŠaplRapl / HellSatanCZ / Remake Bob Marley - Redemption Songs Posted in Videa
  • Zahrada plná života20. července 2020 Zahrada plná života Zahrada plná ptačího zpěvu, bzučení hmyzu, šustění motýlích křídel, dupot ježka ve spadaném listí,… Většina z nás si vybaví své dětství, kdy tento kolorit patřil ke každé venkovské […] Posted in Recenze knih
  • Titulky k Grantchester S05E03 - Episode #5.327. ledna 2020 Titulky k Grantchester S05E03 - Episode #5.3 V dnešním dílu Geordie a Will řeší vraždu v kině. Chapmanovým někdo hodí cihlu do okna a paní C se dozví něco z minulosti svého manžela. Titulky pro vás přeložila kvakkv. Posted in Titulky
  • Vlk z Královských Vinohrad - 55 %29. srpna 2016 Vlk z Královských Vinohrad - 55 % Je rok 1968 a mladý režisér John Jan se vydává do Francie, do Cannes, aby představil svůj filmový snímek O slavnosti a hostech. Společně s ním jsou na festivalu také Miloš Forman a Jiří […] Posted in Filmové recenze
  • Jana Plodková - Lichoradka12. srpna 2019 Jana Plodková - Lichoradka Vaše postava patří mezi ty záporné, jak byste ji popsala? Říká se, že Lichoradka je obecně zlá postava, já bych ji spíš specifikovala jako hodně zákeřnou. Je to sestra Rodovoje a Rodovíta […] Posted in Rozhovory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45014 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71804 KB. | 23.07.2024 - 14:48:26