Kritiky.cz > Horory > Aladdin and the Death Lamp (2012)

Aladdin and the Death Lamp (2012)

rp Aladdin and the Death Lamp 28201229.jpg
rp Aladdin and the Death Lamp 28201229.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Aladdin svou nevě­do­mos­tí uvol­ní nebez­peč­né­ho dži­na, kte­rý ze vše­ho nej­ví­ce tou­ží ovlád­nout celý svět.  

Aladdin a jeho pří­tel Luca najdou v jed­né z hro­bek podiv­nou sta­rou kni­hu. Zklamáni z tak mrz­ké­ho lupu, se roz­hod­nou kni­hu pro­dat míst­ní­mu kup­ci. Ten sice tvr­dí, že je kni­ha bez­cen­ná, ale Aladdin si všim­ne jeho div­né­ho cho­vá­ní a kni­hu si nechá. Na zad­ní strán­ce nalez­ne mapu, kte­rá by je moh­la dovést k vysně­né­mu pokla­du. Kupec však moc dob­ře ví, co kni­ha ve sku­teč­nos­ti ukrý­vá za tajem­ství a tak se vydá­vá v jejich sto­pách. Nestačí se však na mís­to dostat včas a Aladdin tak nedo­pat­ře­ním uvol­ní zlo­věst­né­ho dži­na z nale­ze­né lam­py. Krvežíznivý démon ze vše­ho nej­ví­ce tou­ží po ote­vře­ní brá­ny do jiné dimen­ze, aby tak uvol­nil své dru­hy, čeka­jí­cí na ovlád­nu­tí svě­ta. Tomu musí Aladdin za kaž­dou cenu zabrá­nit, ale nebu­de to roz­hod­ně nic leh­ké­ho.


Český název: Aladdin a lam­pa smr­ti
Režie: Mario Azzopardi
Rok výro­by: 2012
Délka: 86 min
Země: USA
Hrají:
Darren Shahlavi...(Aladdin)
Noam Jenkins...(Luca)
Kandyse McClure...(Shifa)
Eugene Clark...(Khalil)
Suresh John...(Abdullah)
...a dal­ší


Kdo by neznal ori­en­tál­ní pohád­ku o Aladdinovi a kou­zel­né lam­pě. Kromě ani­mo­va­ných ver­zí exis­tu­je i celá řada hra­ných fil­mů a samo­zřej­mě nesmí chy­bět ani zástup­ce v horo­ro­vém žán­ru. Maltský reži­sér Mario Azzopardi ve spo­je­ní se spo­leč­nos­tí Syfy však v žád­ném pří­pa­dě nestvo­ři­li film, na kte­rý bys­te nedo­ká­za­li vel­mi rych­le zapo­me­nout. Tahle céč­ko­vá podí­va­ná vám totiž nena­bíd­ne ani zají­ma­vý pří­běh, ani okouz­lu­jí­cí tri­ky a už vůbec ne špič­ko­vé herec­ké výko­ny. Spíše bude­te mít co dělat, abys­te u toho neu­snu­li.
Společně s našim hrdi­nou bude­te svěd­ky nejen vel­ké zra­dy a něko­li­ka blá­ho­vých přá­ní, kte­ré zlo­věst­ný džin veli­ce rád spl­ní (samo­zřej­mě pěk­ně po svém), ale i cha­bých akč­ních sou­bo­jů, nezá­živ­ných dia­lo­gů a poku­sů navo­dit ale­spoň tro­chu horo­ro­vou atmo­sfé­ru. Ta se tu sku­teč­ně něko­li­krát uká­za­la, ale stej­ně rych­le se doká­za­la i roz­ply­nout v obla­ku mar­nos­ti a zma­ru. Přitom se z toho dalo urči­tě vytě­žit mno­hem více. Úvodní digi­tál­ní dvou­hla­vý had nevy­pa­dal zas až tak špat­ně, ale záplet­ka se bohu­žel toči­la oko­lo dži­na – jehož podo­ba byla vylo­že­ně tra­gic­ká. Samozřejmě se vše neo­be­šlo ani bez stu­pid­ní­ho cho­vá­ní vět­ši­ny postav, ale to už je u podob­ných fil­mů zaži­tá kla­si­ka.
Aladdin and the Death Lamp není vylo­že­ně odpad­ním fil­mem, ale nemá k němu vůbec dale­ko. Jeho jedi­nou záchra­nou je něko­lik situ­a­cí, kte­ré obsa­ho­va­ly špet­ku čer­né­ho humo­ru. To se týka­lo pře­de­vším situ­a­cí, kdy džin spl­nil někte­ré přá­ní lidem, kte­ří na sobě nemě­li ony magic­ké zna­me­ní.


Hodnocení:
20% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39357 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72185 KB. | 20.05.2024 - 04:45:02