Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Inferno - Tentokrát také o smrtícím globálnímu spiknutí!

Inferno - Tentokrát také o smrtícím globálnímu spiknutí!

Inferno
Inferno
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Šifra mis­tra Leonarda před pat­nác­ti lety byla nej­lep­ší adap­ta­cí, co se od spi­so­va­te­le knih plných kon­spi­ra­cí čeka­lo. Andělé a démo­ni tři roky po prv­ním díle pokra­čo­va­li v zave­de­ném téma­tu. V roce 2016 šla adap­ta­ce do kin už 4. kni­hy. Prostě se fil­ma­ři roz­hod­li, že tře­tí díl vyne­cha­jí, pro­to­že pro tuto dobu je adap­ta­ce o glo­bál­ním spik­nu­tí lep­ší.

Tím, že se hlav­ní posta­va Robert Langdon (Tom Hanks) pro­bu­dí v nemoc­ni­ci se ztrá­tou pamě­ti, posu­ne se mno­ho věcí dále do hle­dá­ní ces­ty k záchra­ně svě­ta. Jeho sidekick je dok­tor­ka (Felicity Jones), kte­rá dok­to­ra Langdona zachrá­ní se spá­rů smr­ti. K tomu se nacho­mýt­ne ješ­tě stát­ní agen­tu­ra a skry­tá agen­tu­ra, kte­rá pra­cu­je pro věd­ce, kte­rý chce vyvraž­dit půl­ku Země.

Hlavní posta­va jde od mís­ta k mís­tu, postup­ně si do své­ho geni­ál­ní­ho moz­ku sklá­dá indi­cie k tomu, aby zachrá­nil svět.  Navštíví mno­ho růz­ných evrop­ských měst, aby došel do cíle ces­ty a zno­vu se vrá­til ke své milo­va­né (Sidse Babett Knudsen), kte­rou před časem  opus­til. Vše je nako­nec zachrá­ně­no a svět může žít dál.

Režisér (Ron Howard) s dvor­ním her­cem nato­čil film plný herec­tví na auto­mat. Tom Hanks pros­tě zaru­ču­je kva­li­tu (i když tolik vlast­ně nehra­je), jeho dok­tor­ka (Felicity Jones) hra­je ješ­tě hůř, mož­ná to ostat­ní her­ci zachra­ňu­jí, ale úkol najdi mís­to, vyřeš hádan­ku, jdi dál, je pros­tě jed­no­du­chý. Samozřejmě, že se za půl­kou fil­mu někte­ré věci změ­ní, ale ten kdo zná kni­hy, natož před­cho­zí fil­my, ví, co může oče­ká­vat.

Hudba Hanse Zimmera ani tomu moc nepo­má­há, pros­tě je to kla­sic­ky Zimmerovské, počí­ta­čo­vé a dokres­lu­jí­cí situ­a­ci, kte­rá má nastat. Bez hud­by by byl film o ničem. Nebylo by co sle­do­vat, ani ty herec­ké výko­ny. Snad je pře­krás­né his­to­ric­ké reá­lie, kte­ré Landgon během své ces­ty navští­ví, dáva­jí fil­mu lesk. Dále nic už nic, co by stá­lo za řeč.

První díl dle kdy­by byl vel­mi pove­de­ný, líbil se mi. Druhý díl byl už hor­ší, jenom méně vyna­lé­za­vý. A tře­tí v kinech pokra­ču­je v sestup­né ten­den­ci. Plánuje se ale i díl čtvr­tý, kte­rý už nebu­de mít v režii Ron Howard, tak snad bude tetra­lo­gie zakon­če­na s úctou ke kni­ze, ale kdo ví. Prozatím nezfil­mo­va­ný (mnou nečte­ný) román Ztracený sym­bol by měl zvý­šit úro­veň.

Prozatím mé hod­no­ce­ní dává pou­ze 70 %, což je nejmíň z tri­lo­gie, jejíž prv­ní dva fil­my se mi líbi­li o dost více.


Photo © Columbia Pictures


Podívejte se na hodnocení Inferno na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Dan Brown


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79660 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72304 KB. | 21.04.2024 - 19:20:39