Kritiky.cz > Horory > Fly, The (1986)

Fly, The (1986)

rp Fly The 1986.jpg
rp Fly The 1986.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

David Cronenberg při­chá­zí se svou bizar­něj­ší leč vel­mi pove­de­nou podo­bou zná­mé­ho pří­bě­hu…

Seth Brundle je naděj­ný vědec, kte­rý v ústra­ní pra­cu­je na revo­luč­ním expe­ri­men­tu s tele­por­ta­cí. Vytvořil zaří­ze­ní na pře­nos a násled­né slo­že­ní před­mě­tů zpět do původ­ní­ho sta­vu a nazval ho „Telepod“. Vše se pro­za­tím sna­ží před veřej­nos­tí i kole­gy uta­jit, pro­to­že jeho výzkum má ješ­tě něko­lik nedo­stat­ků. Na jed­né akci se však sezná­mí s atrak­tiv­ní novi­nář­kou Veronicou, kte­ré neje­nom poví o svém tajem­ství, ale násled­ně jí i uká­že, jak jeho pří­stroj fun­gu­je a dovo­lí jí vše doku­men­to­vat. Postupem času se do sebe i zami­lu­jí. Seth však začne žár­lit a v opi­los­ti pro­ve­de dal­ší pře­nos sám na sobě. Nevědomky však spo­leč­ně s ním skon­čí v tele­po­du i malá mou­cha. Počítač si s nena­dá­lou situ­a­cí nedo­ká­že pora­dit a tak sám vydá pří­kaz, aby se jejich odliš­né geny spo­ji­li v jed­nu vylep­še­nou DNA, což bude mít nedo­zír­né násled­ky. Seth se zpr­vu cítí dob­ře, sil­něj­ší, sexu­ál­ně výkon­něj­ší ovšem po něja­kém čase se na něm začnou stá­le více pro­je­vo­vat ved­lej­ší účin­ky a jeho tělo začne muto­vat v „muší mon­strum“. Dokáže svou meta­mor­fó­zu vůbec zasta­vit v čas, když lid­skost z něj vyprchá­vá kaž­dým dnem stá­le rych­le­ji…?Český název: Moucha

Režie: David Cronenberg

Rok výro­by: 1986

Délka: 96 min

Země: USA / Velká Británie / Kanada

 

Hrají:

Jeff Goldblum...(Seth Brundle)

Geena Davis...(Veronica Quaife)

John Getz...(Stathis Borans)

David Cronenberg…(Gynekolog)

Joy Boushel...(Tawny)

...a dal­ší


Tento film jsem viděl už něko­li­krát a musím uznat, že David Cronenberg doká­zal nato­čit vel­mi půso­bi­vý a svým způ­so­bem až nechut­ný film. Který byl po záslu­ze oce­něn i Oscarem za mas­ky. Nedávno jsem viděl ori­gi­nál­ní Mouchu a oba fil­my jsou svým způ­so­bem doce­la pove­de­né, přes­to tak odliš­né. Líbí se mi ale oba vel­mi moc. Novější ver­ze je však lep­ší, ponu­řej­ší, bizar­něj­ší a samo­zřej­mě měli tvůr­ci k dis­po­zi­ci moder­něj­ší tech­ni­ku, kte­rá tomu samo­zřej­mě pomoh­la nej­víc. Cronenberg je však znám svým odliš­ným (neza­mě­ni­tel­ným) způ­so­bem co se natá­če­ní fil­mů týče a v jeho sbír­ce nalez­ne­me něko­lik oprav­du zají­ma­vých bizar­nos­tí. Některé z nich se mi sice moc nelí­bi­ly, ale jeho Moucha je oprav­du pove­de­ným fil­mem, kte­rý mě v mlá­dí doce­la děsil.

 

Jediné slab­ší mís­to vidím v poně­kud slab­ším začát­ku. Přemíra počá­teč­ní roman­ti­ky, se však záhy změ­ní v dra­ma­tic­kou jízdu plnou emo­cí a vše vyvr­cho­lí oprav­du pove­de­nou pro­mě­nu Setha v roz­pa­da­jí­cí se hnus a zrod muší­ho mon­stra. Divák má šan­ci vše sle­do­vat pěk­ně postup­ně od prv­ních chloup­ků, přes odpa­da­jí­cí neh­ty a defor­ma­ci těla, až po vyté­ká­ní žera­vé­ho sli­zu a finál­ní muší kre­a­tu­ru. Srdce fan­dů podob­ných bizar­nos­tí jis­tě zaple­sá mírou vrcho­va­tou. Prostřední pasáž jsem si nesku­teč­ně uží­val, atmo­sfé­ra postup­ně houst­la a míra hnu­su se stup­ňo­va­la přes­ně tak, jak to mám rád.

 

Samozřejmě potě­ši­la i pří­tom­nost Geeny Davis. Tahle atrak­tiv­ní hereč­ka své­ho času pat­ři­la mezi moje „pla­to­nic­ké lás­ky“ a já ji nesku­teč­ně žral. I zde samo­zřej­mě poda­la vel­mi dob­rý výkon a i její pro­mě­na ze zami­lo­va­né novi­nář­ky v emoč­ně vyčer­pa­nou a vydě­še­nou ženu, kte­rá navíc ve svém lůně nosí…No Jeff Goldblum měl vel­mi zdat­nou par­ťač­ku a oba si za své výko­ny zaslou­ží uzná­ní. Moucha pros­tě jako celek obstá­la a našel bych tu jen vel­mi málo slab­ších míst, kte­ré by si zaslou­ži­li men­ší kri­ti­ku. Škoda toho začát­ku. No nicmé­ně jde o nad­prů­měr­nou zále­ži­tost, kte­rou si vždyc­ky rád pus­tím zno­vu.


Hodnocení:

80% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28371 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71805 KB. | 18.07.2024 - 12:06:57